PRAVA TRUDNICA I PORODILJA FREELANCER-KI

Buduće mame i mame freelancer-i (preduzetnice), ostvaruju nakandu zarade za vreme trudničkog bolovanja (održavanje trudnoće) i porodiljskog bolovanja (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta). Prvo pravo imaju  u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju[1], a drugo u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodi sa decom[2] i Zakonom o radu[3].

Ovaj tekst se odnosi na preduzetnice koje su za vreme bolovanja privremeno obustavile delatnost.

Trudničko bolovanje

Za vreme trajanja trudnoće (teoretski već od samog saznanja za trudnoću), moguće je otvoriti trudničko bolovanje, koje u suštini predstavlja klasično bolovanje, odnosno privremenu sprečenost za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Šta je potrebno da bi se otvorilo trudničko bolovanje? Potrebno je da trudnica pribavi i nadležnoj filijali RFZO dostavi:

  • Doznaka od lekara (izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad). Izabrani lekar može izdati potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad za prvih 30 dana. Nakon ovog perioda, potvrdu izdaje lekarska komisija
  • Rešenje iz APR-a o privremenom prekidu obavljanja delatnosti
  • Uverenje Poreske uprave o uplaćenim porezima i doprinosima

Kolika je visina naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja?

Preduzetnici-trudici za vreme trudičkog bolovanja pripada 100% od osnovice.

Osnovica za naknadu zarade čini prosečna mesečna osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje utvrđena u kalendarskom tromesečju koje prethodi tromesečju u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad(preduzetnik je započeo bolovanje).

Porodiljsko bolovanje

Porodiljsko bolovanje čine:

  • Porodiljsko odsustvo: otpočinje najmanje 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj i traje do navršena tri meseca od dana porođaja
  • Odsustvo radi nege deteta: do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva

Porodiljsko bolovanje se otvara i naknada se ostvaruje na osnovu zahteva upučenog Sekretarijatu za socijalnu zaštitu koji, nakon toga, izdaje rešenje koje u sebi sadrži i visnu naknade.

Kolika je visina naknade za vreme porodiljskog bolovanja?

Naknada zarade se obračunava tako što se bruto osnovica zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci (prosek) podele sa 1,5.

Za preduzetnice paušalce iznos bruto osnovice nalazi se u  poreskom rešenju. To je iznos mesečne osnovice na koji se obračunavaju doprinosi. Dakle, država preduzetnicama nadoknađuje samo neto iznos.

Napominjemo da mamama preduzetnicama za vreme prodiljskog odsustva nisu plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Dodatak Redakcije

Ukoliko govorimo o tome šta mame trudnice mogu da rade od kuće, svakako bismo mogli da se uklopimo u prethodni tekst koji govori o preduzetničkom radu. Ukoliko imate ideju i želite da nešto radite, a ne znate na koji način, ne znate kako da se registrujete ili kako da budete u pravnoj formi koja Vam može sutra pomoći da ostvarite svoja prava, budite slobodni da nam se obradite, slobodne i korisne informacije su ono što zasigurno svima treba, stoga smo u stručnom smislu kao udruženje uvek otvoreni za pomoć u konkretnom slučaju.

Izvori:

[1] Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019)

[2] Zakon o finasijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018

[3] Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

Autor teksta:
[amo_member id=”5861″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora: Dragana Vidaković.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.