KAKO ZASNOVATI RADNI ODNOS KAO PRIPRAVNIK U SUDOVIMA CRNE GORE?

 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika u sudovima, odnosno Državnom tužilaštvu, pored uslova za zasnivanje radnog odnosa pripravnika u sudu i Državnom tužilaštvu propisanih Zakonom o sudovima i Zakonom o Državnom tužilaštvu, mora imati položen ispit za provjeru kvalifikovanosti za obavljanje prakse u sudu, odnosno Državnom tužilaštvu[1].

Biti pripravnik naročito u sudstvu Crne Gore vrlo je teško,ako se uzme u obzir da već nekoliko godina postoji Vladin projekat za lica koja prvi put zasnivaju radni  odnos,tj počinju pripravnički staž nakon završenih osnovnih ili postdiplomskih studija skoro pa da rijetko je ko imao pravo stažirati u organima pravosudja Crne Gore. Onaj najznačajni dio da bi se zasnovao odnos u sudu jeste da lice koje predaje ima diplomu Pravnog fakulteta i da je završio četvorogodišnje studije ili ti ima ostavrenih 240 ETC kredita. Nakon ispunjenja najznačajnijeg dijela dolaze oni ,,lakši“ naime potrebno je prema ZOPSIDT pratiti redovno sajt ministarstva Pravde gdje se nalaze sve potrebne informacije za dalje korake radi konkurisanja za pripravnike u sudu. Osnovni sudovi kao i Više državno tužilaštvo VDT redovno vode kontrolu o potrebi osposobljivanja novih lica za rad u organima pravde te na osnovu toga i raspisuju konkurs za rad u iste organe. Kako je ranije bio slucaj da pripravnički rok traje 2 (dvije) godine prema novom ZOPSIDT pripravnicki staz traje 3 (tri) godine u sudu.

Uslovi za pripravnike su:

  • Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.
  • Polaganje ispita za pripravnike organizuje se dva puta godišnje. Vrijeme i mjesto polaganja ispita za pripravnike određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar pravde), na početku godine, a obavještenje o tome objavljuje organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde), na svojoj internet stranici.
  • javni oglas za polaganje ispita za pripravnike, Ministarstvo pravde objavljuje na svojoj internet stranici 30 dana prije dana određenog za polaganje ispita iz člana 7 ovog zakona.

Ispit za pripravnike polaže se putem pisanog testa koji se sastoji od teorijskih i praktičnih pitanja iz ustavnog, krivičnog, građanskog i upravnog prava. Pisani test iz stava 1 ovog člana, sastavlja komisija iz člana 13 stav 1 ovog zakona, u skladu sa programom polaganja ispita za pripravnike. Pisani test radi se pod šifrom. Šifre i imena kandidata stavljaju se u poseban koverat koji se lijepi i pečatira, nakon čega se dostavlja predsjedniku Komisije. Pisani test nakon što bude ocijenjen dešifruje se u prisustvu kandidata kad se i otvara koverta iz stava 4 ovog zakona, o čemu se kandidati obavještavaju pet dana prije dana određenog za dešifrovanje na internet stranici Ministarstva pravde. Program i način polaganja ispita za pripravnike utvrđuje Ministarstvo pravde. [2]

Nakon ispunjenja zakonskih uslova i propisa a naravno ostvarenih prije svega pozitivnih rezultata nastupa onaj zanimljivi dio. Često se medju studentima i budućim pripravnicima govori kako treba da  postoji ,,veza,prosjek,godine studija,ograničen broj pripravnika  i tome sl“… što smo iz gore zakonskih uslova vidjeli da nije potrebno sem odredjenih uslova koje je definisala Vlada a usvojila Skupština Crne Gore. Čak šta više postojale su inicijative u Parlamentu Crne Gore da se prilikom polaganja državnog ispita priznaju ti predmeti prilikom polaganja pravosudnog (ako uzmemo u obzir da je materija koja se polaže za državni ispit ista kao i materija koja se polaže za pripravnike u sudu uz jos jedan ili dva ispita vise  to bi značilo da bi se jednim poslom odradilo više toga ili ti ..Ne bis in idem“) jer je materija ista s tim što je proširena prilikom polagnja pravosudnog,što nažalost nije prešla cenzus. Ali nije sve tako strašno,pošto kandidat uspješno položi ispit za rad u sudu sa osvojenih maximalnih 80 poena ostvaruje pravo na uvjerenje o položenom ispitu i prednost za rad u sudu u odnosu na ostale buduće kolege. Period kada se vrši provera znanja jeste  jul i oktobar mjesec(obično bude 29-ti ili 30-ti  tj poslednji radni dan u mjesecu, u zavisnosti da li je datumski riječ o radnim ili ne radnom danu). Kao i u ostalim EU zemljama tako je i CG-orskim zakonodavstvom propisano da u sudu ne može raditi  lice koje je krivično gonjeno i koji ima krivični dosije,kao i to da lice moje predaje za rad u sudu nije lišeno poslovne sposobnosti.

Zasnivanje radnog odnosa:

Radi prijema pripravnika u sudovima, odnosno Državnom tužilaštvu, Vrhovni sud, odnosno Vrhovno državno tužilaštvo, objavljuje javni oglas u skladu sa planom potrebnog broja pripravnika u sudovima, odnosno planom potrebnog broja pripravnika u Državnom tužilaštvu. Javni oglas za popunu slobodnih mjesta pripravnika iz stava 1 ovog člana, objavljuje se u “Službenom listu Crne Gore”, na internet stranici Vrhovnog suda, odnosno Vrhovnog državnog tužilaštva i u jednom od štampanih medija sa sjedištem u Crnoj Gori. Prijava na javni oglas Član 18 Prijava na javni oglas za prijem pripravnika u sudovima podnosi se Vrhovnom sudu, a prijava na javni oglas za prijem pripravnika u Državnom tužilaštvu podnosi se Vrhovnom državnom tužilaštvu. Prijava iz stava 1 ovog člana, sa dokazima o ispunjavanju uslova iz člana 2 ovog zakona, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Rang lista kandidata Član 19 Na osnovu blagovremene, potpune i uredne dokumentacije i ostvarenog uspjeha prema broju bodova iz člana 15 ovog zakona, utvrđuje se rang lista kandidata, u roku od 15 dana od isteka roka za prijavljivanje na javni oglas. [3]

Pošto se već sad izvrši prijava kandidata i slekecija odabranih(ukoliko postoji vise kandidata za jedno mjesto,tada se uzima u obzir koliko je kandidat imao prosjek i koliko je godina studirao kao i koliko je imao broj ostavrenih bodova na ispitu za pripravnike,ukoliko je pak samo jedan ili dva kandidata za jedno mjesto neće se uzimati nikakvi uslovi) primaju se kanidati za rad u sudu. Posao pripravnika u organima Pravde nije ni malo lak uzimajući u obzir da se novi kandidati tj pripravnici i njhov status znatno razlikuje od prijašnjih. Pripravnici sad imaju obavezu obavljati praksu  u tri različita suda u početku bivaju primljeni na 12 mjeseci u Osnovnom sudu potom narednih 12 Višem i po 6 mjeseci u Privrednom i 6 mjeseci u Upravnom sudu CG-ore. Za sve to vrijeme dužni su se pridržavati onog dobrog starog pravila ,,Bonna fides“(ponašati se kao dobar službenik,dobar domaćin,dobar privrednik). Jedna napomena koja se ne smije izostaviti prilikom zasnivanja radnog odnosa u sudovima CG za njih važi ..Zakon o državnim službenicima i namještenicima“ za ostavrivanje svih prava i obaveza. Kada se završi uspješno pripravnicki staž tada nastupa faza polaganja Pravosudnog ispita.


Izvori:

[1] Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu “Službeni list CG” br. 55/2016 i 57/2016 – ispravka.

[2] Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu “Službeni list CG” br. 55/2016 i 57/2016 – ispravka.

[3]  Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu “Službeni list CG” br. 55/2016 i 57/2016 – ispravka.


AUTOR TEKSTA: Azren Vucetović.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Azren Vucetović.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.