ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI

Ovim zakonom uređen je rad pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koji vrše detektivske poslove,uslovi za njihovo licenciranje,način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje detektivske delatnosti,odn. fizička lica koja se zapošljavaju radi obavljanja detektivskih poslova ne mogu vršiti poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjivati operativne metode i sredstva,koje nadležni organi vrše i primenjuju na osnovu posebnih propisa.

Detektivska delatnost predstavlja delatnost razvrstanu u oblast administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, u granu i grupu istražnih delatnosti,koja obuhvata istražne i detektivske usluge i aktivnosti svih privatnih istražitelja bez obzira na to za koga i šta istražuju.Istražne i detektivske usluge su poslovi prikupljanja,obrade podataka i prenosa informacija od strane pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost kao rukovalaca i zaposlenih detektiva kao obrađivača.

Detektiv je fizičko lice koje je zaposleno u pravnom licu za detektivsku delatnost i koje ima licencu za obavljanje detektivskih poslova,dok je samostalni detektiv detektiv koji samostalno obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz ovog zakona i registrovan je u skladu sa propisima kao preduzetnik.Licenca predstavlja rešenje kojim se pravnim licima i preduzetnicima,kao i fizičkim licima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti.Legitimacija je javna isprava za legitimisanje lica koja vrše detektivske delatnosti.

Bezbednosna provera predstavlja skup mera i radnji kojima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bezbednosne smetnje,koju u skladu sa Zakonom o policiji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova. Bezbednosna smetnja predstavlja činjenicu koja onemogućava izdavanje licence za vršenje detektivskih poslova i ona će  postojati:

1) ako je lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora ili se protiv njega vodi postupak za sl.krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, odn. ako mu je pravnosnažnom presudom izrečena neka od sl.mera bezbednosti: zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili obavezno lečenje alkoholičara, za vreme na koje je mera izrečena;

2)ako je pravnosnažno kažnjavano u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i prekršaje propisane zakonom kojim se uređuje oružje i municija, odn. ako mu je pravnosnažnom presudom izrečena zaštitna mera:zabrane vršenja određenih delatnosti ili zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci i obavezno psihijatrijsko lečenje za vreme na koje je mera izrečena;3)ako je na osnovu bezbednosne provere u mestu prebivališta, boravišta, rada, utvrđeno da lice svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir.

Detektivsku delatnost mogu obavljati pravna lica za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, a detektivske poslove može obavljati detektiv, ako imaju licencu za obavljanje detektivske delatnosti, odn. detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako bi se izdala licenca za obavljanje detektivske delatnosti  određenom pravnom licu moraju biti ispunjeni sl. uslovi:

  • da je upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa odgovarajućom šifrom delatnosti;
  • da ima akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;
  • da ima najmanje dva zaposlena detektiva;
  • da ima odgovarajući poslovni prostor;
  • da ima odgovorno lice u pravnom licu koje je državljanin Republike Srbije, koje je punoletno, ima visoko obrazovanje i prošlo je bezbednosnu proveru u skladu sa ovim zakonom.

Prva dva uslova kao i četvrti koji su propisani za izdvanje licence za obavljanje detektivske delatnosti pravnom licu mora ispuniti i preduzetnik kako bi mu se izdala licenca za obavljanje detektivske delatnosti. Neophodno je i da poseduje licencu za vršenje detektivskih poslova koja se izdaje fizičkom licu.

Licenca za vršenje detektivskih poslova može se izdati fizičkom licu ukoliko ispunjava sl.uslove: 1) mora biti državljanin Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije; 2) mora imati najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odn. na studijama u trajanju do tri godine; 3) mora  proći odgovarajuću bezbednosnu proveru; 4) mora biti psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove; 5) mora savladati program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova; 6) mora položiti stručni ispit za detektiva pred komisijom Ministarstva.

Smatra se da je lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, ispunilo uslov savlađivanja programa obuke i osposobljavanja za vršenje detektivske delatnosti.

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost mora posedovati odgovarajući prostor koji je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa kao i da obezbedi kasu ili sef  za čuvanje zbirki podataka i dr. evidencija, u skladu sa propisima o tajnosti podataka. Zahtev za izdavanje licence podnosi se nadležnoj policijskoj upravi po mestu sedišta pravnog lica i preduzetnika, odn. prebivališta/boravišta fizičkog lica. Licenca važi pet godina, a licu kome istekne važenje licence, na njegov zahtev, izdaje se nova licenca pod uslovima za izdavanje licence utvrđenim ovim zakonom. Zahtev za izdavanje nove licence može se podneti najranije 45 dana pre isteka važeće licence i o njemu se odlučuje rešenjem.Ako ne ispunjavaju propisane uslove,rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje licence pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu.

Ako pravno lice ili preduzetnik za detektivsku delatnost prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka ili ne počne da obavlja detektivsku delatnost u roku od tri meseca od dana konačnosti rešenja kojim se dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti ili prestane da obavlja detektivsku delatnost, rešenjem će im se oduzeti licenca.Detektivu će rešenjem biti oduzeta licenca ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Detektiv dostavlja stranci pisanim izveštajem sva obaveštenja i podatke koje je prikupio obavljanjem ugovorenog posla, ako su oni u okviru ugovorenog posla,Pravno lice i preduzetnik imaju obavezu da kopiju pisanog izveštaja detektiva čuvaju najmanje pet godina od dana predavanja stranci.

Kako bi se mogla vršiti detektivska delatnost, odnosno detektivski poslovi neophodno je da se zaključi ugovor u pisanoj formi između pravnog lica za detektivsku delatnost, odn. preduzetnika za detektivsku delatnost i korisnika usluga.On mora da sadržati između ostalog sl.: 1) jasno određenu svrhu obrade podataka sa obrazloženjem; 2) izvore prikupljanja podataka – od lica na koje se odnose, od organa koji su zakonom ovlašćeni za njihovo prikupljanje, odnosno od drugih lica; 3) način korišćenja podataka; 4) vrstu i stepen tajnosti podataka; 5) rok čuvanja i upotrebe podataka; 6) mere zaštite podataka. Nakon zaključenja tog ugovora korisnik usluga daje pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga. Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost  ima obavezu da odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtev korisnika usluge odnosi na vršenje poslova koji nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima drugih korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor, drugim zakonima i javnom moralu.  Nephodno je da detektiv prilikom vršenja poslova nosi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga i da ih da na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev. Legitimaciju izdaje Ministarstvo, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost. Zahtev za izdavanje legitimacije se podnosi nadležnoj policijskoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa detektivom, odn. od dana obaveštavanja o licenci koja se izdaje preduzetniku koji samostalno obavlja detektivsku delatnost. Detektiv ima obavezu da vrati legitimaciju Ministarstvu u roku od osam dana od: 1) dana prestanka radnog odnosa; 2) dana raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja; 3) dana prestanka važenja licence odnosno obaveštavanja o rešenju o oduzimanju licence; 4) dana brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Detektiv ima mogućnost da dobije dozvolu za nošenje ličnog oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija, dok pravna lica za detektivsku delatnost ne mogu posedovati oružje. Detektiv ima mogućnost da prilikom vršenja poslova  upotrebi fizičku snagu, gasni sprej i vatreno oružje isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, ali samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad i  dužan je da se pridržava principa zakonitosti, proporcionalnosti i da deluje sa što manje štetnih posledica po lice. Detektiv ima obavezu da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu. O upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, detektiv, pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost ima dužnost da odmah obavesti  policiju. Detektiv može fotografije nestalih lica i predmeta objavljivati putem sredstava javnog informisanja, kao i nuditi nagrade za dobijanje podataka, informacija i dokaze.

Ministar radi unapređenja obavljanja detektivskih poslova u skladu sa novim standardima i ostvarivanja saradnje sa udruženjima pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost i detektiva rešenjem osniva posebnu radnu grupu – Stručni savet za unapređenje detektivske delatnosti. Registrovana udruženja pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost i detektiva, iz reda svojih članova imaju obavezu predlaganja ministru kandidata za člana Stručnog saveta za unapređenje detektivske delatnosti.

Podaci koji su prikupljeni u vršenju detektivske delatnosti, odn. poslova mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako je drugačije propisano. Pravno lice za detektivsku delatnost, odn. preduzetnik za detektivsku delatnost, kao i zaposleni detektiv dužni su da čuvaju kao tajnu sve podatke koje saznaju u vršenju poslova, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno i ta obaveza traje i po prestanku obavljanja delatnosti pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost, odn. po prestanku radnog odnosa detektiva. Ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pismenom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pismenog pristanka pravno lice za detektivsku delatnost, odn. preduzetnik za detektivsku delatnost mora podatke predati korisniku ili ih obrisati u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odn. povlačenja pristanka, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme, uništiti u roku od osam dana.

Licence izdate pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju da važe do isteka roka na koji su izdate, dok će se postupci po zahtevima za izdavanje licence okončati po odredbama propisa prema kojima su započeti.

Literatura

Zakon o detektivskoj delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 i 87/2018)

Autor teksta:

[amo_member id=”5897″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Prav(n)e stvari na prav(n)om mestu, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dubravka Savić.

DRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.