POSTUPAK OD LOKACIJSKIH USLOVA DO UPOTREBNE DOZVOLE U REPUBLICI SRPSKOJ

Cilj pisanja ovog teksta je da Vas upozna sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova i upotrebne dozvole a samim tim ćemo zaotvoriti jednu temu koju smo započeli sa prethodnim tekstom. Naime, ovaj tekst je nastavak na prošli u kome je bio opisan postupak dobijanja građevinske dozvole.
 1. PROCEDURA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA
 • ŠTA SU LOKACIJSKI USLOVI?
Izdavanju građevinske dozvole prethodi izdavanje lokacijskih uslova, osim za objekte koje to prema Zakonu o uređenju prostora i građenju nije potrebno.
Zakon o uređenju prostora i građenju (u daljem tekstu Zakon) propisuje,,Lokacijski uslovi predstavljaju tehnički stručni dokument koji određuje uslove za projektovanje i građenje, a koji se izrađuje na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, kao i dokumenata prostornog uređenja.’’ [i]
Osnov za donošenje rješenja koja se odnose na izgradnju objekta su sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja propisani Zakonom u članu 59. stav 2 su:
 • Zonong plan,
 • Zoning plan područja posebne namjene,
 • Regulacioni plan,
 • Urbanistički projekat i
 • Plan parcelacije
Ukoliko ne postoji ni jedan od navedenih dokumenata prostornog uređenja, lokacijski uslovi se izrađuju na osnovu važećeg strategijskog dokumenta prostornog uređenja i stručnog mišljenja urađenog od strane pravnog lica koji ima odgovarajuću licencu za izradu dokumenata iz oblasti prostornog uređenja.
 • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA I SADRŽAJ:
Uz zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova, Zakon članom 61. stav 2 predviđa sledeća dokumenta koja je potrebno priložiti:
‘’a) urbanističko-tehničke uslove i stručno mišljenje ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koji se dostavljaju u tri primjerka samo ako se rade van organa nadležnog za poslove uređenja prostora jedinice lokalne samouprave,
 1. b) kopiju katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadležnog za poslove premjera i katastra,
 2. v) dokaz o legalnosti postojećeg objekta, ukoliko je riječ o dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postojećeg objekta,
 3. g) opis objekta,
 4. d) saglasnosti na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom i slično), ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističkotehničkim uslovima,
đ) rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i obimu procjene uticaja, ako je njeno sprovođenje obavezno u skladu sa posebnim propisom i
 1. e) idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemljištem za objekte za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna građevinska dozvola.’’[ii]
 • KOME SE PRILAŽU NAVEDENI DOKUMENTI?
Dokumenti se prilažu u orginalu ili ovjerenoj kopiji. Lokacijske uslove izdaje organ uprave nadležan za poslove građenja u jedinici lokalne samouprave na čijem se području zahtijeva gradnja u roku od 15 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.
 • VAŽENJE LOKACIJSKIH USLOVA
Zakon članom 66. predviđa da lokacijski uslovi važe do izmjene važećeg ili donošenja sprovedbenog plana. Ukoliko u roku od godinu dana od izdavanja lokacijskih uslova investitor ne podnese zahtjev za građevinsku dozvolu, prije podnošenja istog dužan je pribaviti uvjerenje da izdati lokacijski uslovi nisu promijenjeni.
 • TAKSE I NAKNADE:
Takse i naknade se razlikuju u zavisnosti od toga koja je jedinica lokalne samouprave u pitanju te su ostavljene jedinicama lokalnih samouprava da ih one same ustanove. U nastavku ću kao primjer navesti visine taksi i naknada za grad Banja Luku.
 • ‘’Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM’’[iii] – na zahtjev
 • ‘’Za izdavanje lokacijskih uslova 20,00 KM’’[iv] – na rješavanje zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova.
 • ŠTA NAKON DOBIJANJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA?
Nakon ispunjenja lokacijskih uslova pristupa se dobijanju građevinske dozvole (o tome sam pisao u prethodnom tekstu ‘’Put do građevinske dozvole u Republici Srpskoj’’). Posle dobijanja građevinske, ostaje Vam još jedan korak koji morate obaviti a to je tehnički pregled objekta i dobijanje upotrebne dozvole. Taj postupak je opisan u nastavku teksta.
 1. IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU
Zakon propisuje: “Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti, odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadležni organ rješenjem izda upotrebnu dozvolu, na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta.“[v]
Dokumenti koji se podnose prilikom predaje zahtjeva za upotrebnu dozvolu su propisani članom 141. stav 4 i oni su:
‘’a) građevinsku dozvolu sa projektom izvedenog stanja u dva primjerka, ukoliko je izrađen i ovjeren u skladu sa članom 104. ovog zakona,
 1. b) potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju objekta,
 2. v) dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija,
 3. g) saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima,
 4. d) izjavu izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata iz člana 60. stav 2. ovog zakona,
đ) izvještaj nadzornog organa i
e) energetski certifikat zgrade‘’[vi]
Zahtjev za upotrebnu dozvolu se podnosi istoj instituciji koja je izdala građevinsku dozvolu i dozvolu o ispunjavanju lokacijskih uslova odnosno organu uprave nadležnom za poslove građenja u jedinici lokalne samouprave na čijem je područiju izvršena izgradnja objekta.
Dozvola se može izdati tek nakon što je odgovarajući nadležni organ (odnosno komisija koju imenuje jed.lokalne samouprave) obavi pregled objekta, potvrdi usklađenost (pregledom na licu mjesta) sa tehničkom dokumentacijom i standardima, propisima i normama (tehnički pregled).
Zakon obavezuje investitora, odnosno vlasnika ili njegovog pravnog sljednika da obezbijedi prisustvo učesnika u građenju prilikom tehničkog pregleda. ‘’Investitor, odnosno vlasnik ili njegov pravni sljednik, dužan je da najkasnije na dan tehničkog pregleda komisiji za tehnički pregled dostavi na uvid sljedeću dokumentaciju:
a) građevinsku dozvolu sa glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata dozvola i projekat izvedenog stanja, ukoliko je izrađen,
b) dokaze o kvalitetu radova, građevinskih proizvoda i opreme,
v) dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivosti konstrukcije, ako se posebnim propisima testiranje zahtijeva,
g) građevinski dnevnik,
d) građevinsku knjigu, za one objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vođenja,
đ) knjigu inspekcija
e) ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste objekta.” [vii]
Komisija koju je odredila jed.lok.samouprave će obaviti tehnički pregled objekta najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Najkasnije sedam dana prije pregleda, nadležni organ će obavijsetiti investitora i komisiju o datumu obavljanja pregleda.
Nadležni urbanističko-građevinski inspektor prisustvuje tehničkom pregledu i može u zapisnik unijeti svoje mišljenje ili prijedloge u vezi tehničke ispravnosti objekta. Komisija zatim sastavlja zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu koga potpisuju predsjednik i članovi komisije. Poslije izvršenog tehničkog pregleda a u roku od osam dana, komisija je dužna da napiše izvještaj u pisanoj formi o rezultatu tehničkog pregleda izgrađenog objekta. Izvještaj se dostavlja nadležnom organu u jedinici lokalne samouprave i on izdaje upotrebnu dozvolu u roku od osam dana od prijema izvještaja.
 • TAKSE I NAKNADE
Takse i naknade se razlikuju u zavisnosti od toga koja je jedinica lokalne samouprave u pitanju te su ostavljene jedinicama lokalnih samouprava da ih one same ustanove. U nastavku ću kao primjer navesti visine taksi i naknada za grad Banja Luku.
 • ‘’Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM’’[viii] – na zahtjev
 • ‘’Gradska administrativna taksa na rješenje od 30.00 KM”[ix]
 • ŠTA NAKON DOBIJANJA UPOTREBNE DOZVOLE?
Upotrebna dozvola je zadnji korak u procesu građenja i nakon što dobijete upotrebnu dozvolu stičete pravo da upišete vlasništvo nad objektom u zemljišno-knjižnu evidenciju kao i pravo na korišćenje objekta.

Izvori i literatura:

[i] Zakon o uređenju prostora i građenju, član 59, stav 1, (”Sl.glasnik RS”, br.40/2013, 2/2015-odluka US, 106/2015 i 3/2016-ispr.)  http://www.paragraf.ba/propisi-republike-srpske/zakon_o_uredjenju_prostora_i_gradjenju.html, datum pristupa 13.10.2017.godine

[ii] Zakon o uređenju prostora i građenju, član 61, stav 2, (”Sl.glasnik RS”, br.40/2013, 2/2015-odluka US, 106/2015 i 3/2016-ispr.)  http://www.paragraf.ba/propisi-republike-srpske/zakon_o_uredjenju_prostora_i_gradjenju.html, datum pristupa 13.10.2017.godine

[iii] Odluka o gradskim administrativnim taksama, I-Podnseci, Tarifni broj 1, (Sl.glasnik Grada Banja Luka, br. 10/01, 14/03 i 18/09), http://www.investsrpska.net/files/Odluka_o_gradskim_administrativnim_taksama.PDF ,   datum pristupa 13.10.2017. godine

[iv] Odluka o gradskim administrativnim taksama, V-Takse iz oblasti prostornog uređenja, Tarifni broj 19, (Sl.glasnik Grada Banja Luka, br. 10/01, 14/03 i 18/09), http://www.investsrpska.net/files/Odluka_o_gradskim_administrativnim_taksama.PDF, datum pristupa 13.10.2017.godine

[v] Zakon o uređenju prostora i građenju, član 140.stav 1, (”Sl.glasnik RS”, br.40/2013, 2/2015-odluka US, 106/2015 i 3/2016-ispr.)  http://www.paragraf.ba/propisi-republike-srpske/zakon_o_uredjenju_prostora_i_gradjenju.html, datum pristupa 13.10.2017.godine

[vi] Zakon o uređenju prostora i građenju, član 141. stav 4, (”Sl.glasnik RS”, br.40/2013, 2/2015-odluka US, 106/2015 i 3/2016-ispr.)  http://www.paragraf.ba/propisi-republike-srpske/zakon_o_uredjenju_prostora_i_gradjenju.html, datum pristupa 13.10.2017.godine

[vii] Zakon o uređenju prostora i građenju, član 143, stav 2, (”Sl.glasnik RS”, br.40/2013, 2/2015-odluka US, 106/2015 i 3/2016-ispr.)  http://www.paragraf.ba/propisi-republike-srpske/zakon_o_uredjenju_prostora_i_gradjenju.html, datum pristupa 13.10.2017.godine

[viii] Odluka o gradskim administrativnim taksama, I-Podnseci, Tarifni broj 1, (Sl.glasnik Grada Banja Luka, br. 10/01, 14/03 i 18/09), http://www.investsrpska.net/files/Odluka_o_gradskim_administrativnim_taksama.PDF ,   datum pristupa 13.10.2017. godine

[ix] Odluka o gradskim administrativnim taksama, V- Takse iz oblasti prostornog uređenja, Tarifni broj 17, (Sl.glasnik Grada Banja Luka, br. 10/01, 14/03 i 18/09), http://www.investsrpska.net/files/Odluka_o_gradskim_administrativnim_taksama.PDF ,   datum pristupa 13.10.2017. godine


Autor teksta: Petar Tešić.

*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).
Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Petar Tešić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.