NAKNADA ŠTETE USLED UJEDA PSA

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima grada, može Vam se desiti da budete napadnuti od strane pasa lutalica, ali i od vlasničkih pasa koje neodgovorni vlasnici šetaju bez povoca. Ukoliko ste bili žrtva ovako nemilog događaja, imate pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete koju ste tom prilikom pretrpeli.

            Materijalna šteta se ogleda u:

            1) troškovima lečenja usled obziljnijih povreda (lekovi, snimanja, previjanja rana i u najtežim slučajevima operacija)

            2) naknada izgubljene zarade usled otvaranja bolovanja ili uzimanja neplaćenog odustva radi oporavka od nastale povrede.

            Nematerijalna šteta se ogleda u:

            1) naknada na ime pretrpljenih fizičkih bolova;

            2) naknada na ime pretrpljenog straha;

            3) naknada na ime duševnih bolova usled eventualno nastala naruženosti.

Ko je odgovoran?

Za štetu nastalu usled napada psa lutalice odgovoran je grad Beograd, u skladu sa Statutom grada Beograda čl. 25. st. 1 tačka 14. kojim je propisano da:[1]Grad Beograd donosi i sprovodi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada, obezbeđuje prihvatilišta za napuštene životinje, organizuje zoohigijensku službu za obavljanaje poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja u prihvatilišta za životinje, neškodljivo uklanjanje leševa uginulih životinja i njihov transport do objekta za sakupljanje i tretman“.

Za štetu nastalu usled napada vlasničkog psa odgovoran je vlasnik na kojeg je pas čipovan, odnosno registrovan.

Kako se postaviti?

Najbitnije da se odmah obratite najbližoj medicinskoj ustanovi radi pregleda sa napomenom da je u pitanju ujed psa. Nakon inicijalnog pregleda ukoliko postoje povrede, lice se upućuje na Infektivnu kliniku, radi dalje analize (primanje vakcine protiv besnila). Ukoliko se radi o psu lutalici, Infektivna klinika po službenoj dužnosti obaveštava “Veterinu Beograd” u cilju pronalaženja konkretnog psa.

Nakon pribavljene medicinske dokumentacije možete se obratiti Komisiji za naknadu štete od povrede nanesene od nevlasničkih pasa, koja radi pri Sekretarijatu za privredu Grada Beograda radi sporazumnog rešenja ili drugoj nadležnoj službi ukoliko se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada. Ukoliko je u pitanju vlasnički pas, poželjno je pre bilo kakvog odlaska na sud, da se obratite vlasniku psa koji vas je napao za mirno rešenje i isplatu novčanog obeštećenja.

Praksa je pokazala da su iznosi koje Grad Beograd predloži oštećenima veoma mali i kreću se u domenu od maksimalnih 20.000 dinara za štetu nanetu odrasloj osobi, do 30.000 dinara za štetu nanetu detetu, te je velika verovatnoća da se nećete uspeti poravnati.

U tim slučajeva, kao i u slučaju da ne uspete da se nagodite sa vlasnikom psa ukoliko nije u pitanju lutalica, morate pokrenuti sudski spor za naknadu materijalne i nematerijalne štete protiv Grada Beograda, koga u tom slučaju zastupa Gradsko javno pravobranilaštvo.

Odlučujući o tužbenom zahtevu, sud će uzeti u obzir sve činjenice i dokaze koje je tužilac priložio uz tužbu. Po pravilu, kako bi se na adekvatan način utvrdila jačina intenziteta psihičkih bolova i kvalifikacija telesne povrede, sud će na predlog stranake, odrediti veštačenje. Naime, u pitanju je, najčešće, veštačenje ortopeda-traumatologa i psihijatara. Ista situacija će biti i ukoliko je pas koji vas je napao vlasnički.

Ovakav parnični postupak se može okončati za relativno kratak vremenski period od 3 do 4 ročišta, što znači ukupno između godinu i dve dana. Naknade štete koje sud u ovim slučajevima dodeljuje kreće se od 100.000,00 dinara za lakše povrede, pa sve i do 500.000,00 dinara usled ozbiljnijih povreda.

U poslednje vreme, međutim postoji veliki broj prevara odnosno zloupotreba od strane pojedinaca, a prilikom kojih dotični pokušavaju da predstave izvesne povrede kao ujede pasa odnosno nekih životinja ili čak u ekstremnim slučajevima sami sebi nanose povrede koje liče na ujede. Ovakve slučajeve treba prijaviti nadležnim institucijama.

Potrebno je podići svest zajednice o tome da su posledice ovakvog postupka pojedinaca, odnosno pokušaja prevare, pre svega krivični postupci čiji ishod su kazne zatvora od 6 meseci do 5 godina i novčana kazna, kao i ogromna materijalna šteta koju u određenim situacijama trpi država, ali i stvaranje nezavidnog položaja onih koji su stvarno bili žrtve ovakvih nemilih događaja.


Izvori:

[1] Statut grada Beograda http://www.sllistbeograd.rs/pdf/2008/39-2008.pdf#view=Fit&page=1  


AUTOR TEKSTA:

[amo_member id=”9573″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Joksimović.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.