KAŽNJAVANJE MALOLETNIKA – OD VASPITNOG NALOGA DO KRIVIČNE SANKCIJE

Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka…govorimo o pravnom položaju koji maloletnik ima u Građanskom pravu. Medjutim, šta ako se dogodi da maloletno lice bude kvalifikovano kao izvršilac krivičnog dela? Govorimo o situaciji koja će samog maloletnika iz domena Građanskog smestiti u domen Krivičnog prava, a samim tim potreban je odgovarajući pravni osnov koji će služiti njihovom kažnjavanju/zaštiti. Tom prilikom, pozivamo se na Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica(“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005).

Važnost koju treba istaći ovom prilikom, jeste ta da u in concreto slučaju govorimo o krivičnom materijalnom pravu.

Kao u svakom zakonu, kada govorimo o osnovnim odredbama, [1]Zakon nas bliže upoznaje sa predmetom svog regulisanja, govori o primeni propisa koji su o njemu sadržani, na koga se isti odnose… Zamiljiva stavka [2]člana 1 govori o tome da se odredbe ovog Zakona primenjuju I na punoletna lica, u koliko im se sudi za krivična dela koja su ta ista lica učinila kao mladji punoletnici, ili maloletnici.

Premda je kvalifikacija lica u ovom Zakonu od ključne važnosti, u [3]članu 3 govori se o uzrastu učinioca,I izvršena je sledeća podela:

 1. Maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo osamnaest godina.
 2. Mlađi maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo šesnaest godina.
 3. Stariji maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo šesnaest, a nije navršilo osamnaest godina.
 4. Mlađe punoletno lice je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo osamnaest, a u vreme suđenja nije navršilo dvadeset jednu godinu i ispunjava ostale uslove iz člana 41. ovog zakona.

*Potrebno je napomenuti još I to da se odredbe ovog [4]Zakona ne mogu primeniti na lice koje  u vreme izvršenja protivpravnog dela koje je u Zakonu predvidjeno kao krivično delo nije navršilo 14 godina života.

Neretko se susrećemo sa situacijama u kojima se upravo maloletna lica pojavljuju kao izvršioci krivičnih dela. Okolnosti koje dovode do toga su različite. U mišljenje ljudi su uvrežene predrasude da ovakva lica mahom potiču iz rasturenih porodica, da se radi o licima koja su bila zapostavljanja, koja su proživljavala porodično I seksualno nasilje, ili licima koja su se kao jako mlada odala “nečasnom životu”…medjutim, sam okidač za izvršenje krivičnog dela, kod mladih u rasponu od 14- 18 godina može biti iniciran nekim potpuno drugačijim razlozima.

Veoma je teško, sa druge strane sagledati realnu sliku, ako ne uključimo statističke podatke. Na taj način  raspolažemo nekakvim “opipljivim” I stvarnim saznanjem. [5]Statistika u Srbiji kaže sledeće:

“Čak 80% maloletnika u Srbiji ponovo izvršava krivično delo…”

Radi se o maloletnicima koji se nakon punoletstva pojavljuju kao “povratnici” u izvršenju krivičnih dela.

Kada govorimo o sankcionisanju,[6] Zakon nam daje realnu sliku. Prvenstveno, kako navodi  [7]Zakon u članu 5: prema maloletnom učiniocu krivičnog(ih) dela mogu biti primenjeni vaspitni nalozi. U zavisnosti od konkretnog slučaja broj naloga će varirati od jednog ka više. Svrha naloga je da se ne pokreće automatski krivični postupak/ ili da se već pokrenuti postupak koji je usmeren ka maloletniku obustavi. Vaspitni nalozi se mogu primenjivati u slučaju da je reč o krivičnom delu za koje je previđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina.

Pored svih ovih uslova, postoji još nekoliko koji moraju biti ispunjeni da bi se izvršila primena vaspitnog naloga: Priznanje krivičnog dela od strane maloletnika i njegov odnos prema krivičnom delu i oštećenom.

Kako navodi [8]član 7, neki od vaspitnih naloga su:

 • redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao;
 • podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga;
 • uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu.

Trajanje vaspitnog naloga je ograničeno na 6 meseci, a u tom periodu konkretni vaspitni nalog se može izmeniti/ ukinuti.

Lica koja su ovom prilikom uključena u izricanje vaspitnog naloga ili lica koja se savetuju pri izboru istog su:

-javni tužilac za maloletnike

-sudija za maloletnike

-roditelji, staralac, usvojilac maloletnika ili  nadležni organ starateljstva

*Krivične sankcije prema maloletniku se primenjuju kada ne postoje gore navedeni uslovi koji bi predstavljali osnov za izricanje vaspitnog naloga.

Vrste krivičnih sankcija detaljno nabraja[9] član 9 Zakona:

Maloletnicima za učinjena krivična dela mogu se izreći vaspitne mere, kazna maloletničkog zatvora i mere bezbednosti predviđene članom 79. Krivičnog zakonika, osim zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti.

 • Mlađim maloletnicima mogu se izreći samo vaspitne mere.
 • Starijim maloletnicima mogu se izreći vaspitne mere, a izuzetno može se izreći kazna maloletničkog zatvora.

Primeri vaspitnih mera su:

-mere upozorenja i usmeravanja: sudski ukor i posebne obaveze

– mere pojačanog nadzora: pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca, pojačan nadzor u drugoj porodici, pojačan nadzor od strane organa starateljstva

– zavodske mere: upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno-popravni dom…

Izbor vaspitne mere diktiraju okolnosti I uslovi koji variraju u odnosu na in concreto slučaj. Neke od okolnosti su npr. uzrast I srelost maloletnika, težina dela, pobude iz kojih je delo učinjeno, sredina I prilike u kojima je maloletnik  živeo…

Za teža krivična dela, maloletni izvršilac može biti kažnjen I kaznom maloletnićkog zatvora. Bliže o kazni maloletničkog zatvora govori [10]član 29. Maloletnički zatvor može biti izrečen starijem maloletniku, ovom prilikom podsećamo na deo u tekstu koji govori o tome da mlađem maloletniku može biti izrečena samo vaspitna mera. Konkretne okolnosti dovode do primene ove kazne. Stariji maloletnik mora izvršiti takvo krivično delo, da bi izricanje samo vaspitne mere u njegovom slučaju bilo nepravedno (previše blago). Treba napomenuti da najduža kazna maloletničkog zatvora iznosi 10 godina, i da se tom prilikom ceni prema kaznama za ista krivična dela koje su predviđene za punoletna lica. Sa druge strane, kazna maloletničkog zatvora može i da zastari, i to ako je proteklo duže od:

 • deset godina od osude na maloletnički zatvor preko pet godina;
 • pet godina od osude na maloletnički zatvor preko tri godine;
 • tri godine od osude na maloletnički zatvor do tri godine.

Takodje kod kazne maloletničkog zatvora postoji i mogućnost rehabilitacije, pa povlačimo još jednu paralelu sa odredbama KZ-a koje se primenjuju na punoletna lica.

Organi koji su zaduženi za vođenje krivičnog postupka prema maloletnom licu su:

Sudija za maloletnike, i veće za maloletnike okružnog suda. Veće je u prvostepenom sudu sastavljeno od dvojice sudija- porotnika, po pravilu različitog pola, a većem predsedava sudija za maloletnike. Pripremni postupak vrši sudija za maloletnike prvostepenog suda.

U samom postupku postoje varijacije, takodje u zavisnosti od konkretnog slučaja. Npr. u koliko je maloletnik izvršio krivično delo zajedno sa punoletnim licem.

 Interesantne su i osnovne odredbe o izvršenju krivičnih sankcija. Kao npr. da maloletniku ne može biti izrečena disciplinska kazna upućivanja u samicu.

Na posletku, važno je posvetiti više pažnje maloletnim licima i njihovom mentalnom razvoju. Primenjivati adekvatni obrazovni materijal, pokazati im da za njihov rad i trud postoji perspektiva i mogućnost napredovanja. Decu prvenstveno treba skloniti sa ulice, i usmeriti ih na pronalaženje sopstvenog interesovanja i okupacije, poboljšati ustanove zaštite od nasilja u porodici…

Statistička brojka od 80% povratnika je poražavajuća. Treba je svesti u mnogo realnije okvire. Ti mladi ljudi jesu budućnost u krajnjem slučaju, a o njoj se treba starati sa posebnom pažnjom.


Izvori:

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

http://www.politika.rs/scc/clanak/297170/Sprema-se-novi-zakon-o-maloletnicima

[1] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[2] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[3] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[4] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[5] http://www.politika.rs/scc/clanak/297170/Sprema-se-novi-zakon-o-maloletnicima

[6] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[7] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[8] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[9] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html

[10] http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_maloletnim_uciniocima_krivicnih_dela_i_krivicnopravnoj_zastiti_maloletnih_lica.html


Autor teksta: Marija Mijajlović


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Marija Mijajlović.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.