IZBORNO PRAVO

Uvod

Ustav Republike Srbije[1], kao najviši pravni akt države, već u članu 2. utvrđuje da „Suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana.“

Izborno pravo, koje spada u kategoriju političkih prava među pravima i slobodama prokalmovanih Ustavom[2], sadržano je u drugom delu Ustava[3] u članu 52. i glasi „Svaki punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran. Izborno pravo je opšte i jednako, izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno i lično. Izborno pravo uživa pravnu zaštitu u skladu sa zakonom.

Osnovni izborni zakon je Zakon o izboru narodnih poslanika[4] kojim je, u najvećoj meri, uređen postupak izbora narodnih poslanika u Narodnu Skupštinu. Zakonom o izboru predsednika republike[5] obuhvaćene su norme kojima se uređuju predsednički izbori, dok su lokalni izbori predmet Zakona o lokalnim izborima[6].

Izborno, odnosno biračko pravo, građani ostvaruju kao aktivno biračko pravo– pravo da budu biraju ,i kao pasivno biračko pravo– pravo da budu birani.

Aktivno i pasivno biračko pravo u Republici Srbiji, imaju građani koji su:

 1. Punoletni
 2. Poslovno sposbni
 3. Državljani Republike Srbije
 4. Imaju prebivalište u Republici Srbiji

Svojstva izbornog prava

 1. Izborno pravo je slobodno

Biračii, pre svega, slobodno odlučuju da li će koristiti to svoje pravo i učestvovati u izborima i glasanju ili to neće učiniti. Građane, dalje, „Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava ili primorava građanina da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog glasanja i da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao“[7]

 1. Opšte izborno pravo

Svaki građanin koji ispunjava gore navedene usove ima pravo da direktno ostvaruje izborno pravo, uz odsustvo „diskriminacije po osnovu socijalnih i ličnih kriterijuma“[8]

 1. Jednako izborno pravo

Jednako izborno pravo zanči da svaki birač ima jedan glas na jednim izborima i glas svakog birača ima jednaku snagu

 1. Neposredno izborno pravo

U Republici Srbiji izborno pravo se vrši neposredno od strane birača, što nije slučaj u svim zemljama, kao na primer u SAD-u gde je prisutan elektorski sistem glasanja u kojem građani biraju elektroe koji zatim, u njihovo ime, neposredno biraju.

 1. Izborno pravo se ostvaruje tajnim glasanjem

Glasanje se vrši putem glasačkih listića, bez upisivanja podataka o licu koje glasa.

Vrste izbora na kojima se ostavruje izborno pravo

Izborno parvo građana Republike Srbije ostvaruje se na:

 1. Predsedničkim izborima na kojima svaki građanin koji ispunjava gore navedene uslove, ima parvo da bira predsednika republike, kao i da bude biran za predsednika republike, uz ispunjenje uslova za kandidaturu, u skladu sa odredbama Zakona o izboru predsednika republike.[9]
 1. Parlamentarnim izborima na kojima građani, koji ispunjavaju gore navedene uslive, imaju parvo da biraju narodne poslanike, kao i budu biran za narodnog poslanika, pod uslovom da budu kandidovani od strane registrovane političke stranke i stranačke koalicije, kao i grupe građana, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika.[10]
 1. Lokalnim izborima na kojima građani, koji ispunjava gore navedene uslove, imaju parvo da bira odbornike skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i da budu biran za odbrnika skupštine jedinice lokalne samouprave, pod uslovom da bud kandidovani od strane registrovane političke stranke i stranačke koalicije, kao i grupe građana, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim izborima.[11]

Izvori:

[1] Ustav Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006)

[2] lbid

[3] lbid

[4] Zakon o izboru narodnih poslanika poslanika (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2000, 57/2003 – odluka USRS, 72/2003 – dr. zakon, 75/2003 – ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 28/2011 – odluka US, 36/2011 i 104/2009 – dr. zakon)

[5] Zakon o izboru predsednika republike (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2007 i 104/2009 – dr. zakon)

[6] Zakon o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US i 54/2011)

[7] Član 2 stav 2 Zakona o izboru narodnih poslanika (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2000, 57/2003 – odluka USRS, 72/2003 – dr. zakon, 75/2003 – ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 28/2011 – odluka US, 36/2011 i 104/2009 – dr. zakon)

[8] Ratko Mitrović, „Ustavno pravo i političke institucije“, 2005

[9] Zakon o izboru predsednika republike (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2007 i 104/2009 – dr. zakon

[10] Zakon o izboru narodnih poslanika (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2000, 57/2003 – odluka USRS, 72/2003 – dr. zakon, 75/2003 – ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 28/2011 – odluka US, 36/2011 i 104/2009 – dr. zakon

[11] Zakon o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US i 54/2011)


 Autor teksta: Dragana Vidaković.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dragana Vidaković.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.