8 NOVINA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR

Narodna skupština Republike Srbije je 30. aprila  tekuće godine usvojila  Zakon[1] o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar. Zakon je stupio na snagu 07. maja 2019. godine.

U predstojećem tekstu prenosimo neke od bitnih izmena i dopuna prethodnog Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar[2].

Šta je registar[3] zaloge?

Registar zaloge je počeo sa radom u okviru Agencije za privredne register (APR) [4]15. avgusta 2005. godine.

-Registar zaloge je javni registar založnih prava na pokretnim stvarima i pravima. To je jedinstvena elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju podaci o založnim pravima registrovanim u skladu sa zakonom.

  1. Sam naziv Zakona[5] je šire postavljen, obuhvata i reč “pravima”, što svakako upućuje na to da se založno pravo, zakonski može konstituisati I na određenim pravima. Zanimljiv primer u praksi koji bi slikovito objasnio konstituisanje založnog prava na pravima je založno pravo na žigu.

Na primer: Žig[6] “Soko Štarkove” Bananice I Smokija, “Bambijeve” Plazme…

 Drugim rečima, zakonodavac je sadašnjim izmenama i dopunama Zakona u samom naslovu ukazao na to da se založno pravo na osnovu zakona moze ustanoviti i na pravima, iako je suštinski i tekst prethodnog Zakona govorio u tome, dakle postojao je “propust” u naslovu.

 

  1. Izvršena je izmena člana 3 stava 1[7] Zakona, koja se odnosi na elemente koje mora da sadrži

Ugovor o zalozi.

Elementi u osnovi nisu promenjeni, već je zakonska odredba drugačije/ jasnije koncipirana u odnosu na prethodnu. Pored toga što se ugovor ima zaključiti u pismenoj fromi, neki od obaveznih elemenata su: dan zaključenja, ime i prezime, poslovno ime ili naziv, prebivalište ili boravište, odnosno sedište poverioca, zalogodavca i dužnika…

 

  1. Zakon[8] govori i o tome da se kao predmet založnog prava može pojaviti i „zbir pokretnih stvari“, u okviru ovog pojma izdvaja se i pojam „inventar“, koji takođe može biti predmet zaloge, izmene i dopune su bliže i jasnije odredile sam pojam inventara ( pokretne stvari koje su namenjene prodaji ili davanju u zakup, kao i sirovine i materijali koji se koriste pri obavljanju delatnosti).

Zakonodavac je želeo da bliže i bolje definiše pojam inventara, proširi prethodnu zakonsku definiciju i otkloni eventualu neizvesnost i nerazumljivost koja je ranije postojala.

 

  1. Detaljinije se definiše osnov sticanja prava potraživanja i drugih prava.

„Založno[9] pravo na potraživanju stiče se na osnovu ugovora o zalozi potraživanja upisom u Registar zaloge, bez obzira na to da li je dužnik ranije obavešten o zalaganju.”

 

  1. Nekadašnji član 16[10] “Određivanje trećeg lica” preimenovan je u “Određivanje ovlašćenog lica” “Ugovorom o zalozi ili posebnim punomoćjem založni poverilac ili više njih mogu ovlastiti treće lice da preduzima pravne radnje radi zaštite i namirenja obezbeđenog potraživanja (u daljem tekstu: ovlašćeno lice)”. Takođe, član 16 detaljinije definiše odnos između ovlašćenog lica I založnog poverioca,odnos između ovlašćenog lica I založnog dužnika, mogućnost ovlašćenog lica da se odrekne založnog prava uz posebno ovlašćenje…

 

  1. Član 31[11] Koji govori o odnosu (redu) prvenstva između založnog prava koje nastaje predajom založene stvari u državinu poveriocu I založnog prava koje nastaje upisom u Registar zaloge, izmenjen je, jer se red prvenstva računa prema vremenu prijema zahteva za upis založnog prava u Registar zaloge, a ne prema vremenu nastanka odgovarajućeg založnog prava, što je važilo pre Zakona o izmenama I dopunama.

 

  1. Član 34[12] je u potpunosti preimenovan, tako da zakonsko založno pravo pored države (Republike Srbije) može biti ustanovljeno I u korist autonomne pokrajine I jedinice lokalne samouprave.

Na primer u slučaju naplate potraživanja po osnovu javnih prihoda ili drugih potraživanja Republike Srbije. Pod javnim prihodima[13] se podrazumevaju prihodi koje država prisvaja po osnovu naplate poreza, akciza, carina, taksi…

  1. Izmene su obuhvatile I član 36[14] u kome je značajno promenjen početak namirenja I upis u Registar zaloge. Prema izmenama I dopunama založni poverilac je dužan da Registru zaloge dostavi obaveštenje o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava, radi objavljivanja obaveštenja i upisa zabeležbe namirenja. Takodje, promenjen je I rok čijim istekom počinje postupak vansudskog namirenja. Taj rok ističe nakon isteka 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja od strane Registra zaloge.

Premda je Registar[15] javan, kao I informacije sadržane u njemu, uzima se da se određeno lice mora upoznati sa istim, tačnije to je njegova obaveza (dužnost) na osnovu prava. S tim u vezi niko se ne moze pozivati na to da su mu odredjene informacije iz registra ostale nepoznate, niti da je određene radnje preduzimao u zabludi da određene činjenice postoje/ne postoje.


Izvori:

[1] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[2] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[3] https://apr.gov.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.1165.html

[4] https://apr.gov.rs/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0.3.html

[5] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[6] http://www.zis.gov.rs/prava-is/zigovi/pitanja.663.html

[7] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[8] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[9] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[10] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[11] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[12] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[13] http://www.javnidug.gov.rs/lat/default.asp?P=37&MenuItem=1

[14] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf

[15] https://apr.gov.rs/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0.3.htmlAutor teksta:
[amo_member id=”6000″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Marija Mijajlović.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.