ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA ZAPOSLENIH

Poslodavci na uvid imaju mnoge lične podatke kandidata i zaposlenih, naročito ukoliko se obavi psihološko testiranje kako bi se proverilo njihovo znanje, sposobnosti i predispozicije. Prilikom testiranja najčešće se koriste testovi ličnosti i testovi znanja i sposobnosti,  a u poslednje vreme sve više i konkretni radni i situacioni zadaci.

Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka od strane poslodavaca regulisani su zakonskim aktima. Zakon o zaštiti podataka ličnosti (1) ima za cilj da se svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, veroispovest, pol, političku i nacionalnu pripadnost i druga lična svojstva, obezbedi ostvarivanje i zaštita prava na privatnost i ostalih prava i sloboda. Lični podaci jesu sve informacije koje se odnose na fizičko lice, čiji je identitet određen ličnim imenom, JMBG-om ili nekim drugim obeležjem njegovog identiteta. Pod obradom podataka podrazumevaju se: prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, čuvanje, stavljanje na uvid, objavljivanje, širenje, snimanje, čuvanje i druge radnje.
Poslodavac ima pravo da obrađuje podatke zaposlenih u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada (2). Ovim zakonom propisani su sadržaji evidencija o zaposlenim licima koji podrazumevaju sledeće podatke: „prezime i ime; matični broj; pol; datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država); prebivalište i adresu stana; mesto rada (mesto, opština, republika, država); naziv i adresu poslodavca; delatnost poslodavca; zanimanje; vrstu i stepen stručne spreme; osposobljenost za obavljanje određenih poslova; naziv radnog mesta; radno vreme – u časovima (nedeljno); trajanje zaposlenja i vrste poslova do stupanja na rad kod poslodavca; vrstu radnog odnosa (na određeno ili neodređeno vreme, po ugovoru o povremenim ili privremenim poslovima, po ugovoru o ulaganju stranog lica); osnov upućivanja na privremeni rad u inostranstvo (izvođenje investicionih radova, poslovno-tehnička saradnja i drugo) i trajanje rada; naziv poslodavca kod koga je zaposleno lice u dopunskom radu; da li je zaposleno lice zainteresovano za promenu posla; da li je invalid rada ili uživalac penzije; podatke o osiguranim članovima porodice; podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad; podatke o trajanju plaćenog odsustva zbog smanjenja poslovanja; datum zasnivanja radnog odnosa; datum prestanka radnog odnosa; razlog prestanka radnog odnosa”. Pored toga, ovim zakonom definisana je i evidencija o zaradama zaposlenih koja sadrži podatke o radnom vremenu i njegovom korišćenju, krsnoj slavi i veroispovesti, kako bi zaposleni ostvario pravo odustva sa rada na dan verskih praznika, a u svrhu isplate zarade.

Pored ova dva, poslodavac ima pravo da obrađuje i podatke koji su obuhvaćeni i drugim zakonima, poput Zakona o radu (3), Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (4) i drugih.

Kako bi poslodavac obrađivao podatke svojih zaposlenih koji nisu obuhvaćeni pomenutim zakonskim aktima neophodno je da fizičko lice da pristanak za obradu, koje može biti pismeno ili usmeno na zapisnik. Poslodavac ima obavezu da zaposlenog upozna sa identitetom osobe koja obrađuje i koristi podatke (ukoliko je to neko drugo lice), svrhom obrade podataka, načinom na koji će dobijeni podaci biti iskorišćeni, dobrovoljnosti davanja podataka i mogućnosti da opozove pristanak, kao i koje su pravne posledice u tom slučaju i koja prava ima lice u slučaju nedozvoljene obrade. Za svaki konkretni slučaj preispituje se da li je obrada tog podatka neophodna za postizanje svrhe te obrade. Podaci za koje se ne daje dozvola za obradu jesu biometrijski podaci zaposlenih (snimak otiska prsta ili biometrijski šablon).
Ovim zakonom je propisano da se podaci koji su sadržani u evidencijama mogu koristiti za sprovođenje statističkih istraživanja, informisanje i izvršavanje obaveza socijalnog osiguranja, kao i ostvarivanja prava po osnovu rada i socijalnog osiguranja i u svrhe vođenja ekonomske i socijalne politike. Poslodavac ima pravo da u te svrhe obrađuje i podatke koji se odnose na decu i supružnike zaposlenih, ukoliko su osigurani članovi porodice, a svrha te obrade jeste prijava na socijalno zdravstveno osiguranje.

Literatura
  1. rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html
  2. rs/propisi/zakon_o_evidencijama_u_oblasti_rada.html
  3. rs/propisi/zakon_o_radu.html
  4. rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_na_radu.html

Autor teksta:

[amo_member id=”5979″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Sanja Cvejić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.