VODIČ ZA OSNIVANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Ukoliko ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis i otvorite sopstvenu firmu (privredno društvo), čiji će oblik organizovanja biti društvo sa ograničenom odgovornošću, u nastavku teksta možete se upoznati sa celokupnom procedurom osnivanja privrednog društva u formi društva sa ograničenom odgovornošću, koja će biti prikazana kroz tri faze:

1) Izrada i overa osnivačkog akta;
2) Registracija pred Agencijom za privredne registre;
3) Radnje nakon registracije.

Izrada i overa osnivačkog akata

Prema Zakonu o privrednim društvima, društvo sa ograničenom odgovornošću može biti jednočlano i višečlano, pa u  zavisnosti od toga da li privredno društvo osniva jedan osnivač ili više njih (odnosno da li društvo ima jednog ili više članova), osnivački akt za jednočlano društvo donosi se u obliku Odluke o osnivanju d.o.o, a za višečlano društvo u obliku Ugovora o osnivanuju d.o.o.
Osnivački akt (Odluka/Ugovor o osnivanju d.o.o) naročito sadrži: [1]
 1. Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište člana (članova) privrednog društva, u zasvisnosti od toga da li društvo osniva fizičko ili pravno lice;
Iako nije izričito propisano, neophodno je navesti i jmbg fizičkog lica kao osnivača, odnosno matični broj i PIB pravnog lica kao osnivača;
 1. Poslovno ime i sedište društva;
Društvo u pravnom prometu učestvuje pod poslovnim imenom koje je registrovano i ono obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva (npr: “Enna system doo Beograd“); Poslovno ime ne može biti takvo da vređa javni moral ili izaziva zabludu u pogledu pravne forme ili pretežne delatnosti, tako da prilikom izbora poslovnog imena treba voditi računa da se isto razlikuje bar u 3 karaktera u odnosu na društva koja su već upisana u registar Agencije za privredne registre; Sedište društva podrazumeva kompletnu adresu – mesto, opštinu, ulicu, broj, poštanski broj;
 1. Pretežnu delatnost društva;
Izbor pretežne delatnosti vrši se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti, koja se može pronaći na internet sajtovima državnih organa i Agencije za privredne registre; Ona se sastoji od četvorocifrene šifre i naziva delatnosti (npr: 4669-Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom); Pored pretežne delatnosti, društvo može obavljati i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene;
 1. Ukupan iznos osnovnog kapitala društva, iznos novčanog uloga tj. novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva, kao i udeo svakog člana društva u ukupnom kapitalu izražen u procentima;
Minimalni osnovni kapital društva iznosi 100 dinara; Na osnovu uloga, koji čine osnovni kapital društva, određuje se udeo člana u društvu (npr: član jednočlanog društva Marko Marković poseduje  novčani ulog u iznosu od 100 dinara, tako da poseduje 100% udela;  ukupni kapital društva iznosi 200 dinara, tako što član Marko Marković poseduje 100 dinara, a član Janko Janković 100 dinara, tako da članovi imaju po 50% udela u društvu – procenat udela može biti određen u bilo kom odnosu, npr: 70%-30%, 60%-40%…, shodno ugovoru osnivača);
 1. Vreme unošenja uloga;
Zakonski rok za uplatu osnivačkog uloga iznosi 5 godina, tako da ukoliko odlučite da ne uplaćujete ulog prilikom osnivanja, osnivački akt mora sadržati odredbu koja predviđa vreme unošenja uloga; Ukoliko osnivački ulog uplaćujete prilikom donošenja osnivačkog akta, takva činjenica mora biti konstatovana u Odluci/Ugovoru o osnivanju;
 1. Određivanje organa društva i njihovih nadležnosti;
Kod jednočlanog društva, organi su skupština i jedan ili više direktora, a kod višečlanog, pored skupštine i jednog ili više direktora kao organ se javlja i nadzorni odbor; Direktor društva se imenuje tako što se navodi njegovo ime, prezime i jmbg i isti može biti imenovan ili u samom osnivačkom aktu ili u posebnoj odluci koju potpisuju osnivači; Poželjno je u osnivačkom aktu navesti ovlašćenja tj. nadležnosti organa, ali ako ona nisu određena, smatraće se da organi društva imaju nadležnosti predviđene Zakonom o privrednim društvima;

Nako što ste završili izradu osnivačkog akta, potrebno je da kod Javnog beležnika overite potpise osnivača, kao i OP obrazac za zakonskog zastupnika tj. direktora, čiju formu lako možete naći na internetu, a koji je neophodno da predate banci prilikom otvaranja računa.

Registracija pred Agencijom za privredne registre

Nakon što ste overili osnivački akt, potrebno je da društvo upišete u registar privrednih društava koji vodi Agencija za privredne registre.
U cilju registracije privrednog društva, Agenciji za privredne registre podnosi se sledeća dokumantacija:
 1. Registraciona prijava osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću;
Obrasce ove registracione prijave možete pronaći na sajtu Agencije za privredne registre i iste popunjavate u skladu sa osnivačkim aktom, odnosno, u registracionoj prijavi moraju biti uneti isti podaci koji su sadržani u osnivačkom aktu;
 1. Osnivački akt društva sa overenim potpisima osnivača;
 2. odluka o imenovanju zakonskog zastupnika, ukoliko direktor nije određen u osnivačkom aktu, već je imenovan posebnom odlukom;
 3. dokaz o identitetu članova društva i zakonskog zastupnika društva;
Potrebno je priložiti fotokopiju lične karte ili pasoša  odnosno očitanu ličnu kartu za članove i direktora društva;
 1. dokaz o uplati takse u originalu;
Za registraciju privrednog društva plaćaju se dve takse – jedna u iznosu od 4.900,00 dinara za registraciju osivanja društva, i druga u iznosu od 1.000,00 dinara za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta; Instrukcije za plaćanje taksi možete pronaći na sajtu Agencije za privredne registre; Vodite računa da registracionu prijavu podnesete u roku od 15 dana od dana overe osnivačkog akta, jer u suprotnom morate platiti i dodatnu naknadu u iznosu od 6.000,00 dinara;

Napomena: Ukoliko osnivački kapital uplaćujete pre registracije, potrebno je da u banci otvorite trenutni depozitni račun na koji ćete uplatiti sredstva kao osnovni kapital (u kom slučaju banka izdaje potvrdu o uplaćenom kapitalu za osnivanje firme), a takva sredstva će nakon registracije i otvaranja tekućeg računa firme biti prebačena na otvoreni tekući račun, a depozitni će se ugasiti. Ako ste osnivački kapital uplatili pre registracije, neophodno je da Agenciji za privredne registre, pored gore navedene dokumentacije, priložite i potvrdu o uplaćenom kapitalu koju vam je izdala banka.

Dokumentacija se podnosi neposredno u sedištu APR-a (ul. Brankova br. 25) ili nekoj od organizacionih jedinica APR-a, a može i poštom, tako što će se dokumentacija poslati na adresu sedišta APR-a.

Agencija za privredne registre odlučuje o podnetoj registracionoj prijavi u roku od 5 dana od dana podnošenja prijave.

Ako nisu ispunjeni uslovi za osnivanje društva, APR će doneti Rešenje kojim odbacuje registracionu prijavu, i ostaviće podnosiocu prijave rok od 30 dana od dana objavljivanja rešenja da podnese novu registracionu prijavu sa potpunom/ispravljenom dokumentacijom, prema nalogu iz rešenja,  pri čemu se plaća polovina propisane naknade (2.950,00 dinara), a ukoliko podnosilac prijave postupi u skladu sa rešenjem u propisanom roku od 30 dana, zadržava pravo prioriteta pri odlučivanju Agencije za privredne registre.

Ukoliko niste zadovoljni Rešenjem APR-a možete podneti žalbu Ministarstvu privrede, koja se dostavlja Agenciji za privredne registre, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja.

Ako je registraciona prijava odbačena zbog nepotpune dokumentacije, a vi u žalbi otklonite takve nedostatke dostavljanjem potpune dokumentacije, tako podneta dokumentacija neće  biti uzeta u obzir.
Ako registrator pri Agenciji za privredne registre utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od strane neovlašćenog lice, rešenjem će je odbaciti, a ako utvrdi da je žalba osnovana izmeniće odluku koja se žalbom pobija, staviti van snage Rešenje o odbacivanju prijave i doneti Rešenje kojim se usvaja registraciona prijava. Ako registrator ne odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana njenog prijema, istu će bez odlaganja dostaviti nadležnom ministru, koji odlučuje o žalbi u roku od 30 dana od dana prijema.

Ako su ispunjeni uslovi za osnivanje društva, Agencija za privredne registre donosi Rešenje kojim usvaja registracionu prijavu, pri čemu za firmu pribavlja matični broj od Republičkog zavoda za statistiku i PIB od Centale poreske uprave. Rešenje i potvrde o PIB-u i matičnom broju možete preuzeti lično ili putem pošte, u zavisnosti od toga koji ste način preuzimanja izabrali prilikom popunjavanja registracione prijave.

Radnje nakon registracije

Nakon što ste firmu upisali u registar privrednih subekata i dobili Rešenje Agnecije za privredne registre, potrebno je da preduzmete još tri radnje kako biste započeli poslovanje:
 1. Otvaranje tekućeg računa;
Otvaranje tekućeg računa sprovodi se tako što direktor društva sa bankom po izboru zaključuje Ugovor  o poslovnom računu, pri čemu je potrebno banci priložiti Rešenje Agencije za privredne registre, OP obrazac (ovren potps)  i ličnu kartu za direktora;
 1. Prijava Poreskoj upravi;
Kada ste završili sa otvaranjem tekućeg računa, potrebno je da angažujete knjigovođu koji će sprovesti postupak prijave Poreskoj upravi; U tom smislu potrebno je da se Poreskoj upravi u roku od 15 dana od dana donošenja Rešenja o registraciji, koje je izdala Agencija za privredne registre, preda poreska prijava poreza na dobit, elektronskim putem, popunjavanjem prijave na internet servisu ePorezi; Ukoliko propustite rok od 15 dana posledica može biti, pored novčane kazne, i oduzimanje PIB-a, što će onemogućiti poslovanje firme sve do vraćanja PIB-a;
 1. Izrada pečata;
Zakon o privrednim društvima propisuje da  društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima, ako zakonom nije drugačije propisano. [2]
Dakle, ne postoji zakonska obaveza izrade pečata i isti vam neće biti neophodan ni za APR, ni za banku, ni za Poresku upravu; Ukoliko se odlučite da izradite pečat, potrebno je da se obratite pečatorescu, koji će vam tražiti Rešenje o registraciji na uvid; Zakon ne uređuje oblik ni sadržinu pečata, tako da možete izraditi pečat po svom nahođenju;

Izvori:

[1]  Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[1] Član 141 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[2] Član 24 stav 3  Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


Autor teksta:

[amo_member id=”5957″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Snežana Andrejević.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.