NAPAD NA ADVOKATA – NOVO KRIVIČNO DELO U KRIVIČNOM ZAKONU REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji i ostali delovi Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije’’[1], sa sobom donosi i propisivanje novog krivičnog dela koje ima za cilj da bolje zaštiti advokate. Dakle, Krivični zakon Republike Srbije[2]  u svom sadržaju imaće, između ostalih, i krivično delo napad na advokate koje će se u budućnosti sankcionisati.

Za to je u najvećoj meri zaslužna Advokatska komora Srbije koja je bila inicijator. Razlog inicijative svakako su slučajevi napada i ubistva advokata. Prema podacima sa kojima raspolaže Advokatska komora Srbije u prethodnih 10 godina bilo je oko 50 napda i ubistava advokata.

Posle čl. 336b dodaje čl. 336v čija tačka (1) glasi :

,, Ko napadne advokata ili člana njegove porodice, a u vezi sa obavljanjem advokatske službe, kazniće se zatvorom do tri godine. ’’

Tačke (2) (3) (4) i (5) nadovezuju se na gore navedenu tačku (1) i definišu pojedine specifičnosti u slučaju napda na advokata ili člana njegove porodice, pa tako :

ukoliko učinilac ovog krivičnog dela pri izvršenju istog nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice  kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

– ukoliko učinilac uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom stvar u imovini advokata ili člana njegove porodice kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine. Ako je delom prouzrokovana šteta koja prelazi četristo pedeset hiljada dinara učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. Ovo delo postoji ako je učinjeno prema advokatu ili članu njegove porodice, u vezi sa obavljanjem advokatske službe.


Izvori :

http://nomcentarngo.com/kazna-dozivotnog-zatvora-u-republici-srbiji-i-ostali-delovi-zakona-o-izmenama-i-dopunama-krivicnog-zakona-republike-srbije/
Krivični zakon Republike Srbije
(“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)
Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije
[1] http://nomcentarngo.com/kazna-dozivotnog-zatvora-u-republici-srbiji-i-ostali-delovi-zakona-o-izmenama-i-dopunama-krivicnog-zakona-republike-srbije/
[2] Krivični zakon Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)

Autor teksta:

[amo_member id=”5929″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora: Tamara Spasić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.