NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NESREĆE U REPUBLICI SRPSKOJ

Vlasnik prevoznog sredstva dužan je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju sa osiguravajućim društvom prije nego što se prevozno sredstvo počne upotrebljavati u saobraćaju i da to osiguranje obnavlja sve dok je prevozno sredstvo u upotrebi. [1]
U slučaju saobraćajne nesreće osiguranik je obavezan da se obrati svom osiguravajućem društvu ili osiguravajućem društvu vozača koji je skrivio nesreću radi sačinjavanja zapisnika o oštećenjima. Nakon toga se preuzima zapisnik o uviđaju saobraćajne nesreće od strane nadležnog policijskog organa. Na zapisnik obično treba sačekati nekoliko dana. U slučaju pretrpljenih tjelesnih povreda treba pribaviti ljekarske nalaze. Sa ovom dokumentacijom se treba obratiti osiguravajućem društvu vozača koji je skrivio nesreću. Postupajući po odštetnom zahtjevu osiguravajuće društvo može u cijelosti ili djelimično usvojiti zahtjev, ili isti odbiti kao neosnovan. Osiguravajuće društvo je dužno da odluči o zahtjevu oštećenog lica u roku od 30 dana, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.  U slučaju da vam osiguravajuće društvo ne isplati puni iznos štete, moguće je uložiti prigovor na odluku osiguravajuće kuće. O prigovoru odlučuje komisija za prigovore pri osiguravajućoj kući.  Osiguravajuće društvo dužno je odluku po prigovoru u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora. Oštećeno lice ima pravo da podnese prigovor Ombudsmanu u osiguranju na odluku društva za osiguranje po podnesenom prigovoru, radi daljeg vansudskog rješavanja spora nastalog povodom odštetnog zahtjeva.
Ukoliko društvo za osiguranje ne riješi odštetni zahtjev u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva ili ukoliko oštećeno lice ima druge razloge može tužbom pokrenuti postupak kod nadležnog suda protiv odgovornog društva za osiguranje. Za podnošenje tužbe protiv društva za osiguranje primjenjuju se rokovi zastare, u skladu sa opštim pravilima odgovornosti za štetu.
Osiguravajuće društvo ima pravo na subrogaciju, odnosno pravo na naknadu isplaćenog iznosa štete i stvarnih i opravdanih troškova od lica odgovornog za štetu i to u situacijama:
  1. Ako je vozač koristio vozilo u svrhu za koju nije namijenjeno,
  2. Ako je vozač koristio vozilo, a nije stekao odgovarajuću vozačku dozvolu, osim ako je to kandidat koji se obučava za polaganje vozačkog ispita, uz poštovanje svih propisa kojim se uređuje obuka vozača,
  3. Ako je vozač koristio za vrijeme trajanja izrečenih mjera bezbjednosti, odnosno zaštitnih mjera u saobraćaju,
  4. Ako je vozač upravljao vozilom pod uticajem alkohola iznad propisane granice, opojnih droga, psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari,
  5. Ako je vozač upotrebom vozila štetu prouzrokovao namjerno,
  6. Ako je vozač pobjegao sa mjesta štetnog događaja,
  7. Vozač počinio prekršaj nasilničke vožnje u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Postoji obaveza društva za osiguranje da Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nadoknadi troškove liječenja i druge nužne troškove oštećenog lica koji su nastali u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.
Oštećeno lice kojem je šteta prouzrokovana u Republici Srpskoj upotrebom vozila inostrane registracije, odnosno inostrane registracije zemlje članice Sistema zelene karte ili potpisnice Multilateralnog sporazuma, ima pravo da podnese odštetni zahtjev putem Biroa zelene karte BiH. Ukoliko vozilo stranih registarskih oznaka nema važeći ugovor o osiguranju, oštećeno lice nadoknađuje preko Zaštitnog fonda.
Zaštitni fond Republike Srpske je pravno lice, a nadležno je da pokriva štete koje ne mogu biti pokrivene obaveznim osiguranjem. Oštećeno lice podnosi odštetni zahtjev Zaštitnom fondu ukoliko je šteta prouzrokovana upotrebom nepoznatog vozila ili upotrebom vozila čiji vlasnik nije zaključio ugovor o o osiguranju od autoodgovornosti.  Nadzor nad radom Zaštitnog fonda vrši Agencija za osiguranje Republike Srpske. [2]

[1] Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 82/15, čl. 5
[2] http://zfrs.org


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


Autor teksta:

[amo_member id=”5964″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Tijana Puzić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.