LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada je društvo solventno, odnosno, kada  ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.[1]
U nastavku teksta biće prikazana procedura likvidacije privrednog društva u osnovnim crtama sa akcentom na društvo sa ograničenom odgovornošću, koja se sprovodi pred Agencijom za privredne registre, a koja podrazumeva dve faze:
 • Otvaranje postupka likvidacije;
 • Zatvaranje postupka likvidacije i brisanje privrednog društva iz registra;
Otvaranje postupka likvidacije
Likvidacija duštva pokreće se odlukom skupštine članova društva, odnosno jednoglasnom odlukom svih ortaka ili komplementara, odlukom skupštine članova društva sa ograničenom odgovornošću ili odlukom skupštine akcionara. [2]
U odluci o pokretanju postupka likvidacije potrebno je imenovati likvidacionog upravnika. Za likvidacionog upravnika može biti imenovano lice koje je već registrovano kao direktor društva. Imenovanjem likvidacionog upravnika svim zastupnicima društva prestaju prava zastupanja društva, a ako likvidacioni upravnik nije imenovan u odluci o pokretanju postupka likvidacije, onda svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici. [3]
Likvidacija društva počinje danom registracije odluke i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije. Da bi započeo postupak likvidacije neophodno je da se Agenciji za privredne registre dostavi sledeća dokumentacija:
 1. Registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa;
Registraciona prijava obuhvata obrazac za obavezne podatke i dodatak 21 koji se mogu pronaći na sajtu Agencije za privredne registre;
 1. Odluka o pokretanju postupka likvidacije;
Odluka se ne overava kod Javnog beležnika i mora biti potpisana od strane svih članova društva;
 1. Dokaz o uplati naknade za uslugu u originalu;
Taksa za pokretanje postupka likvidacije iznosi 2.800,00 dinara, a instrukcije za plaćanje takse mogu se pronaći na sajtu Agencije za privrede registre;
Agencija za privredne registre donosi Rešenje o pokretanju postupka likvidacije, pri čemu se poslovnom imenu društva dodaje naznaka -u likvidaciji (npr: “Enna system doo Beograd-u likvidaciji“).
Oglas o likvidaciji se objavljuje na internet strani Registra privrednih subjekata u trajanju od 90 dana i isti ima za cilj da se potencijalni poverioci upoznaju sa postupkom likvidacije i eventualno prijave svoja potraživanja.
Poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti u roku od 30 dana od dana isteka oglasa. Kako se oglas objavljuje u trajanju od 90 dana, to proizilazi da se prijava za brisanje društva iz registra nakon okončanog postupka likvidacije može podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa.
Oglas o likvidaciji je sastavni deo Odluke o pokretanju postupka likvidacije, i isti sadrži poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja, adresu sedišta društva ili adresu za prijem pošte na koju poverioci dostavljaju prijave potraživanja i upozorenje da će potraživanja poverioca biti prekludirana ukoliko ih ne prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka oglasa. [4]
Pored toga, likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju postupka likvidacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja likvidacije, i takvo obaveštenje sadrži podatke o danu objavljivanja i periodu trajanja oglasa, adresu sedišta društva ili adresu za prijem pošte na koju poverioci dostavljaju prijave potraživanja i upozorenje da će potraživanja poverioca biti prekludirana ukoliko ih ne prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka oglasa.[5]
Društvo je dužno da sve prispele prijave potraživanja evidentira u listu prijavljenih potraživanja i da sačini listu priznatih i osporenih potraživanja. Društvo može, u roku od 30 dana od dana prijema prijave potraživanja, osporiti potraživanje poverioca, osim onih koja su utvrđena izvršnom ispravom, u kom slučaju je obavezno da o tome u istom roku obavesti poverioca uz obrazloženje osporavanja potraživanja. Ako poverilac čije je potraživanje osporeno ne pokrene postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja i u istom roku ne obavesti društvo pisanim putem o tome, takvo potraživanje se smatra prekludiranim. Potraživanja nastala nakon pokretanja likvidacije ne prijavljuju se i moraju biti namirena do okončanja likvidacije. [6]
Likvidacioni upravnik u roku od 30 dana od dana početka likvidacije sastavlja početni likvidacioni bilans kao vanredni finansijski izveštaj u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, i u istom roku ga podnosi skupštini na usvajanje, koja je dužna da donese odluku o usvajanju početnog likvidacionog bilansa najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je podnet na usvajanje.
Likvidacioni upravnik sastavlja i početni likvidacioni izveštaj koji sadrži listu prijavljenih potraživanja, listu priznatih potraživanja, listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja, podatak da li je imovina društva dovoljna za namirenje svih obaveza društva, uključujući i osporena potraživanja, neophodne radnje za sprovođenje likvidacije, vreme predviđeno za završetak likvidacije i druge činjenice od značaja za sprovođenje likvidacije.
Početni likvidacioni izveštaj likvidacioni upravnik sastavlja najranije 90 dana, a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije i u istom roku ga podnosi skupštini na usvajanje, koja je dužna da donese odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja najkasnije u roku od 30 dana od dana kada  je podnet na usvajanje.
Likvidacioni upravnik ne može otpočeti sa plaćanjima radi namirenja poverilaca niti sa isplatama članovima društva pre registracije početnog likvidacionog izveštaja, osim plaćanja obaveza iz tekućeg poslovanja društva. [7]
Likvidacioni upravnik u toku likvidacije podnosi godišnje likvidacione izveštaje o svojim radnjama, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja, a nije završena, skupštini na usvajanje, najkasnije u roku od tri meseca po isteku svake poslovne godine.[8]
Početni likvidacioni izveštaj i godišnji likvidacioni izveštaj registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji, pri čemu je potrebno Agenciji za privredne registre dostaviti:
 • registracionu prijavu registracije početnog tj. godišnjeg likvidacionog izveštaja (obuhvata obrazac za obavezne podatke i dodatak 21);
 • Usvojeni početni tj. godišnji likvidacioni izveštaj;
 • Dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu dokumanata u originalu;
Likvidacioni upravnik ne može podneti registracionu prijavu za brisanje društva ako nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj.
Zatvaranje postupka likvidacije i brisanje privrednog društva iz registra
 
Likvidacija se okončava donošenjem odluke o okončanju postupka likvidacije.Po okončanju likvidacije, društvo se briše iz registra privrednih subjekata, a imovina koja ostane nakon izmirenja svih obaveza prema poveriocima (likvidacioni ostatk) raspodeljuje se članovima društva.
Nakon sprovedenog postupka likvidacije, tj. nakon isteka roka od 120 dana od dan objave oglasa i registracije  početnog likvidacionog izveštaja, da bi privredno društvo prestalo da postoji, potrebno je da se podnese registraciona prijava brisanja iz registra privrednih subjekata.
U tom smislu, Agenciji za privredne registre je neophodno dostaviti sledeću dokumentaciju:
 1. Registracinu prijavu za brisanje iz registra nakon okončanja postupka likvidacije;
 2. Odluku skupštine društva o okončanju postupka likvidacije;
 3. Izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji;
 4. Izjavu likvidacionog upravnika da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci;
 5. Odluku o raspodeli likvidacionog ostatka društva;
 6. Odluku društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje;
 7. Uverenje o prestanku poreskih obaveza izdato od strane nadležne Poreske uprave, koje nije starije od 5 dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra;
 8. Uverenje gradske uprave Grada Beograda (Sekretarijat za finansije) da su izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, koje nije starije od 5 dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra;
 9. Potvrda da je društvo brisano iz registra PDV-a, ili izjava likvidacionog upravnika da društvo nije registrovani obveznik PDV-a;
 10. Dokaz o uplati naknade za brisanje društva iz registra privrednih subjekata (naknada se plaća u iznosu od 3.000,00 dinara);

Izvori:

[1]  Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[1] Član 524 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[2] Član 525 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[3] Član 529 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[4] Član 533 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[5] Član 534 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[6] Član 535 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[7] Član 535 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[8] Član 535 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


SLIČNI TEKSTOVI:
http://nomcentarngo.com/promena-pravne-forme-iz-preduzetnika-u-drustvo-sa-ogranicenom-odgovornoscu/
http://nomcentarngo.com/vodic-za-osnivanje-drustva-sa-ogranicenom-odgovornoscu/


Autor teksta:

[amo_member id=”5957″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Snežana Andrejević.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.