KUPOVINA ONLINE SA PRAVNOG ASPEKTA

Internet kupovina je novi trend kako u svetu,tako i kod nas. Kupovinom na Internetu štedi se i vreme i  novac, jer se pretraga proizvoda i nalaženje najpovoljnijih cena mogu obaviti iz udobnosti doma, 24 časa dnevno. Ovakav vid kupovine u Srbiji dostupan je već nekoliko godina, ali još uvek nije zastupljena kao u razvijenijim zemljama, pre svega, zbog nejasnih pravila oporezivanja kupljenih proizvoda, plaćanje platnim karticama, ali i ostavljanje ličnih podataka. Na internetu se mogu pronaći mnogobrojni sajtovi za kupovinu najrazličitijih proizvoda, najpoznatiji su AliExpress, Amazon i eBay.

Zakonom o elektronskoj trgovini je predviđeno zaključivanje ugovora u elektronskom obliku, elektronskim putem, pri čemu se ponuda (od strane prodavca) i prihvat ponude (od strane kupca) daju takođe elektronskim putem.

Bitno je upoznati se sa detaljima ugovora i opštim uslovima poslovanja, kao što su:

– odredbe o načinu plaćanja, troškovima i rokovima isporuke;

– načinu prikupljanja i obrade ličnih podataka;

-načinu i rokovima za ostvarivanje potrošačkih prava (povraćaj novca, robe, garanciji i sl).

Treba imati u vidu da pri kupovini robe sa internet prodavnica čije je sedište u inostranstvu važe zakoni države u kojoj se prodavnica i nalazi.

Za početak potrebna je registracija na željenom sajtu. Na izabranom sajtu nalazi se katalog proizvoda ili usluga sa opisima proizvoda, slikama, cenama, količinama, boјama i drugim bitnim podacima o proizvodima, koji su ponuđeni na prodaju. Ako prodavac na sajtu navodi cene proizvoda ili usluga, uz to bi trebalo da su dostupne napomene o tome da li su u cenu uključeni porezi i druge naknade (kao što su troškovi dostave i sl).

U našem zakonodavstvu, Carinskim zakonom je propisano koja roba kupljena putem interneta je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, to su:

  • pošiljke male vrednosti, poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu, koje su nekomercijalne prirode i za koje nema obavezu plaćanja, u ukupnoj vrednosti do 70 evra (ove pošiljke su oslobođene plaćanja carinskih dažbina I PDV-a);
  • pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 50 evra (ovakve pošiljke su oslobođene plaćanja carinskih dažbina, a PDV se plaća).

Kada se upotrebi termin “uvozne dažbine”, misli se na carinu i PDV.

Roba koja je kupljena preko internet podavnica će po dolasku u Srbiju proći kroz carinski postupak. Za utvrđivanje vrednosti robe na koju se plaća carina, u najvećem broju slučajeva koristi se vrednost robe naznačena u pratećoj dokumentaciji -poštanska deklaracija i račun. Međutim, ako račun ne prati robu ili ako službenik carine osnovano posumnja da se vrednost robe, koja je navedena u pratećoj dokumentaciji ne može prihvatiti kao verodostojna, on ima pravo da obračuna carinu na vrednost robe koju odredi na drugi način, npr. na osnovu vrednosti istovetne ili slične robe, na osnovu odredaba iz Carinskog zakona, pri čemu je dužan da o tome sastavi zapisnik. Ukoliko postoji nezadovoljstvo na utvrđenoj carinskoj vrednosti robe, na ovaj zapisnik, kao i na konačno rešenje o visini carinskog duga, može se podneti žalba Komisiji za žalbe Uprave carine.

Što se tiče načina plaćanja na inostranim internet prodavnicama, dominantno je plaćanje putem platnih kartica. Na proverenim sajtovima postoje zaštite za bezbedno obavljanje plaćanja, te se pruža veći stepen sigurnosti. Preporučljivo je koristiti  internet kartice i kartice debitnog tipa, što znači da svaki put kada se kupuje preko interneta, moguće je uplaćivati samo onoliko novca koliko je potrebno za kupovinu, te to predstavlja još jedan vid zaštite, jer i u slučaju zloupotrebe može da se izgubi samo onoliko novca koliko se nalazi na kartici.

Prema našem pravu, ali i pravima drugih država (na osnovu međunarodnog standarda, potvrđen u praksi mnogih zemalja, npr. sa Sjedinjenim američkim državama), zloupotreba kartice podrazumeva upotrebu originalne ili falsifikovane kartice, ili podataka sa kartice od strane neovlašćenog lica.

Zakonom o platnim uslugama, članom 33. i članom 50. propisana je i odgovornost banke da je za neodobrenu platnu transakciju odgovorna za izvršenje takve transakcije, za koju ne postoji saglasnost platioca, te je dužna da odmah po saznanju izvrši povraćaj iznosa te transakcije platiocu, odnosno da platiočev platni račun vrati u stanje u kojem bi bio da neodobrena transakcija nije izvršena.

Kao još jedan vid plaćanja preko interneta je i PayPal servis. To je zapravo posrednik između kupca i prodavca. Kako bi osigurao svoje korisnike, PayPal će zadržati novac 30 dana pre nego što ga prosledi prodavcu, kako se u slučaju nestizanja kupljenog proizvoda može tražiti povraćaj novca.

Što se tiče dostavljanja kupljene robe, na raspolaganju su obično standardna internacionalna dostava poštom (eng. standard international shipping) i dostava putem neke od službi za ekspresnu dostavu, kao što su DHL, FedEx i slično, koja ima praćenje pošiljke i  u svakom trenutku je poznata lokacija na kojoj se pošiljka nalazi.

Sve u svemu, uz malo predostrožnosti, online kupovina je vrlo praktična i postaje sve popularnija i kod nas.


Izvori:

  1. http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_platnim_uslugama.html
  2. http://www.paragraf.rs/propisi_download/carinski_zakon.pdf
  3. http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskoj_trgovini.html
  4. http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_korisnika_finansijskih_usluga.html
  5. http://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/Stranice/CarinskaVrednostRobe.aspx

Autor teksta: Nataša Stančev.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Nataša Stančev.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.