III DEO – MALA PRAVILA PUTOVANJA

DEO III

PRAVA PUTNIKA

 – ŽELEZNIČKI PREVOZ –

Prevoz vozom kao i autobusom, naročito u Republici Srbiji, najčešće se koristi. Iako se većina slaže da bi isto mogao da bude znatno unapređen, ipak, propisi postoje, jedino ćemo sačekati da infrastruktura u narednom periodu pokaže svoje najbolje izdanje, da bi putnici imali što ugodnije putovanje. Kada bude moguće da vozom putujemo iz Beograda do Trsta i to u znatno kraćem roku nego što sada voz putuje do Bara, znaćemo da je sistem usavršen. Ovako, ostaje nam da prikažemo osnove putovanja koje se tiču korišćenja u našoj zemlji, u nadi da ćemo uskoro imati materijal za neki bolji članak.

Elem, pored zakonskih propisa, koje ćemo u najkraće prikazati, želimo da da ukažemo na mobilnu aplikaciju kao  i internet mesto koje možete koristiti radi provere polazka, vrlo jednostavno tako se i platforma zove – Polazak.com.

PREVOZ VOZOM

Prvi propis, Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2015), kojim se uređuju ugovorni I drugi obligacioni odnosi u oblasti javnog prevoza putnika I stvari u unutrašnjem železničkom saobraćaju, takođe, odredbe pomenutog Zakona, primenjuju se I na međunardni železnički saobračaj ako potvrđenim međunarodnim ugovorom ili propisom nije određeno drugačije.

Počinimo od osnove:

VOZNA KARTA je prevozna isprava putnika kojom se potvrđuje da je ugovor o prevozu zaključen na osnovu ovog zakona i tarife; Član 5. (1);

KAŠNJENJE je vremenska razlika između vremena predviđenog dolaska voza u određenu stanicu u skladu sa objavljenim redom vožnje i stvarnog, odnosno očekivanog vremena dolaska voza;Član 5. (11);

MEĐUNARODNI ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ je prevoz putnika i stvari iz inostranstva u Republiku Srbiju, odnosno iz Republike Srbije u inostranstvo i prevoz putnika i stvari iz inostranstva, preko teritorije Republike Srbije, za inostranstvo, bez obzira da li se obavlja isključivo železnicom, ili mešovitim (kombinovanim) saobraćajem; Član 5. (18);

RUČNI PRTLJAG je ručni prtljag su stvari koje se mogu uneti u voz, u prostor predviđen za smeštaj putnika i ručnog prtljaga i za čije čuvanje odgovara sam putnik; Član 5. (33)

TARIFA je tarifa je skup podzakonskih propisa, opštih uslova prevoza i cena koji zajedno sa ovim zakonom čine jedinstvenu celinu propisa koji se primenjuju u železničkom saobraćaju; Član 5. (36)

OSNOVNA PRAVA

U članu 7. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2015): Prevoznik je dužan da putnika preveze do uputne stanice ugovorenom vrstom voza i kolskim razredom koji su navedeni u objavljenom redu vožnje i pod uslovima u pogledu udobnosti koji se, prema vrsti voza i dužini putovanja, smatraju potrebnim. Prevoznik je dužan da putniku, kada je to posebno ugovoreno, obezbedi označeno mesto u određenom vozu kao i dodatne usluge. Prevoznik je dužan da na najprikladniji način pruži putnicima, na njihov zahtev, sledeće informacije:

1) Pre putovanja:

(1) opšte uslove ugovora,

(2) red vožnje i uslove najbržeg putovanja,

(3) red vožnje i uslove najjeftinijih cena karata,

(4) pristupačnost, uslove pristupa i postojanje prostora u vozu namenjenih osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću,

(5) pristupačnost i uslove pristupa za bicikl,

(6) raspoloživost mesta u kolima sa sedištima prvog i drugog razreda, kolima sa ležajima ili kolima sa posteljama,

(7) okolnosti koje mogu dovesti do ometanja ili kašnjenja usluge,

(8) raspoloživost usluga u vozu,

(9) procedure za podnošenje zahteva za reklamacije i žalbe;

2) U toku putovanja:

(1) usluge u vozu,

(2) sledeća stanica,

(3) kašnjenja,

(4) veze i presedanja,

(5) pitanja bezbednosti i sigurnosti.

Dalje, Član 9. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2015): Objavljivanje reda vožnje vrši se u skladu sa Zakonom o železnici (“Službeni glasnik RS”, broj 45/13). Prevoznik je dužan da objavi red vožnje na odgovarajući način, u štampanoj i elektronskoj formi, a podatke bitne za kvalitet prevozne usluge istakne na vidnom mestu u svakoj stanici otvorenoj za prevoz putnika, uz saglasnost upravljača železničke infrastrukture. Prevoznik ili nadležni organ odgovoran za ugovor o javnom železničkom prevozu mora objaviti na odgovarajući način, a pre same primene, odluke o prekidu usluga.

OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan da pre započetog putovanja pribavi prevoznu ispravu, a ako u mestu u kome počinje putovanje nema putničke blagajne da prevoznu ispravu pribavi u vozu. Prevoznik mora ponuditi mogućnost kupovine prevozne isprave u vozu, osim kada je ovo ograničeno ili onemogućeno iz razloga bezbednosti ili politike borbe protiv zloupotrebe ili obaveze posedovanja obavezne rezervacije ili opravdanih poslovnih razloga. Kada na stanici nije organizovana prodaja prevoznih isprava prevoznik je dužan da putnike obavesti o:

1) mogućnostima za kupovinu prevoznih isprava elektronskim putem ili u vozu, kao i o postupcima za takvu kupovinu;

2) najbližoj putničkoj blagajni ili mestu na kome se može pribaviti prevozna isprava.

Putnik koji ne pribavi prevoznu ispravu u mestu koje ima putničku blagajnu i koji ne može da pokaže važeću voznu kartu u vozu, na zahtev železničkog kontrolnog organa dužan je da plati, pored cene karte i dodatak koji je određen tarifom prevoznika. Prevoznik ima pravo da izvrši kontrolu prevoznih isprava pre ulaska u voz i da putniku koji ne poseduje prevoznu ispravu ne dozvoli ulazak u voz ukoliko je putnik imao mogućnost da kupi prevoznu ispravu pre ulaska u voz, a odbija da plati kartu i dodatak određen tarifom prevoznika iz stava 4. ovog člana. U slučaju da putnik koji se nalazi u vozu, ne poseduje prevoznu ispravu i odbija da plati cenu karte, odnosno dodatka prevoznik ima pravo da ga isključi iz daljeg prevoza.

Prema članu 17. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2015) putnik je dužan da se pridržava propisa carinskih i drugih državnih organa kada u prevozu ima i stvari (ručni prtljag, prtljag, vozila uključujući i predmete u n a njima) ili životinje. Putnik treba da prisustvuje pregledu ovih stvari ili životinja, osim ako zakonom nije drugačije predviđeno.

PRAVA PUTNIKA

Prema članu 15. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015) Putnik ima pravo da prekida putovanje na usputnim stanicama za vreme važenja prevozne isprave pod uslovima koje je prevoznik objavio u svojoj tarifi.

Prema članu 16. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015) Putnik koji zbog zakašnjenja voza izgubi vezu za nastavak putovanja ili je zbog nedolaska voza ili smetnje u saobraćaju sprečen da produži putovanje (prekid putovanja) ima pravo da: 1) zahteva da ga prevoznik preveze do uputne stanice prvim sledećim vozom ili, ako prvi sledeći voz ne saobraća prema istoj uputnoj stanici, na način koji odredi prevoznik, bez dodatne naplate; 2) zahteva da ga prevoznik, bez dodatne naplate, vrati sa prtljagom u otpremnu stanicu, prvim sledećim vozom koji saobraća prema otpremnoj stanici, i da mu vrati prevozne troškove u punom iznosu; 3) odustane od daljeg putovanja i da od prevoznika zahteva povraćaj plaćenih prevoznih troškova za neiskorišćeni deo puta u punom iznosu. Prevoznik može tarifom propisati i dodatne mogućnosti obeštećenja putnika.

NAKNADA ŠTETE

Član 20. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015) Prevoznik je odgovoran putniku za gubitak ili štetu prouzrokovanu otkazivanjem voza ili izgubljenom vezom uzrokovanom zakašnjenjem voza, a što ima za posledicu nemogućnost nastavka putovanja vozom istog dana. Štete obuhvataju razumne troškove smeštaja, kao i razumne troškove nastale zbog potrebe obaveštavanja lica koja čekaju putnike. Prevoznik se oslobađa odgovornosti iz stava 1. ovog člana kad je otkazivanje, kašnjenje ili gubitak veze nastao zbog: 1) okolnosti koje nisu u vezi sa železničkim saobraćajem, a koje prevoznik, i pored preduzimanja adekvatnih mera, nije mogao izbeći niti je mogao sprečiti posledice; 2) krivice putnika; 3) ponašanja trećih lica koje prevoznik, i pored preduzimanja adekvatnih mera, nije mogao izbeći i čije posledice nije mogao sprečiti. Drugi prevoznik koji koristi istu železničku infrastrukturu ne smatra se trećim licem.

Dalje, član 21. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015) Za štetu odgovaraju solidarno prevoznici koji su učestvovali u prevozu, osim u slučajevima kada se jasno i nedvosmisleno može utvrditi koji prevoznik je prouzrokovao štetu.

Pominjemo i član 22. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015): Za štetu nastalu zbog smrti putnika, kao i za štetu nastalu zbog telesne povrede i narušenog zdravlja putnika, prouzrokovane nesrećom u toku prevoza, prevoznik odgovara najviše do 175000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate. Za štetu nastalu zbog otkazivanja voza ili prekida putovanja uzrokovanog odgovornošću prevoznika, prevoznik odgovara do iznosa plaćenih prevoznih troškova. Čak i kada prevoznik ospori svoju odgovornost za telesnu povredu putnika, on mora učiniti svaki razuman napor da pomogne putniku u potraživanju naknade štete od trećeg lica.

PRTLJAG

Prevoznik je dužan da na zahtev putnika primi na prevoz prtljag i da ga, uz naknadu, preveze vozom kojim putnik putuje ili, uz saglasnost putnika, drugim vozom. Žive životinje prevoze se kao prtljag pod uslovima propisanim tarifom. Bicikli se prevoze kao ručni prtljag ako se unose u kola predviđena za ovakav prevoz. Prevoz prtljaga se može zabraniti ili ograničiti u određenim vozovima i određenim stanicama pod uslovima propisanim tarifom ili redom vožnje. Prevoznik je dužan da za primljeni prtljag izda putniku prevoznu ispravu[1].

Za štetu nastalu zbog potpunog ili delimičnog gubitka ili oštećenja prtljaga prevoznik je dužan da nadoknadi, i to: 1) ako je visina štete dokazana, naknadu štete u toj visini, ali najviše do 80 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije za svaki kilogram bruto mase (u daljem tekstu: masa) koji nedostaje, odnosno koji je oštećen, a ne više od 1200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate; 2) ako visina štete nije dokazana, paušalnu naknadu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije za svaki kilogram mase koji nedostaje, odnosno koji je oštećen, a ne više od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate. Osim naknade štete iz stava 1. ovog člana, prevoznik je dužan da vrati prevozne troškove, carinske dažbine i druge iznose plaćene u vezi sa prevozom izgubljenog prtljaga[2].

Ručni prtljag –  Putnik ima pravo da u prostor određen za smeštaj putnika unese ručni prtljag koji se može smestiti na mesto predviđeno za ručni prtljag. Ručni prtljag putnik sam čuva. Prevoz ručnog prtljaga koji je definisan tarifom ne naplaćuje se, niti se izdaje prevozna isprava. Prevoz prekomernog ručnog prtljaga koji je definisan tarifom, prevoznik ima pravo da naplati u skladu sa tarifom. Za naplaćen prevoz prekomernog ručnog prtljaga, prevoznik je dužan da izda putniku prevoznu ispravu. Putnik je dužan da prevozniku nadoknadi štetu koju je prouzrokovao njegov ručni prtljag[3].

Naknada štete, po putniku, zbog potpunog ili delimičnog gubitka ili oštećenja ručnog prtljaga ne može biti veća od 1400 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate[4].

NASTAVAK DEO IV – UZ MOBILNE APLIKACIJE, PUTOVANJE JE LEPŠE!


Izvori:

[1] Član 23. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015)

[2] Član 26. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015)

[3] Član 28. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015)

[4] Član 30. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br. 38/2015)


AUTOR TEKSTA: Msc Dušica Birovljević.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.