Pravni blog

[VODIC ZA STUDENTE] ODLUKE I USLOVI TOKOM OKTOBRA I NOVEMBRA MESECA: ESPB, BOLONJSKI PROCES

Ono što je za osnovce septembar mesec to su za studente oktobar i novembar mesec. U ovom članku bavićemo se odlukama koje studenti donose u ovom dobu godine. Članak Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova[1]  posvetili smo pojedinostostima koje okupiraju pretežno brucoše, one koji se nalaze na prvoj godini studija a ovde ćemo preći preko pojedinosti koje su karakteristične za donošenje odluka tokom svake naredne godine studija.

Alfa i omega, matematika svakog fakulteta je Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova   iliti ESPB bodovi.

Šta oni predstavljaju ?

Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova, skraćeno ESPB, predstavlja numerički sistem kvalitativnog vrednovanja rada studenata uloženog u sticanje znanja, sposobnosti i veština predviđenih programom studiranja, odnosno konkretnim predmetom u okviru tog programa. Sistem predstsavlja jedan od sastavnih elemenata Bolonjskog procesa[2]  .

Bolonjski proces je ?

Nastao nakon što su Ministri obrazovanja 29 evropskih država u italijanskom gradu Bolonja 19. juna 1999. godine potpisali ,, Bolonjsku deklaraciju ’’. Cilj deklaracije : Da obrazovanje u zemljama Evrope bude organizovano na takav način da omogući :

– mobilnost – laku pokretljivost iz jedne zemje u drugu u cilju daljeg studiranja i zapošljavanja;
– zapošljivost – omogućava široku, kvalitetnu i naprednu bazu znanja i osigurava dalji razvoj Evrope kao stabilne, mirne i tolerantne zajednice;

Bolonjska zona obuhvata prostor Evropskog kontinenta.

Da se vratimo na ESPB bodove. Naime, po godini mera opterećenja studenata je 60 bodova, dakle 30 bodova po semestru. Što bi značilo da osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine  pokriva 240 ESPB bodova ( 60 * 4 ).

Kako se ostvaruju bodovi ?

Bodovi se ostvaruju kroz ukupno angažovanje studenta koje se odnosi na : predavanja, vežbe, seminare, kolokvijume, ispite, praksu .. svi ovi oblici čine celinu. Svaki predmet ima svoje ESPB bodove koji na kraju ulaze u sumu bodova neophodnih za završetak svake godine.

Da bi student upisao narednu godinu studija donja granica ESPB bodova koje mora ostvariti je 37. U tom slucaju stice uslov za upis na narednu godinu u statusu samofinansirajućeg studenta. Da bi stekao uslov za upis na narednu godinu studija u statusu studenta koji se finansira na teret budžeta Republike Srbije mora ostvariti najmanje 48 ESPB boda. U slučaju da student ne ostvari neophodnih 37 ESPB boda koji su, kao što rekoh, uslov za upis na narednu godinu studija postoje tri mogućnosti :

1. obnoviti godinu;
2. zamrznuti godinu;
3. ispisati se sa fakulteta;

1.  Upisuješ se ponovo na istu godinu studija u statusu samofinansirajućeg studenta s tim što je iznos školarine za obnovu godine redukovan i obično upola niži od cene koja se inače plaća pri upisu na narednu godnu studija u statusu samofinansirajućeg studenta. Tokom obnovljene godine imaš potpuno ista prava kao i ostali studenti, polažete zaostale ispite sa ciljem da u obnovljenoj godini skupiš onoliko bodova koji će u zbiru sa bodovima koje si imao u momentu obnove dati broj 37, koji je neophodan za upis na narednu godinu studija.

PRIMER :

Marko je na prvoj godini ostvario 29 ESPB bodova, nije imao za upis na drugu godinu studija, obnovio je godinu. U obnovljenoj godini Marko mora ostvariti minimum 8 ESPB bodova jer 29 i 8 daju 37 što je dovoljno da stekne uslov da se upise na drugu godinu studija kao samofinansirajući student.  Međutim, ukoliko Marko teži ka tome da drugu godinu studija upiše na teret budžeta Republike Srbije, onda će morati da u obnovljenoj godini stekne 48 ESPB bodova. Dakle, pri sticanju uslova za upis na teret budžeta, nakon obnovljene godine, nema sabiranja, već se posmatraju samo ESPB bodovi stečeni u obnovljenoj godini.

2. Kada govorimo o takozvanom zamrzavanju godine, tj. o mirovanju studentskih prava i obaveza moguće je isključivo na lični zahtev i to u slučaju : teže bolesti, upućivanje na stručnu praksu u trajanju najmanje od 6 meseci, služenje vojnog roka, održavanje trudnoće, nega deteta ..

3. Poslednja i najradikalnija mera je ispis sa fakulteta. U tom slučaju povlače se sva dokumenta iz konkretne visokoškolske ustanove. Cenovnik ispisa se razlikuje od fakulteta do fakulteta, negde plaćate samo zahtev za ispis, a negde i ispisnicu za svaki položen ispit. Najčešće, razlog plaćanja ispisnica za svaki položen ispit je taj da bi student, ukoliko to bude želeo, mogao da se upiše na neki drugi fakultet a da mu se položeni ispiti u startu priznaju kao takvi.

Dodala bih još da se status studenta gubi i onda kada u predviđenom vremenskom roku za upis, student ne reguliše svoj status ( ne upiše se, ne obnovi godinu .. ).

Za sam kraj posvetila bih par pasusa studentskoj stipendiji i kreditu[3]  . Ministarstvo Republike Srbije na početku svake akademske godine raspisuje konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija u kojima taksativno navodi uslove koje je neophodno ispuniti pre apliciranja na neki od navedena dva konkursa.

● Uslovi za dodelu studentskih stipendija :

1.da ste student visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
2. da ste prvi put u tekućoj godini upisani na konkretnu godinu studija;
3. da niste gubili nijednu godinu tokom studija;
4. da ste položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu 9,00;
5. da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
6. da niste u radnom odnosu;
7. da imate državljanstvo Republike Srbije;
8. da imate prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

● Usovi za dodelu studentskih kredita :

1.da ste student visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
2. da ste prvi put u tekućoj godini upisani na konkretnu godinu studija;
3. da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
4. Da ste postigli prosečnu ocenu 8,5;
5. da niste u radnom odnosu;
6. da imate državljanstvo Republike Srbije;
7. da imate prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

Studenske stipendije su nepovratne, dok su studentski krediti povratni i uslov da li će student imati obavezu da vrati kredit ili ne obično je vezan za ostvarenu prosečnu ocenu. O tome se valja blagovremeno informisati.
Izvori:
http://nomcentarngo.com/vodic-za-studente-upis-na-fakultet-i-definisanje-osnovnih-pojmova/
Bolonjska deklaracija
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja

[1]http://nomcentarngo.com/vodic-za-studente-upis-na-fakultet-i-definisanje-osnovnih-pojmova/
[2] Bolonjska deklaracija
[3]http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

Autor teksta:

Tamara Spasić

Tamara Spasić

Mentor / Law blogger
BIO
Tamara Spasić, rođena je 1996 godine, u Nišu. Završila je srednju Pravno – poslovnu školu u Nišu, smer – Pravni tehničar. Nakon završetka srednje škole upisala je Pravni fakultet u Nišu.
Svoj talenat za izražavanje kroz pisanu reč iskazivala je još u osnovnoj školi. Na osnovu talenta i interesovanja uključena je u rad školske redakcije u okviru koje je pisala članke za školski list ,,Pečat“.
U srednjoj školi učestvovala je na školskom takmičenju u besedništvu. Govorila je na zadatu temu ,,Demokratija ne žuri ali ona sigurno stiže do cilja“. Takođe, besdila je i 24.04.2015. godine na otvorenom danu Prekršajnog suda u Nišu koji je organizovan povodom Evropskog dana civilne pravde. Aktivan rad na govorničkim veštinama nastavio se i na fakultetu. U januaru mesecu 2016. godine pohađala je seminar iz Retorike nakon čega je učestvovala na tekmičenju u besedništvu koje je održano 30.03.2016. godine na Pravnom fakultetu u Nišu. Govorila je na zadatu temu ,,Grešiti je ljudski ali istrajavali u tome zaista je đavolski“. Osvojila je drugo mesto.
Bavi se i debatovanjem. Od oktobra meseca 2016. član je Debatnog kluba Pravnog fakulteta u Nišu koji se zove ,,Iustita“. U novembru mesecu 2016. godine učestvovala je u  javnoj debati  koja je održana u okviru škole ,,Civil Rights Defenders” na temu ,,Treba/Ne treba zakonom dopustiti abortus’’. Bila je član negacionog tima koji je, inače, odneo pobedu. Na osnovu svog angažovanja, ubrzo nakon javne debate, imenovana je u PR – a Debatnog kluba ,,Iustita“.
Kako je osoba raznovrsih interesovanja, pohadjala je veliki broj tribina i seminara. Posebno izdvaja seminar ,,Build Yourself” koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.
Ljubitelj je knjiga, putovanja, kafe i ljudi sa pozivnom energijom.
Quote
,,Život je kao vožnja biciklom. Treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja,da se ne izgubi ravnoteža”.
BLOG
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji ...
Read More
Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna ...
Read More
U ovom članku povući ćemo paralelu između Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju[1] i izmenama koje je isti doživeo ...
Read More
Na našem blogu već ste imali priliku da čitate članke na temu stambenih kredita u Bosni i Hercegovini i Crnoj ...
Read More
Na samom kraju članka Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova [1] navedeno je da akademska ...
Read More
Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da ...
Read More
Kako je leto još uvek u toku a sezona putovanja u punom jeku, pitanja koja svakodnevno čujemo u svojoj okolini ...
Read More
U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o ...
Read More
Prethodna dva članka na ovu temu, pretežno su govorila o diskriminaciji i društvenoj nevidljivosti osoba sa invaliditetom. U kom pravcu ...
Read More
Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije Letnje škole, letnje razmene, Work and Travel program Obrazovanje ( lat. educatus, educate, educere – ...
Read MorePRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora: Tamara Spasić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.