VODIČ ZA STUDENTE – KAKO DO STUDENTSKOG DOMA

Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske domove, postoje određene nedoumice, koje ćemo pokušati da otklonimo u daljem tekstu.

Otvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu u studentskim domovima, definisano je i propisano Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010 i 55/2012)[1].

  1. Uslovi za ostvarivanje prava

      Pravo na smeštaj u studentske domove imaju oni studenti koji su:

  • upisani na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave – dakle, studenti privatnih fakulteta nemaju ovo pravo;
  • pisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), drugog (diplomske akademske studije – master, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije) ili trećeg stepena(doktorske studije). Dakle, studenti koji imaju pravo su:

1) studenti koji su prvi put upisani u odgovarajuću godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskih ustanovama u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i studnti osnovnih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta u organičenom trajanju po isteku redovnog studiranja prema Zakonu o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju (produžena godina);

2) studenti prvi put upisani u II, III, IV, V i VI godinu i apsolventi koji u toku trajanja studija nisu izgubili više od jedne godine (za studente druge i treće godine), odnosno dve godine (za studente četvrte, pete i šeste, apsolvente i studente produžene godine), koji će završiti studije po započetom nastavnom planu i programu

3) studenti koji su prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomske akademske studije – master, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu,

4) studenti koji su prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije o čemu odličuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

– da se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Samofinansirajući studenti mogu dobiti mesto u studentskom domu ukoliko nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta, ali mesto plaćaju po višim, ekonomskim cenama.

  • da imaju državljanstvo Republike Srbije;
  • da nemaju prebivalište u gradu gde se nalazi sedište fakulteta koji studiraju.
  1. Kriterijum za utvrđivanje redosleda

       Redosled kandidata za prijem u studentski centar utvrđuje se na osnovu:

            1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

            – opšteg uspeha u srednjoj školi – za studente I godine studija,

            – uspeha na visokoškolskoj ustanovi – za studente ostalih godina studija;

            2) socijalno-ekonomskog statusa porodice- utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih             mesečnih prihoda po članu porodice studenta, za period januar-jun tekuće godine.

  1. Rangiranje kandidata

      Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za prijem u studentski centar. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

       Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za prijem u studentski centar ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis ima kandidat:

            1) koji je ostvario veći broj ESPB bodova;

            2) koji ima manji broj godina studiranja;

            3) koji ima veću prosečnu ocenu;

            4) koji ima manji prihod po članu porodice.

  1. Način ostvarivanja prava na smeštaj

       Konkurs za prijem studenata u ustanove za smeštaj studenata raspisuje Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Konkurs za raspodelu mesta u studentskim domovima se za brucoše raspisuje u septembru, dok se za studente ostalih godina konkurs raspisuje početkom školske godine. Raspodela mesta u studentskim domovima se vrši po fakultetima, osim za brucoše za koje je raspodela jedinstvena na nivou Univerziteta. Posebni uslovi konkurisanja važe za domove u kojima se smeštaju studenti sa posebnim potrebama.

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati moraju podneti sledeća dokumenta:

1) prijavu na konkurs (kupuje se u Studentskom centru, pisarnici na fakultetu i sl.)

2) uverenje o upisu prvi put I godine studija o trošku budžeta Republike Srbije i svedočanstva o završetku svih razreda srednje škole (originali ili overene fotokopije) – za studente I godine studija ili potvrdu visokoškolske ustanove o studiranju koja sadrži:

– prosečnu ocenu u toku studija, godinu upisa osnovnih studija, broj ostvarenih ESPB bodova, potvrdu o školovanju na teret budžeta Republike Srbije, podatak koliko traju studije(studenti produžene godine osnovnih studija prilažu potvrdu o statusu produžene godine) za studente ostalih godina studija i studente sa produženom godinom;

-prosečnu ocenu u toku studija, godinu upisa osnovnih studija, broj zaostalih ispita, naznaka o upisu odgovarajuće godine, potvrdu da se kandidat školu je o trošku Republike Srbije, podatak koliko traju studije (apsolventi obavezno naglašavaju trajanje apsolvetskog staža) za studente po starom nastavnom planu i apsolvente;

– uverenje o završenom prethodnom stepenu studija i godina upisa I godine drugog stepena studija za studente I godine drugog stepena studija;

 uverenje o završenom I i II stepenu studija i godina upisa I godine trećeg stepena studija za studente I godine trećeg stepena studija;

3) uverenje o prihodima po članu porodice za period od januara do juna tekuće godine koju izdaje nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata;

4) za studente II i III stepena studiranja za uslov da nisu u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa, koji se potvrđuje da student nije u radnom odnosu i ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu;

Dokumentacija se predaje lično, a kandidati, radi provere podataka, moraju uz sebe imati ličnu kartu i indeks na uvid. Prijavljivanje za dom se vrši dostavljanjem konkursne dokumentacije Studentskoj službi visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, što važi za sve kandidate, sem za studente I godine.

Prilikom useljavanja u studentski dom, kandidati moraju priložiti i lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, koje ne sme biti starije od 30 dana. Osim toga, prilikom useljavanja kandidati moraju dostaviti i potvrdu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju, da se njihovo školovanje u tekućoj školskog godini finansira iz budžeta Republike Srbije.

Studentu se obezbeđuje smeštaj i ishrana u studentskom centru od 21. avgusta tekuće do 5. jula naredne školske godine, a izuzetno do 15. jula naredne školske godine uz potvrdu visokoškolske ustanove. U periodu od 5, odnosno od 15. jula do 21. avgusta, student može da nastavi da koristi smeštaj u studentskom centru po ekonomskoj ceni.


Izvori:

[1]http://www.domucenikavr.co.rs/zakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20smestaju%20i%20ishrani%20ucenika%20i%20studenata.pdf


AUTOR TEKSTA: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.