USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Sa stanovišta porodičnog prava ono je jedan od načina zasnivanja, održavanja i produženja porodice. [1]

USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Za punovažnost usvojenja potrebno je da su usvojilac i usvojenikovi roditelji, odnosno staraoci o tome dali saglasnost pred nadležnim organom starateljstva. Za usvojenje maloljetnog lica starijeg od 10 godina potrebna je njegova saglasnost. Usvojilac može biti samo državljanin Republike Srpske. Izuzetno, usvojilac može biti i strani državljanin ako za to postoje naročito opravdani razlozi.

Usvojenje može biti potpuno i nepotpuno.

Potpunim usvojenjem se između usvojioca i njegovih srodnika i usvojenika i njegovih potomaka zasnivaju odnosi srodstva, kao da se radi o krvnom srodstvu. To je trajni odnos i ne može se raskinuti.

Potpuno se može usvojiti samo dijete do 5 godina koje:

 • Nema žive roditelje ili su mu roditelji nepoznati,
 • Roditelji koje su dijete napustili, a više od jedne godine ne zna im se mjesto boravka,
 • Roditelji koji su pred organom starateljstva pristali da njihovo dijete bude usvojeno.

Potpuno mogu usvojiti samo bračni supružnici (ne možete usvojiti dijete ako ste samac), ako su oba ili jedan od njih stariji od usvojenika najmanje osamnaest godina. Potpunim usvajanjem prestaju sva međusobna prava i dužnosti između usvojenika i njegovih krvnih srodnika.

Nepotpunim usvojenjem se između usvojenika i usvojioca i njegovih potomaka zasnivaju odnosi srodstva, kao i prava i dužnosti koja po zakonu postoje između roditelja i djece. Nepotpuno usvajanje ne utiče na prava i dužnosti usvojenika prema njegovim roditeljima i drugim srodnicima. [2]  Usvojiti se samo može maloljetno lice ili lice koje je starije od usvojenika najmanje osamnaest godina. Ako bračni supružnici zajednički usvajaju isto lice, uslov od razlike osamnaest godina mora ispunjavati jedan od njih. Za nepotpuno usvajanje je potrebno pristanak oba roditelja ako dijete ima roditelje.

Nije potreban pristanak roditelja:

 • Kome je oduzeto roditeljsko pravo
 • Kome je oduzeta poslovna sposobnost
 • Čije je boravište nepoznato najmanje jednu godinu, a u tom periodu se ne brine za dijete.

Za vođenje postupka usvojenja nadležan je organ starateljstva prema prebivalištu maloljetnika, odnosno boravištu, ako se prebivalište ne može utvrditi.

Za sve zainteresovane za postupak osvajanja potrebno je:

 • Zahtjev za usvajanje
 • Lična karta za usvojioca
 • Rodni list za usvojioca
 • Uvjerenje o državljanstvu za usvojioce
 • Vjenčani list za usvojioce
 • Ljekarsko uvjerenje za usvojioce
 • Dokaz o stambenoj situaciji za usvojioce
 • Potvrda o radnom odnosu i visini plate za usvojioce
 • Prijedlog i mišljenje stručnog tima nadležnog Centra za socijalni rad, u sklopu mišljenja obavezno konstatovati da usvojiocu-usvojiocima nije oduzeta poslovna sposobnost, kao ni roditeljsko pravo po procjeni tima za usvajanje i druga dokumentacija.

U postupku za usvojenje organ starateljstva će po službenoj dužnosti pribaviti mišljenje o postojanju uslova i podobnosti lica koje želi usvojiti od organa starateljstva prema prebivalištu toga lica, odgovarajućih organizacija i stručnjaka (socijalni radnik, psiholog, ljekar, pedagog i drugi).

Ako organ starateljstva nađe da su ispunjeni uslovi za usvojenje donijeće rješenje o zasnivanju usvojenja, a ako ti uslovi nisu ispunjeni rješenjem će odbiti zahtjev. Organ starateljstva rješenjem o zasnivanju usvojenja može odrediti probni smještaj uz nadzor organa starateljstva od najduže tri mjeseca. Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za usvojenje, lice koje želi da usvoji može izjaviti žalbu u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba se predaje nadležnom drugostepenom organu za poslove politike.

Što se tiče statistike prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u 2015. godini ostvareno je ukupno 30 usvojenja od čega šest potpunih, 18 nepotpunih, i 6 sa „međunarodnim elementom“. U 2014. godini realizovana su 3 usvojenja, i to jedno potpuno usvojenje i dva nepotpuna usvojenja. U toku 2013. godine zasnovano je 16 usvojenja (9 potpunih, 7 nepotpunih), 2012. godine zasnovano je ukupno 17 usvojenja (14 potpunih i tri nepotpuna), dok je 2011. godine zasnovano 27 usvojenja (19 potpunih i 8 nepotpunih). [3]

USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U FEDERACIJI BOSNE HERCEGOVINE

Usvojenje može biti potpuno i nepotpuno. Usvojioci su dužni da upoznaju dijete da je usvojeno najkasnije do njegove sedme godine života, odnosno odmah nakon zasnivanja usvojenja ako je usvojeno starije dijete.

Uvjeti za usvojenje djeteta su:

 • Usvojenje se može zasnovati samo u interesu usvojenika,
 • Ne može se usvojiti srodnik po krvi u pravoj liniji, ni brat, ni sestra,
 • Staratelj ne može usvojiti svog štićenika dok ga organ starateljstva ne oslobodi dužnosti staratelja,
 • Ne može se usvojiti dijete prije isteka tri mjeseca od njegovog rođenja,
 • Usvojilac može biti državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Usvojilac može biti i strani državljanin, ako je usvojenje u najboljem interesu djeteta i ako dijete ne može biti usvojeno u Bosni i Hercegovini,
 • Usvojilac može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina života i koja je starija od usvojenika najmanje 18 godina,
 • Ako postoje osobno opravdani razlozi usvojilac može biti i osoba starija od 45 godina, ali dobna razlika između usvojioca i usvojenika ne smije biti veća od 45 godina.

Usvojiti ne može osoba:

 1. Kojoj je dok traje nesposobnost oduzeto roditeljsko staranje,
 2. Kojoj je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost,
 3. Koja ne pruža dovoljno jemstva da će pravilno ostvarivati roditeljsko staranje. [4]

Uvjeti za zasnivanje potpunog usvojenja:

 • Potpuno se može usvojiti dijete do 10. godina života,
 • Potpuno usvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, te maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja,
 • Vanbračni partneri koji žive najmanje 5 godina u vanbračnoj zajednici mogu potpuno usvojiti dijete.

Uvjeti za zasnivanje nepotpunog usvojenja:

 • Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18. godine života,
 • Za usvojenje djeteta starijeg od 10 godina i sposobnog da shvati značenje usvojenja potreban je njegov pristanak,
 • Nepotpuno mogu usvojiti dijete bračni partneri zajednički, jedan bračni partner uz pristanak drugog i maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja,
 • Osoba koja nije u braku i vanbračni partneri koji žive u vanbračnoj zajednici koja traje najmanje pet godina, mogu nepotpuno usvojiti dijete ako za to postoje naročito opravdani razlozi.

Za vođenje postupka zasnivanja usvojenja nadležan je organ starateljstva mjesta prebivališta, odnosno boravišta djeteta, ako se njegovo prebivalište ne može utvrditi. Prije donošenja rješenja o zasnivanju usvojenja organ starateljstva će bez naknade smjestit će dijete u porodicu budućih usvojilaca na period od 6 mjeseca. Za vrijeme trajanja smještaja dijete će biti pod osobnim nadzorom organa starateljstva kako bi se utvrdilo da li je usvojenje u njegovom najboljem interesu. Protiv rješenja o zasnivanju usvojenja stranka može podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Prema podacima „Kantonalnog centra za socijalni rad“ u Sarajevu od 2010. Godine prosječno je evidentirano stotinu zahtjeva za usvajanje godišnje. U 2013. godini usvojeno je šestoro djece, u 2014. godini desetoro, a u 2015. godini šestoro. [5]


Izvori:

[1] Porodično pravo, dr. M.Mladenović, dr. S.Stjepanović, dr. M.Živanović, 2003 god.

[2] Porodični zakon, „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 54/02, 41/08, 63/14, član 150

[3] Dug i težak put do usvajanja deteta, Novosti.rs

[4] Porodični zakon FBiH, „Službene novine FBIH“ broj 35/05, 31/14, član 97

[5] Put usvajanja djece u BIH – Kako isplivati na površinu mora papirologije?, lolamagazin.com


Autor teksta: Tijana Puzić.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Tijana Puzić.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.