Pravni blog

NAKNADA ŠTETE USLED POVREDE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Posted on

Naknada štete je zakonom propisana obaveza da „ (…) ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice“.[1] Šteta se može podeliti na stvarnu tj. običnu štetu ili izgubljenu dobit (tzv. pretpostavljena šteta), kao i na materijalnu (u smislu umanjenja vrednosti dobra koje je oštećeno) ili […]

Pravni blog

ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Posted on

Šta su to organizacije za kolektivno ostvarivanje prava? U praksi se vrlo često dešava da da autor odnosno nosilac srodnih prava ne može individualno, ili uz velike poteškoće , da ostvari pojedina ovlašćenja iz autorskih i srodnih prava. Naime, reč je o imovinskopravnim ovlašćenjima  ,te bi klasičan primer za to bilo ovlašćenje na izvodjenje i […]