Pravni blog

SVRHA PREKRŠAJNIH SANKCIJA

Prema članu 2. Zakona o prekršajima[1]: “Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.”

Za prekršaj niko ne može da bude kažnjen, niti se prema tom licu mogu izvršiti bilo koje prekršajne sankcije, pod uslovom ako to izvršeno delo nije bilo zakonom predviđeno kao prekršaj, i da nije propisano kojom vrstom i visinom sankcije lice koje izvršilo prekršaj može biti kažnjeno.

Prekršaji se propisuju putem zakona ili udredbom, odlukom skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštine grada Beograda. Spomenuti organi koji su ovlašćeni da propisuju prekršajne sankcije ne mogu to pravo preneti na druge organe.

Prema članu 5, Zakona o prekršajima[2]: “…svrha propisivanja, izricanja i primene prekršajnih sankcija je da građani poštuju pravni sistem i da se ubuduće ne čine prekršaji.”

Uticaj sankcija na učinioce prekršaja, sud deli uverenje da bi izrečene sankcije trebalo da utiču na okrivljenog da ubuduće ne čine prekršajna dela, u kom slučaju će biti ostvarena njihova svrha.

U sudskoj praksi, sud nalazi da se opravdano može očekivati da će se i minimalno izrečenim novčanim kaznama postići svrha kažnjavanja odnosno da će se okrivljeni ubuduće kloniti činjenja prekršaja i bez strožijih kazni. To sve u slučaju ako je okrivljeno odgovorno lice priznalo učinjeni prekršaj, a prekršajem nisu nastupile štetne posledice (okolnosti olakšavajuće prirode) opravdano se može očekivati da će se i minimalno izrečenim kaznama postići svrha kažnjavanja.

Takođe, izrečena kazna mora biti primerena težini učinjenog prekršaja, stepenu prekršajne odgovornosti okrivljenih, ali i društvene opasnosti izvršenog prekršajnog dela zbog čega se i očekuje da će ostvariti svoju svrhu. Dakle, sankcija je pravilno odmerena, ako se njome ostvaruje svrha prevencije.

Ukoliko je propisano da se uz glavnu kaznu može izreći i zaštitna mera, to govori da izricanje mere nije obavezno, te da se u svakom konkretnom slučaju mora ispitati osnovanost izricanja takve mere, kojom bi se postigla svrha kažnjavanja. Prilikom izricanja zaštitne mere mora se ispitati osnovanost u konkretnom slučaju, a posebno imajući u vidu ličnost okrivljenog i njegovu raniju neosuđivanost, kao i težinu izvršenog prekršaja, kako mera ne bi predstavljala odmazdu, što nije cilj kažnjavanja.

Izvori i literatura:

Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 98/16)

Sudska praksa Prekršajnog apelacionog suda.


[1] Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 98/16)

[2] Ibid.

Autor teksta:

Jelica Kusmuk, Bachelor of Laws

Jelica Kusmuk, Bachelor of Laws

Law blogger
BIO
Jelica Kusmuk je rođena 1990. godine u Kotoru. Diplomirala 2017.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu. U septembru 2017. godine započinje svoj pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Arsić. Član je Advokatske komore Beograda. Objavlila je dva rada u Zborniku radova Nova naučna edukativna misao, Nomotehničkog centra Beograd: – Jelica Kusmuk, Dokazna sredstva u parničnom postupku, Zbornika Nova naučna edukativna misao 02/2017, ISSN 2334-8631, izdavač, Udruženje Nomotehnički Centar Beograd, na stranicama od 10 do 14. – Jelica Kusmuk, Krivično delo nedavanje izdržavanja (alimentacije), Zbornik Nova naučna edukativna misao 05/2017, ISSN 2334-8631, izdavač, Udruženje Nomotehnički Centar Beograd, na stranicama od 15 do 17.
BLOG
Izvršenje prekršaja se sastoji iz tri elementa prekršaja: radnje izvršenja prekršaja,vremena izvršenja prekršaja i,mesta izvršenja prekršaja. Radnja izvršenja prekršaja: Na ...
[...]
Prema članu 2. Zakona o prekršajima[1]: "Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao ...
[...]
Otmica je krivično delo, koje je uvedeno u naše krivično zakonodavstvo tek 1977. godine.[1] Do tada, otmica je kvalifikovana pod ...
[...]
Opšte odredbe o krivičnom delu (od člana 14. do člana 29., Krivičnog zakonika): Krivično delo, Izvršenje krivičnog dela nečinjenjem, Vreme ...
[...]
Nematerijalna šteta prouzrokuje se nanošenjem fizičkog ili psihičkog bola ili straha prema drugoj osobi. Dakle, oštećena osoba je pretrpela fizički ...
[...]
Visokotehnološki (sajber) kriminal obuhvata krivična dela nastala prilikom izvršenja nad objektom ili korišćenjem objekta kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela ...
[...]
Prema Krivičnom zakoniku[1], krivično delo nedavanje izdržavanja, spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Prema članu 195, Krivičnog ...
[...]
Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju ...
[...]
Datum i mesto nastanka prvih sudova u Srbiji su sporni. Postoje dve tvrdnje istoričara i pravnika oko nastanka suda. Jedna ...
[...]
Svaka država ima svoju sudsku vlast tj. pravosuđe, kojom se rešavaju sporni predmeti nekog učinjenog krivičnog dela od strane sugrađanina ...
[...]

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jelica Kusmuk.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.