Pravni blog

STAMBENI KREDITI U CRNOJ GORI ZA STRANCE

Bez obzira na to da li ste crnogorski državljanin ili stranac rješavanje stambenog pitanja svakako je jedno od najvažnijih životnih.

Iako podaci Monstata[1] govore o tome da je prosječnoj crnogorskoj porodici dovoljno 2,00 € da se prehrani, stambeni, gotovinski kredit ili automobil koji je kupljen na leasing svakako je crnogorska svakodnevica.

Postavlja se pitanje kako do stambenog ili drugog kredita u Crnoj Gori?

Gotovo sve poslovne banke[2] u Crnoj Gori kao prvi uslov za bilo koju vrstu kredita postavljaju- da je nosilac kredita domaći, crnogorski državljanin ako se radi o fizičkom licu, odnosno domaće privredno društvo registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore. Međutim, banke uvidjevši da je veliki priliva stranih investicija u Crnu Goru, predvidjele su i posebne kredite za strance, a šta više i omogućile strancima bilo na način da kao osnivači domaćih privrednih društava ili kao fizička lica ostvare pravo na stambeni kredit uz ispunjenje određenih uslova. Svaki stranac u Crnoj Gori koji posjeduje važeći pasoš- putnu ispravu,  a posebno ukoliko posjeduje ličnu kartu za strance i važeći boravak po osnovu zaposlenja ili  spajanja porodice ili nepokretnosti u Crnoj Gori[3], može da otvori devizni  račun u poslovnoj banci. Takođe ističemo da pojedine banke pružaju mogućnost da stranci podignu stambeni kredit. Konkretno ERSTE BANK AD Podgorica omogućava strancima da podignu stambeni kredit od 10.000,00 € do 400.000,00 €. Ova poslovna banka omogućava strancima da hipotekarnim, stambenim kreditom, odnosno založnim pravom- hipotekom na novokupljeni objekat ostvare pravo na kredit u visini od 400.000,00 €. Potrebna dokumentacija je ispunjen kreditni zahtjev koji se dobija u filijali ERSTE BANK AD Podgorica, kopija pasoša nosioca kredita, potvrda poslodavca o zaposlenju i visini primanja za zadnja 3 mjeseca ili potvrda matične banke klijenta o prilivu na račun u zadnjih 6 mjeseci, zahtjeva se da stranac u ovoj banci ima otvoren račun, ostvaruje uplate/prilive/odlive preko iste, procjena vrijednosti nekretnine koju sačinjava ovlašćeni procjenitelj banke, kupoprodajni ugovor za nepokretnost koja se kupuje koju sačinjava notar na teritoriji opštine na kojoj se nalazi nepokretnost. Obavezni su instrumenti obezbjeđenja za stambeni kredit: mjenica nosioca kredita, hipoteka i osiguranje nekretnine pri ovlašćenoj osiguravajućoj kući. Druge banke nemaju posebne kredite za strance već predviđaju stambene kredite za svoje korisnike, pa isti su vrlo često i stranci. Tako npr. U Crnogorskoj komercijalnoj banci, Atlas banci, Podgoričkoj Banci Societe General, omogućeno je klijentima banke bez obzira da li se radi o strancu ili domaćem državljaninu da ostvare pravo na stambeni kredit. S druge strane za pojedine kredite, posebno za one sa najnižom efektivnom kamatom, predviđa se mogućnost da samo rezidenti Crne Gore ostvare pravo na taj kredit. U tom pogledu, moguće je takođe da ako stranac često posluje i ostvaruje poslovne kontakte preko banke da mu se odobri kredit iako je prvobitno “rezervisan” samo za crnogorske državljanine.Mogućnost da stranci budu nosioci krediti otvara druga pitanja koja se tiču mogućnosti pronevjera, prevara i sl. Banke gotovo uvijek će odobriti strancu kredit ukoliko su se hipotekarno obezbjedile i ukoliko je predviđena zabrana opterećenja i otuđenja bez pisane saglasnosti hipotekarnog povjerioca- banke. U tom smislu banke mogu svojim dugogodišnjim povjeriocima dozvoliti i preuzimanje kredita ukoliko za to imaju interesa. Fiksne kamatne stope za stambene kredite u Crnoj Gori se kreću od 4.25% do 7,99%, gdje se za prvi period najčešće za period otplate kredita od 5-10 godina ukoliko se uzima stambeni kredit na 20 godina, uračunava fiksna kamatna stopa a za kasniji period obračunava se varijabilna kamatna stopa koja je promjenljiva. Varijabilna kamatna stopa zavisi od vrijednosti EURIBOR-a, a ta vrijednost se izražava putem  informacijskog sistema Thomson Reuters. Varijabilna kamatna stopa izračunava se kombinacijom fiksne doplate i 5,6,7% od EURIBOR-a[4].

U svakom slučaju, stranci u Crnoj Gori mogu biti nosioci stambenih kredita, ukoliko je nepokretnost za koju se uzima kredit obezbjeđena hipotekom, kamatne stope su različite kao i troškovi kredita, te zavise od poslovne banke.

Manipulativni troškovi za kredit od 20.000 € kretali bi se od 300 do 500 € a na veće iznose svakako i više. Uz najniže kamatne stope koje pruža ERSTE BANK AD Podgorica[5] rata kredita za 50.000,00 € za period otplate od 60 mjeseci bi iznosila 507,00 € uz to da je fiksna kamatna stopa 4,75%.

Podjesećanja radi nije zgoreg napomenuti da prosječna cijena m2 na crnogorskom primorju iznosi od 1300 € – 1.500 € pa za 50.000,00 € stranac u Crnoj Gori mogao bi priuštiti manji jednosoban stan ili garsonjeru.

Na stranim državljanima je da odluče da li će kreditnim zaduženjem kupiti stan/apartman u Crnoj Gori od kojeg mogu profitirati, baveći se turizmom ili će i dalje dolaziti kao turisti i privatnim smještajem se zadovoljavati.


Izvori i literatura:

[1] Monstat- Zavod za statistiku Crne Gore je nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike. MONSTAT-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata je kod domaće i međunarodne javnosti. Vidjeti više na https://www.monstat.org/cg/page.php?id=2
[2] U Crnoj Gori postoji 16 poslovnih banka koje imaju svoje ekspoziture/filijale i u drugim gradovima, sve imaju sjedište u Podgorici izuzev „Komercijalne (budvanske) banke“ AD Budva, registrovane su kao akcionarska društva pri CRPS-u, a to su: Atlas Banka Podgorica, Crnogorska Komercijalna Banka, Erste Banka Podgorica, First Financial Bank Podgorica, Hipotekarna Banka Podgorica, Hypo Alpe Adria Bank, Invest Bank Podgorica, Komercijalna Banka Budva, Podgorička Banka Societe Generale , Prva Banka Crne Gore, Universal Capital Bank, Addiko Banka, Nova Bank Montenegro AD, Ziraat Bank Montenegro AD, Zapad Banka AD i Lovćen Banka AD.
[3] Shodno „Zakonu o strancima u Crnoj Gori“ („Sl.list“ br. ) predviđeno je da stranci za koje nije predviđen vizni režim (kako Crna Gora je članica Šengen režima)  mogu slobodno boraviti u Crnoj Gori 90 dana uz uplatu boravišne takse za svaki dan boravka u Crnoj Gori 1,00 € + PDV, ali takođe se i predviđaju uslovi za boravak u Crnoj Gori nakon isteka roka od 90 dana. Mogućnosti su da stranci ostanu da borave u Crnoj Gori po jednom od tri osnova: zaposlenja, spajanja porodice (ukoliko bliži član porodice ima borvak u Crnoj Gori ili crnogorsko državljanstvo) ili ukoliko ima nepokretnost na teritoriji opštine u kojoj traži boravak, može dobiti ličnu kartu za strance;
[4] EURIBOR – (skraćenica za Euro Interbank Offered Rate) je međubankarska referentna kamatna stopa po kojoj reprezentativne evropske banke međusobno posuđuju novac za određenu ročnost.
EURIBOR se izračunava svakog 1.januara i 1.jula tekuće godine i na osnovu tih podataka se utvrđuje varijabilna kamatna stopa;

[5] Ovaj tekst nema za cilj da pruži reklamu ili bilo kakav vid podrške navedenoj banci, ali prema istraživanjima, jedina je banka koja konkretno ima stambeni kredit za strance dok sve ostale omogućavaju strancima uz to da se mora raditi o njihovim klijentima.


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


Autor teksta:

Dea Tršić

Dea Tršić

Mentor / Law blogger

BIO

Tršić Dea je rođena 01.10.1992 godine u Baru (Crna Gora). Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Baru a 2011. godine je upisala Pravni fakultet  na Univerzitetu Crne Gore. Tokom školovanja nagrađivana je više puta Dekanovom nagradom za najboljeg studenta u generaciji, nagradom Rektorata Univerziteta Crne Gore i nagradom Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za najbolji studentski esej. Povodom nagrade za rad „Bilateralni odnosi između Crne Gore i Azerbejdžana (2006-2016)“ priređen joj je prijem kod konzula Azerbejdžana u Podgorici. U radu se bavila privrednim, radnim i građanskim pravom. Bila je izvršni direktor i zaposlena u  „VIS LEGIS“ D.O.O. Bar,  advokatski pripravnik a ovlašćeno je lice za zastupanje Nevladinog udruženja „Centar za zaštitu prava djece i prava mladih“. U radu se služi engleskim i francuskim jezikom a razumije i ruski jezik.

Magistrand je na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Beogradu, građansko- pravnom modulu, podmodul- prava deteta.

Korisnica sam društvenih mreža Facebook i LinkedIn.


Tršić Dea was born on 01.10.1992 in Bar (Montenegro). Elementary and high school finished in Bar and in 2011 she enrolled in the Faculty of Law at the University of Montenegro. During his education was repeatedly awarded the Dean’s Prize for the best student in a generation, the award of the University of Montenegro and the award of the Student Parliament of the University of Montenegro for the best student essay. On the occasion of the prize for work “Bilateral relations between Montenegro and Azerbaijan (2006-2016)” prepared her audience with the consul of Azerbaijan in Podgorica.

The paper dealt with the business, labor and civil law. She is the executive director and worked in the “VIS LEGIS” LTD Bar, a trainee lawyer and authorized to represent the Non-governmental organization “Center for the protection of children’s rights and the rights of young people.” Dea, speak English and French and understands the Russian language.

Student of master studies from the Law Faculty in Belgrade, the civil legal module podmodul- Rights of the Child.

I used social networks Facebook and Linkedin.

BLOG

Bez obzira na to da li ste crnogorski državljanin ili stranac rješavanje stambenog pitanja svakako je jedno od najvažnijih životnih ...
[...]
Izbori u Srbiji i Crnoj Gori, bili lokalni, republički ili predsjednički zaokupiraju uvijek mnogo pažnje medija i javnosti. Da li ...
[...]
Ljeto i vrijeme godišnjih odmora dovodi do toga da se poveća broj lica koja privremeno borave u CG, odnosno turista ...
[...]
Jedan od novijih instituta porodičnog prava Republike Srbije je nasilje u porodici. Iako ne postoji u literaturi opšte prihvaćena definicija ...
[...]
Članak se bavi problematikom legalizacije neformalnih objekata u Crnoj Gori, novim Zakonom čija se primjena očekuje i samim postupkom legalizacije ...
[...]
Članak se bavi pravnim tretmanom i položajem studenata koji su istovremeno i roditelji, koji uz najvažniju ulogu u životu- biti ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dea Tršić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.