Pravni blog

SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJI

Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom o prekršajima.
Svaki učesnik u saobraćaju je dužan da se ponaša na način kojim neće ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mere radi izbegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju, ako sebe ili drugog time ne dovodi u opasnost.
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje odgovornost i sankcije za kršenje propisa o učestvovanju u saobraćaju. Kršenje normi ovog zakona koje bude evidentirano od strane saobraćajne policije u neposrednom kontrolisanju saobraćaja ili putem tehničkih sredstava, biće predmet prekršajnog postupka koji je uređen Zakonom o prekršajima.
Ukoliko je učinjen saobraćajni prekršaj za koji je predviđena samo novčana kazna, saobraćajna policija može izdati prekršajni nalog. Za ovakve prekršaje, Zakon omogućava da plaćanjem novčane kazne po ovom prekršajnom nalogu uprosti postupak i da bude ekonomičniji za učinioca prekršaja, tako što mu se ostavlja mogućnost da plati 50% iznosa novčane kazne, ako se prekršajni nalog plati u roku od osam dana.
Prema odredbama zakona, moguće je zaključiti i sporazum o priznanju prekršaja, a od sada se može zaključiti i za teže prekršaje, osim za nasilničku vožnju ili za saobraćajni prekršaj kojim je izazvana saobraćajna nezgoda u kojoj je bilo povređenih lica.
Sporazum se može zaključiti i u policijskoj upravi prema mestu prebivališta, a ne samo tamo gde je učinjen prekršaj. Za Beograd je to Rakovica, ul. Kraljice Jelene br.9, od sada se sve završava na ovoj adresi, ne mora više lično da se dostavlja sporazum sudu. Na kućnu adresu se dobija presuda prekršajnog suda kojoj se usvaja sporazum.
Ukoliko je učinjen teži saobraćajni prekršaj za koji je osim novčane kazne propisano i izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom i evidentiranje kaznenih poena kumulativno, postupak će biti pokrenut na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Dakle, postupak se pokreće zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka ili na osnovu zahteva za sudsko odlučivanje u situaciji kada je izdat prekršajni nalog a lice je zahtevalo sudsko odlučivanje.
U zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka, ukratko je naveden činjenični opis spornog događaja, kao i kvalifikacija prekršaja za koji se učinilac prekršaja tereti.

Nakon dobijanja poziva iz prekršajnog suda moguće je postići sporazum o priznanju krivice sa sudom ili  iznošenje odbrane samostalno ili uz pomoć branioca (advokata). Odbrana u postupku po saobraćajnim prekršajima se sastoji od predlaganja dokaza od strane odbrane, i izvođenja istih od strane prekršajnog suda, i to svih dokaza koji su od uticaja na utvrđivanje nevinosti osumnjičenog.

Dokazni predlozi u prekršajnom postupku mogu biti: zahtev za dostavljanje video snimaka sa kamera, saslušanje službenog lica koje je sačinilo zapisnik, saslušanje svedoka, suočenje i drugi.
Ako se učinilac prekršaja odluči za priznanje prekršaja ublažava se kazna i izbegavaju sudski troškovi, međutim odluku o prihvatanju ovog sporazuma donosi nadležni prekršajni sud.
Sporazum je moguće zaključiti najkasnije do donošenja prvostepene odluke suda. U sporazumu se ne može dogovoriti kazna koja je manja od zakonom propisane minimalne kazne za učinjeni prekršaj.
Takođe, sporazum nije moguće zaključiti:

-za saobraćajne prekršaje za koje se izdaje prekršajni nalog;
-ako je vozač u prethodnih godinu dana već bio osuđen za prekršaj iz bezbednosti saobraćaja;
-ne može se ugovoriti izricanje manje kaznenih poena od propisanih zakonom za određeni saobraćajni prekršaj.
Zakonom o prekršajima je omogućeno vođenje registra novčanih kazni. Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju svi podaci vezano za sve neplaćene novčane kazne, troškove postupka i drugi novčane iznose koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga se upisuju u registar novčanih kazni.

Novčana kazna i troškovi postupka, podaci o kažnjenom licu kao i svi ostali podaci u vezi sa time brišu se iz registra novčanih kazni odmah nakon što kažnjeni plati celokupan dugovani iznos, odnosno po proteku roka od četiri godine od dana kada su prekršajni nalog ili osuđujuća presuda postali pravnosnažni.

Učesnik u saobraćaju na putevima može počiniti i krivično delo ako se ne pridržava saobraćajnih propisa i time ugrozi javni saobraćaj dovodeći u opasnost život ili telo ljudi, ili imovinu većeg obima, pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili imovinska šteta veća od 200 000 dinara.

Propisano je da ako neko ima neplaćene kazne za saobraćajne prekršaje, neće moći ubuduće da dobije ili obnovi dokumenta, poput vozačke ili saobraćajne dozvole.

Izvori:

Autor teksta:

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Mentor / Law blogger

BIO

Nataša Stančev je rođena 1991. Godine u Beogradu. Završila je srednju “Pravno-poslovnu školu” u Beogradu, smer- pravni tehničar. Nakon toga, upisala je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, koji je uspešno završila.

Obavljala je različite stručne prakse u sudovima  i stekla  praktična znanja iz raznih grana prava, te je pohvaljivana od strane sudija i advokata.Najviše je interesuje krivično, građansko i porodično pravo.

Završila je kurs za elektronsku pravnu bazu Paragraf lex. Govori engleski jezik,a se služi i španskim. Praktikuje Kundalini jogu, voli da putuje, i voli modu.


Nataša Stančev was born in 1991 in Belgrade. She finished “Law and business high School” in Belgrade. After that, she enrolled at the Faculty of Law of the Union University in Belgrade, which is brining to the ends.

She has conducted various professional practices in the courts and acquired practical knowledge in various fields of law, where she praised by judges and lawyers. She is most interested in criminal, civil and family law.

BLOG

Vlada Republike Srbije - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, 18 ...
[...]
Forum, koji je organizovao Business Info Group, uz podršku National Endowment for Democracy, održan je 05.12.2018. godine, u Envoy Conference ...
[...]
U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu ...
[...]
Protivpravnost je protivljenje ljudskog ponašanja bilo kojoj pravnoj normi. Ona je zajednički element svim kažnjivim ponašanjima za koja je propisana ...
[...]
Rehabilitacija je postupak uspostavljanja ranijeg statusa neosuđivanog građanina Republike Srbije, koji je osuđeno lice imalo pre krivične osude. Izvršenjem kazne ...
[...]
Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se ...
[...]
Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom ...
[...]
Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u ...
[...]
Advokat je dužan da svoju profesiju obavlja savesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošću prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji ...
[...]
U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u ...
[...]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Nataša Stančev.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.