Ekonomski i blog ljudskih resursa

RAZLIKA IZMEĐU FLUKTUACIJE I APSENTIZMA RADNE SNAGE

Poslednjih godina svedoci smo da je globalizacija donela mnogo pozitivnih promena u poslovnom životu, ali i onih negativnih koji utiču na kvalitet života pojedinaca na poslu. Ne postoji jedinstvena definicija kvaliteta života na poslu ili Quality Work Life ali kvalitet života na poslu je multidimenzionalni koncept koji uključuje: karakteristike radnog prostora, politiku organizacije i procedure, stil rukovođenja, način izgradnje međuljudskih odnosa, mogućnost kontinuiranog edukovanja, mogućnost primene sopstvenih znanja i veština i mnoge druge faktore koji će radno okruženje učiniti atraktivnim za rad ili ga učiniti neprihvatljivim. Upravo iz ovoga proizilazi i psihološki značaj fluktuacije i apsentizma radnika.

Fluktuacija i apsentizam u suštini imaju različito značenje.

 

Uopšteno rečeno, fluktuacija (engl. Fluctuation) predstavlja kolebanje određene pojave oko njene osnovne tendencije u kretanju, jačanje i slabljenje intenziteta zaposlenosti, proizvodnje. Fluktuacija radne snage znači obnavljanje efektivnih kadrova u preduzeću prema okolnostima novog zaposlenja i prestanku postojećih radnih odnosa tj. svako napuštanje radne organizacije od strane zaposlenih a koje je pratilo uvođenjem novog zaposlenog na radno mesto.

Dok fluktuacija predstavlja odlazak zaposlenih iz kompanija i merenje kretanja radne snage u kompaniji, apsentizam predstavlja odsustvo radnika sa posla. Odsustvovanja mogu biti usled prepreka zaposlenog (bolovanje, razni lični problemi)  i svakako je bitan parametar koji treba pratiti. Previse odsustvovanja sa posla ili visok stepen apsentizma u organizaciji može biti negativan znak da može doći do napuštanja organizacije od strane zaposlenog a samim tim i negativan uticaj na kompaniju.
Razni faktori utiču na nezadovoljstvo zaposlenih usled čega se javlja fluktuacija i apsentizam. Da bi se ublažio efekat nezadovoljstva zaposlenih a samim tim i njihov odlazak, kompanije bi trebalo da razvijaju različite sisteme motivacije u skladu sa svojom politikom poslovanja.


Izvori: 
  1. Carlson H, Warner W, Goldsein L.D. (1980). A Model of Quality of Work Life as a Developmental process. str. 83-123
  2. Guzina M. (1980). Kadrovska psihologija. Beograd. str. 72-80; 136-143.

Autor teksta:

Sofija Nikolić

Blogger

BIO

Nikolić Sofija je rođena 1993. godine. Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. U toku ali i nakon osnovnih studija, aktivan je učesnik usavršavanja i polaznik mnogih edukacija i seminara, a najznačajniji su: ”Open IT”, ”PR Days”, ”Regional Youth Leadership Forum”, seminari: ”Put Zapadnog Balkana ka EU”, ”25. godina od pada Berlinskog zida”, ” Dani javnih politika”. Učestvovala je u edukativnoj školi ”Teorija i praksa lokalne samouprave” i u edukaciji o ”Pisanju amandmana i učešće u simulaciji sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Edukator je iz oblasti ”Parlamentarna demokratija”. Tokom studija je obavila stručnu praksu u trajanju od šest meseci.
Trenutno je na master studijama Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment ljudskih resursa (HR Management) i takođe je pohađala obuke iz oblasti ljudskih resursa, kao što su: ”Koučing”, ”Analiza posla”, ”Kadrovsko planiranje”. Trenutno se bavi HR analitikom.
Završila je kurs ”Digitalni marketing”, ”HTML & CSS”, ”Wordpress”.

Učestvovala je u izradi projekta ” Pozicioniranje i promocija digitalnih i ‘’managed’’ servisa kompanije Saga’’.

BLOG

Koliko god se trudili da nam sve bude savršeno, ipak život je nepredvidiv i često nas stavlja u situacije iz ...
[..]
Dobro poznata lokacija sastanaka i rastanaka u centru, kod sata, uvek postavlja pitanje gde ćemo na kafu?U gradu koji vrvi ...
[..]
Primena elektronskog menadžmenta ljudskih resursa se značajno povećala poslednjih godina, a organizacije sve više usvajaju ove sisteme kako bi ostvarile ...
[..]
Poslednjih godina svedoci smo da je globalizacija donela mnogo pozitivnih promena u poslovnom životu, ali i onih negativnih koji utiču ...
[..]
Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog ...
[..]

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Sofija Nikolić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.