Ekonomski i blog ljudskih resursa

Psihološka procena prilikom selekcije kandidata

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne vrednosti i ograničenja prijavljenih kandidata na oglas za posao i u moru prijavljenih kandidata izabere odgovarajući. Nastaje kao rezultat psihološkog testiranja koje se može sastojati od formalnih i neformalnih testova, anketa, intervjua, posmatranja kandidata, kao i uvida u medicinsku i druge dokumentacije, u zavisnosti od same potrebe testiranja i radnog mesta za koje se testiraju kandidati. Psihološka testiranja mogu da sprovode samo edukovani psiholozi. Firme koje nemaju svog psihologa mogu angažovati eksternu konsultantsku agenciju ili psihologa ukoliko žele da prilikom zapošljavanja uključe i psihološku procenu.
Psihološki merni instrumenti (upitnici, skale, testovi i aparati) su objektivni postupci za utvrđivanje individualnih razlika. Predstavljaju posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva, čiju tehničku pripremu i izdavanje može vršiti samo izdavač. Njihovo preštampavanje je strogo zabranjeno. Svaki psihološki merni instrument pre izdavanja neophodno je recenzirati i standardizovati, tj. moraju postojati norme na populaciji na kojoj se primenjuje. Instrumenti i rezultati testiranja moraju se čuvati na bezbednom mestu. Njihova upotreba je strogo kontrolisana i mogu ih zadavati samo psiholozi, što je propisano Zakonom o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti i Kodeksom etike psihologa Društva psihologa Srbije. Primena psiholoških mernih instrumenata podrazumeva da je psiholog koji vrši procenu obučen za to, a tu proveru obavlja Institut za psihologiju u Beogradu. U praksi se procena ne zasniva na rezultatima jednog psihološkog instrumenta, već se obično primenjuje baterija testova, što omogućava pouzdaniju procenu.
Psihološko testiranje zahteva posebne uslove i obavlja se u prijatnoj prostoriji (adekvatna osvetljenost, temperatura i tišina) gde je obezbeđena privatnost ispitanika. Ukoliko je reč o grupnom testiranju potrebno je da postoji adekvatna udaljenost između ispitanika. Pre psihološkog testiranja potrebno je pripremiti kandidate, objasniti im svrhu testiranja, kojih pravila treba da se pridržavaju i obavestiti ih da je testiranje dobrovoljno. Pored toga, zakon nalaže da se kandidat obavesti o identitetu osobe koja vrši testiranje, kao i u čije ime se testiranje vrši, tj. kome će rezultati biti dati na uvid, kao i u koje svrhe i na koji način će se postupati sa rezultatima testiranja, kome će rezultati biti dostupni i pravima koja pripadaju osobi ukoliko dobijeni rezultati budu korišćeni u neke druge svrhe za koje pristanak nije dat ili se saopšte nekom trećem licu.
Rezultati psihološke procene predstavljaju profesionalnu tajnu i psiholog koji obavlja procenu interpretaciju rezultata dostavlja poslodavcu za koga je procena izvršena, a poslodavac rezultate sme koristiti samo u svrhe selekcije.

Literatura:
  1. PRAVILNIK O STANDARDIMA I PROCEDURAMA IZRADE I UPOTREBE PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA. Društvo Psihologa Srbija (dps.org.rs/pocetna/594)
  2. rs/propisi/zakon_o_uslovima_za_obavljanje_psiholoske_delatnosti.html
  3. rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html

Autor teksta:

Sanja Cvejić

Sanja Cvejić

Blogger / HR & ECC

BIO

Rođena 20. jula 1989. u Prokuplju. U Nišu je završila Medicinsku školu „Dr Milenko Hadžić” 2008. godine. Iste godine upisuje akademske studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu, nakon kojih završava i master studije 2015. godine master radom “Rodni stereotipi o zanimanjima i osobine ličnosti”. Volonterski staž obavlja u Vojnoj bolnici na odeljenju Medicinsko-psihološke selekcije i Psihijatriji u Nišu tokom 2014-2015. godine. Od 2008. godine bavi se volonterskim radom i učešćem na projektima koji se bave osnaživanjem dece bez roditeljskog staranja i u hraniteljskim porodicama, kao i decom ulice. 2015. godine završava kurs Društva bihevioralne teorije i prakse iz Niša i stiče zvanje trenera asertivne komunikacije. Trenutno je na master studijama na Mašinskom fakultetu, smer Inženjerski menadžment, modul Menadžment inovacijama i razvoja proizvoda, kao i na master studijama na Niškom univerzitetu, smer Inženjerstvo inovacija. Raznolikih interesovanja, empatična i tolerantna, poštuje različitosti. Teži permanentnoj edukaciji i smatra da je učenje celoživotni proces.

Quote

“Ako vam se nešto ne sviđa, promenite to. Ako ga ne možete promeniti, postavite se drugačije. Ne žalite se.” Maya Angelou

BLOG

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne ...
[...]
Poslodavci na uvid imaju mnoge lične podatke kandidata i zaposlenih, naročito ukoliko se obavi psihološko testiranje kako bi se proverilo ...
[...]
Motivacija je jedna od najvažnijih tema u menadžmentu s obzirom da direktno utiče na ostvarivanje ciljeva kompanija. Predstavlja sve ono ...
[...]


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Sanja Cvejić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.