Pravni blog

PROMENA PRAVNE FORME IZ PREDUZETNIKA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Posted
Kada u poslovanju preduzetnika dođe do povećanja obima posla i  povećanja broja zaposlenih, preduzetnici se neretko odlučuju, iz razloga celishodnosti, da svoje poslovanje nastave u formi društva sa ograničenom odgovornošću.
Takva situacija je regulisana Zakonom o privrednim društvima, koji propisuje da preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva.[1]
Prvi korak ka promeni pravne forme jeste donošenje Odluke o nastavljanju obavljanja delatnosti u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Pored toga potrebno je sačiniti osnivački akt društva koje nastavlja obavljanje delatnosti, i u praksi je takav akt najčešće sadržan u samoj Odluci.
U tom slučaju, potrebno je da Odluka sadrži sve zakonom propisane elemente koje mora da sadrži i osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću, a to su: lično ime i prebivalište preduzetnika koji sada postaje osnivač – član društva, poslovno ime i sedište društva, pretežna delatnost društva, imenovanje zakonskog zastupnika društva (direktor može biti imenovan i u posebnoj odluci), ukupan iznos osnovnog kapitala društva, iznos novčanog uloga tj. novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga  člana društva, kao i udeo člana društva u ukupnom kapitalu izražen u procentima, vreme unošenja uloga, određivanje organa društva i njihove nadležnosti. [2]
Osnivački kapital, koji ne može biti manji od 100,00 dinara, može se uplatiti pre registracije u APR-u, kada je potrebno otvoriti privremeni depozitni račun na koji će se uplatiti sredstva na ime osnivačkog kapitala, koja će nakon registracije i otvaranja tekućeg računa društva biti prebačena na tekući račun društva, a privremeni račun će se ugasiti. U ovakvoj situaciji prilikom podnošenja registracione prijave Agenciji za privredne registre, neophodno je dostaviti i potvrdu banke o uplaćenom osnovnom kapitalu.
Osnivački kapital može se uplatiti i nakon registracije društva, najkasnije u roku od 5 godina od dana objavljivanja Rešenja o registraciji na sajtu APR-a, tako da, ukoliko uplaćujete kapital nakon registracije, potrebno je da u Odluci navedete vreme unošenja uloga.
Odluka o nastavku obavljanja delatnosti, da bi proizvodila pravno dejstvo i da bi se na osnovu nje mogla izvršiti promena u Aganciji za privredne registre, mora biti overena od strane  Javnog beležnika.
Nakon overe Odluke, sledi postupak brisanja preduzetnika i registracije društva pred Agencijom za privredne registre, kojoj se u tom cilju dostavlja sledeća dokumentacija:
  1. Registracione prijave;
Agenciji za privredne registre se istovremeno podnose registraciona prijava brisanja preduzetnika i registraciona prijava osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću;
  1. Odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi društva sa ograničenom odgovornošću, overena od strane Javnog beležnika;
  2. Odluka o imenovanju zakonskog zastupnika (direktora) društva (samo ako direktor nije određen Odlukom o nastavku obavljanja delatnosti u formi društva sa ograničenom odgovornošću odnosno osnivačkim aktom);
  3. Potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala (samo ako je osnivački kapital uplaćen pre registracije u Agenciji za privredne registre;)
  4. Dokaz o identitetu člana i direktora društva (potrebno je priložiti fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu za osnivača i direktora društva);
  5. Uverenje o izmirenim obavezama javnih prihoda, izdato od strane Poreske uprave;
  6. Uverenje o izmirenim obavezama javnih prihoda, izdato od jedinice lokalne samouprave;
  7. Dokaz o uplati nakande u originalu (plaća se taksa u iznosu od 4.900,00 dinara za osnivanje privrednog društva i taksa u iznosu od 1.000,00 dinara za objavu Odluke, a instrukcije za plaćenje taksi mogu se pronaći na sajtu Agencije za privredne registre);
Vodite računa da dokumantaciju podnesete u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, jer ćete u suprotnom biti u obavezi da platite i dodatnu naknadu u iznosu od 6.000,00 dinara.
Ukoliko je priložena dokumantacija uredna, Agencija za privredne registre donosi Rešenje kojim usvaja registracionu prijavu i tada društvo dobija novi matični broj i PIB pod kojim posluje, a koji su različiti od matičnog broja i PIB-a nekadašnjeg preduzetnika.
Nakon toga, potrebno je otvoriti tekući račun u banci, pri čemu direktor društva sa bankom zaključuje Ugovor o takućem računu, a sredstva uplaćena na ime osnivačkog kapitala, ako je isti uplaćen pre registracije, kao i sva sredstva koja su se nalazila na računu preduzetnika koji je promenio pravnu formu, prebacuju se na novootvoreni tekući račun društva.
Takođe, poželjno je angažovati knjigovođu, koji će nadležnu Poresku upravu obavestiti o nastaloj promeni, i u roku od 15 dana od dana donošenja Rešenja o registraciji predati poresku prijavu poreza na dobit, elektronskim putem, popunjavanjem prijave na internet servisu ePorezi.
U odnosu na zaposlene, potrebno je zaključiti anekse Ugovra o radu, gde će poslodavac sada biti privredno društvo, a ne preduzetnik, tako da se faktički menjaju samo podaci koji se odnose na poslodavca. Ne zaboravite da je potrebno da zaposlenima prvo uputite ponudu za zakjučenje aneksa Ugovora o radu. Naravno, Ugovore možete promeniti i prilagoditi poslovanju društva.
Fizičko lice, nakon gubitka svojstva preduzetnika, ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti do trenutka brisanja preduzetnika iz registra. [3]
Za sve obaveze društva koje nastanu od momenta registracije, odgovara društvo isključivo svojom imovinom,tako da član-osniva; društva za ovakve obaveze ne odgovara ličnom imovinom.

Izvori:
[1]  Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon  i 5/2015)
[1] Član 92  Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[2] Član 141 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
[3] Član 92  Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


Autor teksta:

Snežana Andrejević, Bachelor of Laws

Snežana Andrejević, Bachelor of Laws

Law blogger

BIO

Rođena je 1991. godine u Prizrenu.

U Beograd se doselila 1999. godine, gde trenutno živi i radi.

Završila  je Hemijsko-prehrambenu tehnološku školu na smeru zaštite životne sredine. Godine 2016, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na prvosudno-upravnom smeru.

Kao član Advokatske komore Beograda, u  aprilu 2016. godine započinje pripravnički staž u advokatskoj kancelariji u Beogradu, a u decembru nastavlja pripravnički staž u “EURO LAW DOO“ gde i  trenutno  radi kao advokatski pripravnik. Bavi se privrednim,porodičnim,naslednim,radnim i obligacionim pravom.

Zainteresovana je za psihologiju, sociologiju, političke i ekonomske doktrine, društveno-ekonomske sisteme uređenja država, koncept novog svetskog poretka i kognitivnu nauku.

Ljubitelj je prirode, filmova,dokumentarnih emisija, voli da igra šah, fasciniraju je životinje i svemir.

“Moć jedne misli može da odredi kretanje univerzuma“

BLOG

Noćni rad Prema članu 62 Zakona o radu [1]  , radom noću smatra rad koji se obavlja u vremenu od ...
[...]
Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada je društvo solventno, odnosno, kada  ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.[1] ...
[...]
Kada u poslovanju preduzetnika dođe do povećanja obima posla i  povećanja broja zaposlenih, preduzetnici se neretko odlučuju, iz razloga celishodnosti, ...
[...]
Ukoliko ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis i otvorite sopstvenu firmu (privredno društvo), čiji će oblik organizovanja biti društvo ...
[...]
Predmet kupoprodaje Predmet Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti može biti bilo koja nepokretnost koja se nalazi u pravnom prometu, kao što ...
[...]
Reciprocitet (uzajamnost) je odnos između dve države koji podrazumeva ravnopravnu saradnju između dve suverene države, po kome svaka od njih ...
[...]
Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa predstavljaju institute radnog prava, koji su regulisani članom 78 i 79 Zakona o radu ...
[...]
Prema  Zakonu o porezima na imovinu [1]  ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS ...
[...]
Ekstradicija predstavlja institut krivičnog prava iz oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći, koji podrazumeva izručenje osuđenog ili okrivljeniog lica od strane nadležnih ...
[...]
Zastarelost je  pravni institut koji označava zastarevanje odnosno neutuživost određenog prava usled nevršenja prava od strane njegovog titulara, odnosno zastarelošću ...
[...]


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Snežana Andrejević.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.