Pravni blogUncategorized

[PREDLOG ZAKONA] Zakon o agencijskom zapošljavanju

Predlog novog Zakona[1] o agencijskom zapošljavanju, podelio je javnost. Agencije koje služe kao posrednici prilikom zapošljavanja radnika na teritoriji Republike Srbije kao I u inostranstvu se u pojedinim slučajevima kategorišu kao subjekti koji se vešto služeći pravnim prazninama stiču višestruku korist, takođe, poslodavci koji angažuju radnu snagu preko agencije kao posrednika ostvaruju određene benefite, dok, nažalost, najveći treret pravno nedefinisanog položaja snose upravo radnici. Predlog Zakona[2] tiče se agencijskog zapošljavanja na teritoriji Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije, je 02. avgusta tekuće godine iznela predlog Zakona[3] o agencijskom zapošljavanju, čime bi se ovaj problem bio definisan kroz pravni okvir. Ono o čemu se najviše govorilo jeste upravo tretman radnika koje poslodavac angažuje preko agencije, što ovaj Zakon menja, izričito navodeći u članu 1 da zaposleni angažovani preko agencije imaju: jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa I po osnovu rada.

Termin kojim se nadalje Zakon[4] služi kako bi označio zaposlene koji je poslodavac anagažovao preko agencije je “ustupljeni zaposleni”. Naime, radi se o radu na određeno vreme, I najčešće sezonskom radu. Primer iz prakse jesu agencije koje posreduju u zapošljavanju naših radnika na sezonskim poslovima, na primer na Malti, koja je I ove sezone bila medju vodećim destinacijama za sezonske radnike.

Zakon[5] bi se primenjivao na ustupljene zaposlene, bez obzira na vrstu radnog odnosa I na radno vreme. Takodje na segmente koje ovaj Zakon[6] ne uredjuje primenjuju se odredbe zakona kojim se uredjuje rad.

**Agencija kao posrednik: Agencija za privremeno zapošljavanje je privredno društvo ili preduzetnik registrovan kod nadležnog organa na teritoriji Republike Srbije, koji zasniva radni odnos sa zaposlenim radi njegovog privremenog ustupanja poslodavcu korisniku na teritoriji Republike Srbije radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom I rukovođenjem.

Ustupljeni zaposleni ≠ Uporedni zaposleni

*Uporedni zaposleni: Uporedni zaposleni je zaposleni koji je u radnom odnosu kod poslodavca korisnika koji obavlja ili bi obavljao iste poslove s obzirom na zahtevani stepen I vrstu stručne spreme, odnosno nivo kvalifikacija I posebna znanja I sposobnosti, odnosno kompetencije, složenost, odgovornost, radno iskustvo I druge posebne uslove za rad.

Uslovi za rad Agencije su detaljno izneti u predlogu Zakona[7]. Agencija mora dobiti posebnu dozvolu za rad koju izdaje Ministarstvo nadležno za poslove rada. Dozvola se izdaje na period od 5 godina. Propisan je stepen stručne kvalifikacije koju mora da ima zaposleni (zastupnik, preduzetnik) koji zaključuje ugovore kao predstavnik Agencije, naime govori se o zaključivanju Ugovora o radu(član 9) I Ugovora o ustupanju zaposlenih izmedju Agencije I poslodavca korisnika(član11). Forma ovih ugovora je takođe podobno opisana u Zakonu[8].

Zakon[9] propisuje I zabranu osnivanja Agencije za pojedina lica koja su učinila krivična dela iz oblasti rada, kd primanja I davanja mita, kd pronevere u koliko im je izrečena izvesna kazna zatvora.

Član 7 Zakona[10] govori o slučajevima kada će Agenciji biti oduzeta dozvola za rad, dok član 8 govori o situacijama u kojima prethodno izdata dozvola prestaje da važi.

**Uslovi rada ustupljenog zaposlenog:

 1. Trajanje I raspored radnog vremena;
 2. Prekovremeni rad;
 3. Noćni rad;
 4. Odmor u toku rada, dnevni, nedeljni odmor I godišnji odmor;
 5. Odsustvo uz naknadu zarade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu koji se primenjuje kod poslodavca korisnika;
 6. Zaštitu trudnica I majki dojilja;
 7. Zaštitu omladine;
 8. Elemente za obračuni I splatu zarade, naknade zarade I naknade troškova iz člana2. stav7. tačka1. ovog zakona

**Obaveze agencije prema ustupljenom zaposlenom

 1. Obaveza dostavljanja uputa
 2. Obaveza isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova
 3. Zabrana naplate usluge za ustupanje poslodavcu korisniku
 4. Otkaz ugovora o radu – zbog razloga nastalih kod poslodavca korisnika

Član 27[11] govori o bezbednosti i zdravlju na radu, pa je tako poslodavac dužan da:

 • Ustupljenom zaposlenom obezbedi lekarske preglede
 • Da ga upozna o rizicima stupanja na radno mesto i konkretnim merama koje zaposleni može da preduzme- tzv. „bezbedan i zdrav rad“
 • Da za ustupljene zaposlene obezbedi sve što je neophodno u kladu sa propisima

**Kolektivna prava ustupljenih zaposlenih

Ustupljeni zaposleni računaju se u ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika zaposlenih u skladu sa zakonom.Ustupljenim zaposlenima se u Agenciji I kod poslodavca korisnika jamči sloboda sindikalnog organizovanja, delovanja I kolektivnog pregovaranja, učešća u štrajku kod poslodavca u koliko je organizovan na način i pod uslovima propisanim zakonom.

 

Ustupljeni zaposleni – Odgovornost za štetu

 

Član 32 Zakona[12] odnosi se na naknadu štete koju u radu ili u vezi sa radom namerno ili krajnjom nepažnjom ustupljeni zaposleni prouzrokuje poslodavcu korisniku, u skladu sa Zakonom koji uredjuje rad.

 • Ako je pod (gore) navedenim uslovima zaposleni prouzrokovao štetu 3 licu, a štetu je oštećenom naknadio poslodavac korisnik, poslodavac ima pravo da potražuje naknadu od zaposlenog (pravo na regres).
 • Ako ustupljeni zaposleni na radu ili u vezi sa radom, pretrpi štetu, istu je dužan da mu naknadi poslodavac korisik.

*Nadzor nad primenom ovog Zakona[13] vrši inspekcija rada, odnosno upravna inspekcija.

Kaznene odredbe zakona[14] vezane su za novčane kazne zbog učinjenih prekršaja, I to u rasponu od 800.000 – 1.500.000 dinara.


Izvori:
[1] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[2] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[3] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[4] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[5] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[6] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[7] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[8] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[9] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[10] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[11] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[12] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[13] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf

[14] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2159-19%20-%20Lat..pdf


Autor teksta:

Marija Mijajlović

Marija Mijajlović

Mentor / Law blogger
BIO
Rodjena je 28. avgusta 1996. godine u Beogradu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Beogradu.
Veoma rano otkriva svoj talenat za pisanje i počinje da ga unapredjuje. Učestvovala je na mnogim takmičenjima u pisanju poezije i proze i prolazila zapaženo. Tokom srednje škole počinje da se interesuje za novinarstvo kojim se kratko bavila u jednoj novinarskoj školi paralelno sa srednjom školom koju je pohadjala. Pred početak studija otkriva svoju drugu ljubav- pravo. Danas studira na redovnim osnovnim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Želja joj je da jednog dana ostvari uspeh na polju advokature.
Ljubitelj je putovanja, knjiga, pisanja, životinja, kafe.
BLOG
Sezonski poslovi, naročito u oblasti poljoprivrede poznati su kao izvor većih prihoda za vreme leta. Sezonski radnici, popularni „sezonci“, tada ...
[...]
Uprkos postojanju mehanizama koji suže borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Srbije, ona je i dalje široko zastupljena i prisutna, ...
[...]
Zbog čega Island? Island je zemlja koja je prva počela da se bavi rodnim problemom na globalnom nivou, tačnije nivou ...
[...]
Trend odlaska naših državljana u Sjedinjene Američke Države se nastavlja i ne jenjava već neko vreme. Mnogi koji se po ...
[...]
Izmene i dopune pomenutog Zakona nastupile su 2015. godine, i to članom 86b[1] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ...
[...]
Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka...govorimo o pravnom položaju ...
[...]
Premda je naša „kuća“ locirana u jednom od najprometnijih delova Evrope, i da se nalazila kao okosnica najvažnijih puteva koji ...
[...]
Ko su žrtve trgovine ljudima?[1] Iako se neke grupe češće pojavljuju kao žrtve nego druge, činjenica je da žrtva trgovine ...
[...]
Koliko puta ste na televizijskim ekranima ugledali dete ili bebu koji su reklamirali određeni proizvod? Manipulacija i upotreba dece u ...
[...]
Rakija i vino, potencijal Srbije, Fruška Gora i plantaže groždja, pa tragom vinskih mušica u srpske porodične vinarije. Premda su ...
[...]PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora: Marija Mijajlović.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.