Pravni blog

PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Jubilarna nagrada je obično novčana nagrada radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca. Ona se može isplatiti i prigodnim poklonima (ručni sat, knjiga, slika, nakit i dr.)

U Republici Srbiji, shodno članu 120. Stav 1. tačka 1) Zakona o radu, (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na jubilarnu nagradu. 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2019. do 31. januara 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 4 od 25.1.2019. godine) u Republici Srbiji, za jubilarnu nagradu zaposlenima u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 9. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn.) za jubilarnu nagradu, iznosi 19.567 dinara.

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. (član 186. Zakona o radu)

Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa shodno članu 196. Zakona o radu, sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

U slučaju posebnih kolektivnih ugovora za državne organe u Republici Srbiji[1]:

Zaposleni ima pravo na jubilarnu novčanu nagradu u visini mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na kalendarsku godinu u kojoj se jubilarna nagrada ostvaruje, s tim što se visina novčane nagrade uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava, tako da se isplaćuje: 

1) Za 10 godina rada u radnom odnosu – u visini mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa; 

2) Za 20 godina rada u radnom odnosu – u visini novčane nagrade iz tačke 1) ovog člana uvećane za 25%; 

3) Za 30 godina rada u radnom odnosu – u visini novčane nagrade iz tačke 2) ovog člana uvećane za 25%; 

4) Za 35 godina rada u radnom odnosu – u visini novčane nagrade iz tačke 3) ovog člana uvećane za 25%; 

5) Za 40 godina rada u radnom odnosu – u visini novčane nagrade iz tačke 4) ovog člana uvećane za 25%. 

Zaposleni ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu za navršenih 10, 20, 30, 35 i 40 godina rada provedenih u radnom odnosu u državnom organu, organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, bez obzira na to u kom organu je zaposleni ostvarivao prava iz radnog odnosa. Kod utvrđivanja prava na jubilarnu nagradu računaju se i godine rada kod poslodavca od koga je nadležni organ preuzeo nadležnosti, poslove i zaposlene. 

Zaposlenima se isplaćuje jubilarna nagrada u roku od 30 dana od dana kada zaposleni stiče pravo na jubilarnu novčanu nagradu. 

Pravo iz stava 1. tačka 4) ovog člana, ostvaruju svi zaposleni koji počev od 1. januara 2018. godine navršavaju 35 godina rada u radnom odnosu u skladu sa ovim članom.

 

U BiH, Zakonom o radu Republike Srpske je propisano da se radniku može isplatiti jubilarna nagrada za ostvareni staž kod poslodavca u skladu sa kolektivnim ugovorom. [2]

Tako na primjer Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama zaposlenom se isplaćuje jubilarna nagrada za ostvareni staž kod poslodavca u trajanju od:

  1. 20 godina radnog staža – u visini jedne prosječne mjesečne plate kod poslodavca isplaćene – posljednja 3 mjeseca
  2. 30 godina staža – u visini dvije prosječne mjesečne plate kod poslodavca isplaćene – posljednja 3 mjeseca [3]

Iste visinu jubilarne naknade predviđa i Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave RS.

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbe o jubilarnoj nagradi. Ipak ovo pravo se može regulisati kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Jubilarne nagrade u FBIH podliježu oporezivanju prema poslednjim izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.


U Crnoj Gori
, Zakonom o radu Crne Gore propisano je da radnik ima pravo na druga primanja u vezi sa radom koja se utvrđuju kolektivnim ugovorom odnosno ugovorom o radu. [4]

Opštim kolektivnim ugovorom je propisano da granskim kolektivnim ugovorom, kolektivnim ugovorom kod poslodavca odnosnoo ugovorom o radu može se utvrditi isplata jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina staža. [5]

Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa propisuje da starješina državnog organa može zaposlenom povodom neprekidnog rada u tom organu isplatiti jubilarnu nagradu u iznosu:

– za 10 godina rada 120% obračunske vrijednosti koeficijenta;

– za 20 godina rada 240% obračunske vrijednosti koeficijenta;

– za 30 godina rada 360% obračunske vrijednosti koeficijenta;

– za 40 godina rada 480% obračunske vrijednosti koeficijenta. [6]

Izvori:

[1] “Službeni glasnik RS”, br. 25 od 13. marta 2015, 50 od 9. juna 2015 – Aneks, 20 od 16. marta 2018, 34 od 12. maja 2018.

[2] Zakon o radu („Sl.glasnik RS“,br. 1/2016 i 66/2018), čl. 135

[3] Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (“Sl.glasnik RS” broj 69/2016), čl. 12 stav (5)

[4] Zakon o radu (“Službeni list CG“, br. 49/2008, 26/2009, 59/2011, 66/2012, 31/14 i 4/18), čl. 83

[5] Opšti kolektivni ugovor („Sl.list CG“ br. 14/14 i 40/18) čl. 28

[6] Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa („Sl.list CG“, br, 18/15), čl. 19

Autor teksta:

Tijana Puzić

Tijana Puzić

Mentor / Law blogger
BIO
Tijana Puzić je rođena 1990.  godine u Prijedoru gdje je završila srednju školu za turističkog tehničara. Nakon srednje škole upisuje Pravni fakultet na Univerzitetu u Banjoj Luci gdje ga uspješno završava. Učestvovala je na više seminara i treninga koja su se bavili prije svega rodnom ravnopravnošću i ženskim pravima u Leskovcu, Nišu, Sarajevu i na Jahorini. Učestvovala je i u pripremi kampanje 16 dana aktivizma koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Posao iz snova za nju predstavlja spoj prava i ekonomije i njen cilj je da se u budućnosti više obrazuje u toj oblasti. Pisanjem se bavi otkad zna za sebe i u slobodno vrijeme piše poeziju i prozu. Takođe se bavi humanitarnim i volonterskim radom i bila je član udruženja Nova generacija koja se bavi brigom o djeci iz socijalno ugroženih porodica. Aktivno govori engleski jezik, a služi se i njemačkim i španskim. Hobiji su joj još i putovanja, šivanje i krojenje i bavljenje sportom.  Njen moto je da u životu trebamo da cijenimo sitnice jer one čine život.
Tijana Puzić was born in Prijedor, Bosnia and Herzegovina in 1990. She graduated from the Faculty of Law at University of Banja Luka. She was participated in seminars about gender equality in Niš, Leskovac, Serbia and in Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Also she participated in campaign 16 days of activism against gender violence. She is a volunteer in non-governmental organization  Nova generacija who is primarily concerned with protection and promotion of childrens rights. She speaks English language and she has a basic  knowledge of German and Spanish language. Currently she works in Republic administration for geodetic and property affairs in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Her hobby is writting. Also she likes to travel.
BLOG
Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Jubilarna nagrada je obično novčana nagrada ...
[...]
Svi bismo mi voljeli da vodimo zdraviji život, da se ljepše osjećamo u svojoj koži i da sebi budemo ljepši ...
[...]
Slobodno vrijeme koje imamo često protraćimo i ne umijemo ga kvalitetno iskoristiti. Vrijeme provedeno ispred televizora ili na internetu i ...
[...]
Interesi službe, odnosno opšti interesi koji stoje u osnovi tretiranja nekih podataka ili činjenica tajnim, nalažu potrebu da se obezbijedi ...
[...]
Zakonodavac je predvidio nekoliko oblika ovog djela. Prvi oblik inkriminiše davanje lažnog iskaza od strane svjedoka, vještaka, prevodioca ili tumača, ...
[...]
Susvojina postoji kada dva ili više lica imaju pravo svojine na jednoj stvari, svaki prema svom udelu. Suvlasništvo može nastati: ...
[...]
Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog ...
[...]
Termin “pranje novca” u pojmovnom smislu, nastao je u SAD. Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u poslednje ...
[...]
Strah  je posebno stanje svijesti i kao najstarija emocija prevashodno je medicinska kategorija. Ne postoji osoba koja ga nije doživjela ...
[...]
Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života, i ispunjava druge uslove za rad ...
[...]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.

*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Prav(n)e stvari na prav(n)om mestu, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora Tijane Puzić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.