Udruženje Nomotehnički centar / Nomcentar iz Beograda, bavi se pravnom i nomotehničkom delatnošću, edukacijom i izdavaštvom. Mnogi nas pitaju, šta znači Nomotehnički centar, zapravo, nomotehnika je nauka o izradi propisa, kako u našem udruženju ima najviše pravnika koji se bave pisanjem i istraživanjem, učestvovali smo u raznim stručnim komisijama, pisanjima predloga Zakona i drugih akata, rešili smo da u naziv uključimo ono što nas određuje. Pored osnovnog rada, od osnivanja 2013.godine, želimo da pomognemo svim građanima da lakše razumeju svoja prava i obaveze. Od 2017.godine, naši članovi uključili su se u pisanje stručnih tekstova, tako obrađujemo teme iz različitih sfera i dajemo odgovore na neke od najvažnijih problema i nedoumica sa kojima se građani suočavaju.

Pravni blog...

Kada govorimo o stečajnom postupku, prvo što treba uraditi jeste definisati stečajni postupak, zbog boljeg razumijevanja kako daljnjeg teksta, tako …
[…]
REŠENJE PORESKOG INSPEKTORA I MERE POSLE OBAVLJENE PORESKE KONTROLE: Ako se u postupku poreske kontrole konstatuje povreda propisa, odnosno nepravilnost …
[…]
Postupak poreske kontrole u pozitivnom pravu Republike Srbije regulisan je prvenstveno Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: ZPPPA) …
[…]
Predlog novog Zakona[1] o agencijskom zapošljavanju, podelio je javnost. Agencije koje služe kao posrednici prilikom zapošljavanja radnika na teritoriji Republike …
[…]
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji …
[…]
Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna …
[…]
Na samom početku ukazujemo da se Zakon primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, izuzev odredaba: član 21. koji se …
[…]
Velika većina već  je saznala da su Google i Huawei  prekinuli saradnju, takođe, Huawei je izgubio pristup Android  i Google …
[…]
Novine u Zakonu o strancima[1] Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima[2] uvedene su izmene i novine u cilju …
[…]
             Obrazlažući predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji zakonodavac navodi …
[…]
Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Jubilarna nagrada je obično novčana nagrada …
[…]
Od donošenja obavezujućeg Mišljenja Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-4 od dana 01.februara 2019.godine, postoji mnogo nedoumica oko načina kako se pravda …
[…]
Ovim zakonom uređen je rad pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koji vrše detektivske poslove,uslovi za njihovo licenciranje,način vršenja poslova …
[…]
Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018) uređeni su:osnivanje, organi i delatnost Centralnog registra obaveznog …
[…]
Izvršenje prekršaja se sastoji iz tri elementa prekršaja: radnje izvršenja prekršaja,vremena izvršenja prekršaja i,mesta izvršenja prekršaja. Radnja izvršenja prekršaja: Na …
[…]
Prema članu 2. Zakona o prekršajima[1]: “Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao …
[…]
Dana 21.11.2018. godine, stupio na snagu nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti[1],koji će započeti sa primenom u roku od …
[…]
U ediciji ”In medias res”[1] apsolviramo novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata iz 2018. godine, objavljene …
[…]
U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu …
[…]
Interesi službe, odnosno opšti interesi koji stoje u osnovi tretiranja nekih podataka ili činjenica tajnim, nalažu potrebu da se obezbijedi …
[…]
Naknada štete je zakonom propisana obaveza da „ (…) ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže …
[…]
Suočavanje sa zlostavljanjem na radu (mobingom) od strane pretpostavljenog ili drugog zaposlenog spada u jedne od najstresnijih životnih situacija. Još …
[…]
Na našem blogu već ste imali priliku da čitate članke na temu stambenih kredita u Bosni i Hercegovini i Crnoj …
[…]
U Srbiji postoji veliki broj udruženja za zaštitu životinja koja svakodnevno nastoje da zaustave zlostavljače.  Pored toga ne smemo izostaviti …
[…]
Protivpravnost je protivljenje ljudskog ponašanja bilo kojoj pravnoj normi. Ona je zajednički element svim kažnjivim ponašanjima za koja je propisana …
[…]
Rehabilitacija je postupak uspostavljanja ranijeg statusa neosuđivanog građanina Republike Srbije, koji je osuđeno lice imalo pre krivične osude. Izvršenjem kazne …
[…]
Pravo konkurencije[1] je postojanje prava više učesnika da na tržištu nude zamenljive proizvode ili usluge (tzv. supstitute)[2], uz postojanje odnosa …
[…]
Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se …
[…]
Sezonski poslovi, naročito u oblasti poljoprivrede poznati su kao izvor većih prihoda za vreme leta. Sezonski radnici, popularni „sezonci“, tada …
[…]
Otmica je krivično delo, koje je uvedeno u naše krivično zakonodavstvo tek 1977. godine.[1] Do tada, otmica je kvalifikovana pod …
[…]
Zakonodavac je predvidio nekoliko oblika ovog djela. Prvi oblik inkriminiše davanje lažnog iskaza od strane svjedoka, vještaka, prevodioca ili tumača, …
[…]
Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom …
[…]
Opšte odredbe o krivičnom delu (od člana 14. do člana 29., Krivičnog zakonika): Krivično delo, Izvršenje krivičnog dela nečinjenjem, Vreme …
[…]
Uprkos postojanju mehanizama koji suže borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Srbije, ona je i dalje široko zastupljena i prisutna, …
[…]
Noćni rad Prema članu 62 Zakona o radu [1]  , radom noću smatra rad koji se obavlja u vremenu od …
[…]
Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u …
[…]
Medijacija je vansudsko posredovanje između dve strane u slučaju spora od strane neutralnog (trećeg) lica. Medijacija se sa arbitražom izdvojila …
[…]
Sa razvojem digitalizacije i ubrzanim tehnološkim razvojem javila se potreba da se ujedno smanji i količina papirne dokumentacije koja neminovno …
[…]
Vlasnik prevoznog sredstva dužan je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju sa osiguravajućim društvom prije nego što se prevozno sredstvo …
[…]
Zašto poslovna tajna nije predmet prava intelektualne svojine? U poslovnom svetu, tendencija da zaštitimo tajne, je i veće nego u …
[…]
Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada je društvo solventno, odnosno, kada  ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.[1] …
[…]
Kada u poslovanju preduzetnika dođe do povećanja obima posla i  povećanja broja zaposlenih, preduzetnici se neretko odlučuju, iz razloga celishodnosti, …
[…]
Ukoliko ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis i otvorite sopstvenu firmu (privredno društvo), čiji će oblik organizovanja biti društvo …
[…]
Advokat je dužan da svoju profesiju obavlja savesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošću prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji …
[…]
Prebivalište i boravište su pojmovi koji se relativno često pominju među pravnicima, ali takođe i kod građana iz različitih društvenih …
[…]
Predmet kupoprodaje Predmet Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti može biti bilo koja nepokretnost koja se nalazi u pravnom prometu, kao što …
[…]
Kupovina stana je izuzetno važan i zahtjevan korak u životu za koji treba da se poklopi niz okolnosti da bi …
[…]
Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom …
[…]
“Once a new technology rolls over you, if you’re not part of the steamroller, you’ re part of the road” …
[…]
Susvojina postoji kada dva ili više lica imaju pravo svojine na jednoj stvari, svaki prema svom udelu. Suvlasništvo može nastati: …
[…]
U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u …
[…]
U ,,moru’’ krivičnih dela koja se javlaju u društvenim odnosima, naš zakonodavac reguliše i ona koja su usmerena protiv intelektualne …
[…]
Notar nova pojava XXI vijeka na prostorima Ex-Jugoslavije donosi mnogo promjena u pravnom sistemu država, naročito nakon rascjepa i nakon …
[…]
U našem pravnom sistemu, bračna zajednica jeste zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom. Bračna zajednica, odnosno …
[…]
Zbog čega Island? Island je zemlja koja je prva počela da se bavi rodnim problemom na globalnom nivou, tačnije nivou …
[…]
U savremeno doba, biračko pravo se shvata kao individualno građansko pravo, kao jedno od osnovnih političkih prava. Opšte i slobodno …
[…]
Nematerijalna šteta prouzrokuje se nanošenjem fizičkog ili psihičkog bola ili straha prema drugoj osobi. Dakle, oštećena osoba je pretrpela fizički …
[…]
Po Zakonu o parničnom postupku,(„Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014) parnica počinje da teče kada …
[…]
Usluge „na oblaku“ (eng. CLOUD services) postaju sve rasprostranjenije sa razvojem tehnologije i digitalizacije i sveprisutne su u svakodnevnom životu …
[…]
Prebijanje ili kompenzacija je pojam iz oblagicionog prava koji predstavlja jedan od  načina prestanka obligacionog odnosa, odnosno obaveze, usled namirenja …
[…]
Šta su to organizacije za kolektivno ostvarivanje prava? U praksi se vrlo često dešava da da autor odnosno nosilac srodnih …
[…]
Na samom kraju članka Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova [1] navedeno je da akademska …
[…]
Prema Zakonu o radu[1], poslodavac sa određenim licem može zaključiti Ugovor o delu radi obavljanja određenih poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji …
[…]
Izbori u Srbiji i Crnoj Gori, bili lokalni, republički ili predsjednički zaokupiraju uvijek mnogo pažnje medija i javnosti. Da li …
[…]
Cilj pisanja ovog teksta je da Vas upozna sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova i upotrebne dozvole a samim tim ćemo …
[…]
Ugovor o pozajmici predstavlja vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama. U nastavku bloga ćemo dati osnovne …
[…]
“Svaki pacijent je potencijalni tužilac.“ U grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi spadaju sl. krivična dela: 1) neovlašćena proizvodnja i …
[…]
Roditeljska prava čine skup prava i dužnosti roditelja prema svojoj deci. Prava roditelja su u maloj meri u odnosu na …
[…]
Svi smo se sigurno, u nekom periodu vremena, našli u situaciji da ne možemo platiti neki račun, da li zbog …
[…]
Reciprocitet (uzajamnost) je odnos između dve države koji podrazumeva ravnopravnu saradnju između dve suverene države, po kome svaka od njih …
[…]
Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa predstavljaju institute radnog prava, koji su regulisani članom 78 i 79 Zakona o radu …
[…]
Prema  Zakonu o porezima na imovinu [1]  (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS …
[…]
Trend odlaska naših državljana u Sjedinjene Američke Države se nastavlja i ne jenjava već neko vreme. Mnogi koji se po …
[…]
Visokotehnološki (sajber) kriminal obuhvata krivična dela nastala prilikom izvršenja nad objektom ili korišćenjem objekta kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela …
[…]
O uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji govori se već dosta dugo. Nakon održane tri javne rasprave u Novom Sadu, Nišu …
[…]
Asignacija se često definiše kao namirenje bez upotrebe novca i vrlo je popularna u današnjem poslovnom svijetu, pogotovo ukoliko uzmemo …
[…]
Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog …
[…]
Prema Zakonu o radu[1], poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od …
[…]
Pojam pravnog nedosatka stvari Kod teretnih ugovora, obe ugovorne strane vide zadovoljenje nekog svog interesa. S tim u vezi, prenosilac, …
[…]
Pojam koji se na prvi pogled čini kao da svi znaju šta ona predstavlja, iako većina ne bi znala kako …
[…]
Izmene i dopune pomenutog Zakona nastupile su 2015. godine, i to članom 86b[1] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o …
[…]
Dizajn je spoljašnji, estetski izgled nekog proizvoda predstavljen u dvodimenzionalnom (uzorak) ili trodimenzionalnom (model) obliku. Ono po čemu je pravo …
[…]
Otkriće koje je imalo ogromnog uticaja na veliki broj naučnih disciplina je otkriće DNK lanca 1985. godine i vrlo brzo …
[…]
Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br.104/2016) je regulisano: 1)upravljanje zgradom, 2)korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i …
[…]
Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da …
[…]
Prema Krivičnom zakoniku[1], krivično delo nedavanje izdržavanja, spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Prema članu 195, Krivičnog …
[…]
Kažu da je svaki početak težak, osim kad je u pitanju brak i bračni odnosi. Početak braka je uvijek ispunjen …
[…]
Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka…govorimo o pravnom položaju …
[…]
Termin “pranje novca” u pojmovnom smislu, nastao je u SAD. Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u poslednje …
[…]
 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva …
[…]
Svojina ili vlasništvo, kao neprikosnoveno i zaštićeno pravo na slobodno i po svojoj volji držanje, raspolaganje i korištenje neke stvari, …
[…]
Ljeto i vrijeme godišnjih odmora dovodi do toga da se poveća broj lica koja privremeno borave u CG, odnosno turista …
[…]
Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske …
[…]
Transfuzijska medicina obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi i kliničku transfuziju. Klinička transfuzija obuhvata, između ostalog, delatnost čuvanja i izdavanja …
[…]
Nova Uredba Evropske Unije o opštoj zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Uredba) bi trebalo da stupi na snagu …
[…]
Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju …
[…]
Kako je leto još uvek u toku a sezona putovanja u punom jeku, pitanja koja svakodnevno čujemo u svojoj okolini …
[…]
Kako se bliži početak fakulteta, tako proporcionalno raste i potražnja za stanovima. Osim lokacije i samog izgleda stana, trebalo bi …
[…]
Premda je naša „kuća“ locirana u jednom od najprometnijih delova Evrope, i da se nalazila kao okosnica najvažnijih puteva koji …
[…]
Ombudsman beogradskog Univerziteta je 2011. načinio nacrt Povelje Univerziteta u Beogradu o studentski pravima i slobodama.[1]Tada se ispostavilo da u …
[…]
U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o …
[…]
Zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji se uređuje: način,postupak,uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja; vrste postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja; ostvarivanje …
[…]
Pored toga što ugovor može proizvoditi dejstvo samo za ugovorne strane koje su učestvovale u njegovom zaključenju, on može biti …
[…]
Sve veća razvijenost delatnosti informacionih tehnologija na našem tržištu dovela je do učestalije primene tkzv. „en-di-ej“ ugovora. Izraz je preuzet …
[…]
Potraživanje, kao pravni odnos između fizičkih i pravnih lica, kao uostalom i svaki drugi odnos između ljudi, treba prvenstveno da …
[…]
U današnje vreme ni jednog trenutka se ne postavlja pitanje da li bismo mogli da stupimo u brak sa stranim …
[…]
Jedan od novijih instituta porodičnog prava Republike Srbije je nasilje u porodici. Iako ne postoji u literaturi opšte prihvaćena definicija …
[…]
Datum i mesto nastanka prvih sudova u Srbiji su sporni. Postoje dve tvrdnje istoričara i pravnika oko nastanka suda. Jedna …
[…]
Ugovor se uopšteno definiše kao saglasnost volja dveju strana na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. Ugovori kao takvi su …
[…]
OBJEDINJENA PROCEDURA Od 1. januara 2016. Godine u Srbiji se svi postupci u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, …
[…]
Kako je čitav naš pravni sistem razgranat i složen, to je i pravni saobraćaj putem tih postupaka raznovrstan i složen, …
[…]
Članak se bavi problematikom legalizacije neformalnih objekata u Crnoj Gori, novim Zakonom čija se primjena očekuje i samim postupkom legalizacije …
[…]
Svaka država ima svoju sudsku vlast tj. pravosuđe, kojom se rešavaju sporni predmeti nekog učinjenog krivičnog dela od strane sugrađanina …
[…]
Arbitraža (lat. per arbiter – izabrani sudac) je izvan sudski način rješavanja sporova pred jednom (arbitrom) ili više osoba (Arbitražni …
[…]
Ko su žrtve trgovine ljudima?[1] Iako se neke grupe češće pojavljuju kao žrtve nego druge, činjenica je da žrtva trgovine …
[…]
Poverilac iz obligacionog odnosa sa dužnikom ima ovlašćenje da svoje potraživanje ustupi trećem licu. Ali, on to ne može učiniti …
[…]
Ovim Zakonom su regulisana: prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite; način na koji se ostvaruju; njihova zaštita i dužnosti pacijenta …
[…]
Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima grada, može Vam se desiti da budete napadnuti od strane pasa lutalica, …
[…]
Ono što je nezaobilazno u svakoj raspravi u parničnom postupku u sudu su dokazna sredstva. Dokazna sredstva ili dokazi se …
[…]
Šta je ekološko pravo i koji je njegov teorijski okvir? Ideja o potrebi razvoja posebne pravne grane kojom bi složen …
[…]
Uvod Najnovije izmene Krivčnog zakonika, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br …
[…]
Kontekst digitalizacije autorskih prava Digitalizacija je uopšteno termin koji se u današnjoj komunikaciji sve češće upotrebljava i može se definisati …
[…]
„U svakoj istorijskoj epohi je svojina drukčija i razvija se pod sasvim različitim društvenim prilikama“ (Karl Marks, Beda filozofije). Kada …
[…]
Strah  je posebno stanje svijesti i kao najstarija emocija prevashodno je medicinska kategorija. Ne postoji osoba koja ga nije doživjela …
[…]
Ekstradicija predstavlja institut krivičnog prava iz oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći, koji podrazumeva izručenje osuđenog ili okrivljeniog lica od strane nadležnih …
[…]
Bilo da kupujete ili prodajete automobil, jedno od najčešćih pitanja sa kojima se suočavate jeste kako da sastavite adekvatan Ugovor …
[…]
Zastarelost je  pravni institut koji označava zastarevanje odnosno neutuživost određenog prava usled nevršenja prava od strane njegovog titulara, odnosno zastarelošću …
[…]
Koliko puta ste na televizijskim ekranima ugledali dete ili bebu koji su reklamirali određeni proizvod? Manipulacija i upotreba dece u …
[…]
Postoje li razlike u shvatanju pojma svojine nekad i sad? Pravo svojine je stvarno pravo (na latinskom jeziku dominium ili …
[…]
Ugovor o doživotnom izdržavanju regulisan je Zakonom o nasleđivanju (u daljem tekstu ZN). U okviru Zakona odredbe koje se tiču …
[…]
Prethodna dva članka na ovu temu, pretežno su govorila o diskriminaciji i društvenoj nevidljivosti osoba sa invaliditetom. U kom pravcu …
[…]
Zakon o azilu RS („Sl.glasnik RS“,br. 109/2007) Značenje izraza Član 2. „Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest …
[…]
Članak se bavi pravnim tretmanom i položajem studenata koji su istovremeno i roditelji, koji uz najvažniju ulogu u životu- biti …
[…]
Žig vs brend Zakon o žigovima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013) u članu 1(2) određuje žig …
[…]
Prema Porodičnom zakonu RS (“Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011-dr.zakon i 6/2015), brak se definiše kao  zakonom uređena zajednica života …
[…]
Odlučili ste da kupite stan, kuću ili poslovni prostor. Pre kupovine istog, kao i nakon obavljene kupoprodaje bitno je da …
[…]
Autorska prava možemo definisati kao skup pravnih pravila, materijalnih i procesnih, kojima se pruža pravna, moralna i materijalna zaštita i …
[…]
POJAM Demokratija, u bukvalnom smislu reči, podrazumeva vladavinu naroda. Osnovna karakteristika demokratije jeste da narod ima mogućnost da na unapred …
[…]
Sporazum o klimatskim promenama potpisan u Parizu na 21. zasedanju Konferencije stranaka (COP 21)[1] Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime 12. decembra …
[…]
Svaki čovek provede veliki deo svog života na radnom mestu. Iz tog razloga se javila potreba i obaveza društva i …
[…]
Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života, i ispunjava druge uslove za rad …
[…]
“Kapitalizam bez stečaja je isto što i hrišćanstvo bez pakla” Frank Borman (1982)             Novi Zakon o stečaju Republike Srpske …
[…]
Zlostavljanje na radu predstavlja svaki vid sistematskog maltretiranja zaposlenog ili grupe zaposlenih od strane poslodavca, nadređenog šefa, direktora, kolega ili …
[…]
Ko je ombudsman? Ombudsman je osoba ili institucija koja je zadužena da predstavlja interese javnosti istražujući ili odgovarajući na pritužbe …
[…]
Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije Letnje škole, letnje razmene, Work and Travel program Obrazovanje ( lat. educatus, educate, educere – …
[…]
Rakija i vino, potencijal Srbije, Fruška Gora i plantaže groždja, pa tragom vinskih mušica u srpske porodične vinarije. Premda su …
[…]
UZ MOBILNE APLIKACIJE, PUTOVANJE JE LEPŠE! Informacione tehnologije i primena u skoro svim sferama našeg života pristuna je od kada …
[…]
DEO III PRAVA PUTNIKA  – ŽELEZNIČKI PREVOZ – Prevoz vozom kao i autobusom, naročito u Republici Srbiji, najčešće se koristi …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
Uvod Ustav Republike Srbije[1], kao najviši pravni akt države, već u članu 2. utvrđuje da „Suverenost potiče od građana koji …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
Prema Zakonu o porezu na dohodak građana[1], kapitalni dobitak, odnosno gubitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija …
[…]
Sistem zaštite prava manjinskih akcionara ustanovljen je, pre svega, u cilju jasnog definisanja njihovog položaja i prava u privrednom društvu …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
Prvi član Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji iz 2001. godine kaže: ‘’ Državni praznik Republike Srbije …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
Pre tačno godinu dana donet je zakon čija bi ideja u osnovi mogla da izmeni pravosudni sistem Srbije. Premda su …
[…]
Zakon o advokaturi [1] definiše advokatskog pripravnika kao: „diplomiranog pravnika upisanog u imenik advokatskih pripravnika, koji se obavljanjem pripravničke vežbe kod …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
Brz i konstantan razvoj interneta širom sveta, ukučujući tu i Republiku Srbiju, neprestano sa sobom povlači i postavlja mnoštvo raznovrsnih …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: …
[…]