Pravni blogRadno pravo i socijalna zaštita

PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO RADI NEGE DETETA

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se ostvaruju zajedno. Zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana. Najpre se koristi porodiljsko odsustvo, pa odmah potom i odsustvo radi nege deteta.

Prema Zakonu o radu, porodiljsko odsustvo može, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa, da otpočne najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre termina predviđenog za porođaj. Dakle, odsustvo pre 45 dana pre porođaja, predstavlja za ženu pravo, i o tome odlučuje sama, podnoseći zahtev bilo kada, a kad navrši 28 dana pre porođaja, to postaje njena obaveza, odnosno, tada mora otpočeti odsustvo.

Od dokumenata za otvaranje porodiljskog bolovanja potrebno je:
– izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje nadležni zdravstveni organ
– fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih deteta (ako nije prva trudnoća, i za ostalu decu)
– fotokopija overene zdravstvene knjižice
– fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca.

Trajanje porodiljskog odsustva se proteže do navršena tri meseca od dana porođaja. Uz to se dodaje i onih 45, odnosno 28 dana, koje predstavlja pretporođajno vreme porodiljskog odsustva.

Ono se uvek navršava nakon isteka trećeg meseca od dana porođaja. I odmah nakon toga, počinje da teče, odnosno, preobražava se u odsustvo radi nege deteta.

Odsustvo radi nege deteta traje sve do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva po sili zakona. Ovo odsustvo je predviđeno prvenstveno u interesu deteta, zato što se radi o njegovim potrebama (dojenje, kupanje, ishrana, briga o pravilnom razvoju itd.).

Otac deteta može, u dogovoru sa majkom deteta, po isteku porodiljskog odsustva koje traje tri meseca od rođenja deteta, da koristi pravo na odsustvo radi nege deteta umesto majke deteta.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta za treće i svako naredno novorođenče traje ukupno dve godine.

Pravo na ova odsustva u istom trajanju ima i zaposlena žena koja u prvom porođaju rodi troje ili više dece, kao i zaposlena žena koja je rodila jedno, dvoje ili troje dece,a u narednom porođaju rodi dvoje ili više dece.

Prema Zakonu o radu, i otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo, u slučaju kada majka napusti dete, ako umre ili iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi ta prava (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest itd). To pravo, otac deteta ima i kada majka deteta nije u radnom odnosu.

Dakle, zakon omogućava ocu da zameni majku deteta u korišćenju porodiljskog odsustva, koje traje tri meseca od dana porođaja.

Za vreme ovog odsustva ostvaruje se pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom. Naknada zarade se utvrđuje prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, u visini zarade za puno radno vreme i učinak koji bi zaposleni ostvario da radi. Obračun i isplatu naknade zarade vrši poslodavac. Poslodavcu se vrši refundacija isplaćenih sredstava po dostavljanju dokaza da je isplatio naknadu zarade porodilji, iz buđeta Republike Srbije.

Žena ima pravo da koristi samo porodiljsko odsustvo, koje traje do navršena tri meseca od porođaja, u slučaju da se dete rodi mrtvo ili da umre pre isteka porodiljskog odsustva. Ovo pravo ne može koristiti otac deteta.

Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja je odlučila da se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, da obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog radnog vremena, u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi ona mogla da doji svoje dete, ako je njeno radno vreme duže od šest i više časova. Ova pauza joj se računa kao radno vreme. Ovo pravo se zaposlenoj majci omogućava do navršenih godinu dana života deteta.

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta, poslodavac ne može zaposlenoj da otkaže ugovor o radu, osim za radni odnos koji je zasnovan na određeno vreme, koji prestaje istekom roka na koji je zasnovan.


Izvori:

– https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/694cbad4-4727-4f93-b894-0b100b62c808
– http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/a5e830e3-3f94-4ea9-a291-d474793c401f


Autor:

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Mentor / Law blogger

BIO

Nataša Stančev je rođena 1991. Godine u Beogradu. Završila je srednju “Pravno-poslovnu školu” u Beogradu, smer- pravni tehničar. Nakon toga, upisala je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, koji je uspešno završila.

Obavljala je različite stručne prakse u sudovima  i stekla  praktična znanja iz raznih grana prava, te je pohvaljivana od strane sudija i advokata.Najviše je interesuje krivično, građansko i porodično pravo.

Završila je kurs za elektronsku pravnu bazu Paragraf lex. Govori engleski jezik,a se služi i španskim. Praktikuje Kundalini jogu, voli da putuje, i voli modu.


Nataša Stančev was born in 1991 in Belgrade. She finished “Law and business high School” in Belgrade. After that, she enrolled at the Faculty of Law of the Union University in Belgrade, which is brining to the ends.

She has conducted various professional practices in the courts and acquired practical knowledge in various fields of law, where she praised by judges and lawyers. She is most interested in criminal, civil and family law.

BLOG

Vlada Republike Srbije - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, 18 ...
[...]
Forum, koji je organizovao Business Info Group, uz podršku National Endowment for Democracy, održan je 05.12.2018. godine, u Envoy Conference ...
[...]
U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu ...
[...]
Protivpravnost je protivljenje ljudskog ponašanja bilo kojoj pravnoj normi. Ona je zajednički element svim kažnjivim ponašanjima za koja je propisana ...
[...]
Rehabilitacija je postupak uspostavljanja ranijeg statusa neosuđivanog građanina Republike Srbije, koji je osuđeno lice imalo pre krivične osude. Izvršenjem kazne ...
[...]
Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se ...
[...]
Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom ...
[...]
Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u ...
[...]
Advokat je dužan da svoju profesiju obavlja savesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošću prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji ...
[...]
U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u ...
[...]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Nataša Stančev.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.