Pravni blog

OTKRIVAMO: IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Novine u Zakonu o strancima[1]

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima[2] uvedene su izmene i novine u cilju olakšavanja ostvarivanja prava stranaca, pre svega onih koji borave po osnovu zaposlenja. Takođe, olakšana je procedura podnošenja zahteva za privremeni boravak, a uvedena ja i jedinstvena procedura podnošenja zahteva privremeni boravak i dozvolu za rad stranaca.

Olakšavanje stranvcima da prijave boravak uvedeno je u cilju poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja stranih invensticija u Republici Srbiji.

Najvažnije izmene:

  1. Viza

Od sada i stranac kojem je već izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca. Ako poslovno angažovanje takvog stranca u Srbiji traje duže od važenje vize za duži boravak, mora podneti zahtev za odobrenje privremnog boravka  po osnovu zapošljavanja pre isteka vize.[3]

Umesto obaveze diplomatsko-konzulrnog predstavništva da pre izdavanja vize pribavi prethodnu saglasnost MUP-a samo za države sa liste Vlade, uvodi se obaveze da uvek traži takvo odobrenje.[4]

Uvodi se obaveza da je stranac kome je izdata viza dužan da u RepubliciSrbiji boravi u skladu sa svrhom boravka za koji mu je viza izdata.[5]

  1. Privremeni boravak

Uvedena je novina da, nezavisno od osnova za odobrenje, privremeni boravak može da se odobri određenim kategorijama stranaca nezavisno od propisanih osnova za odobrenje privremenog boravka, a po kritetijuma koji se utvrđuju aktom Vlade.[6]

Uvedena je novina da se zahtev za odobrenje i zahtev za produženje privremenog borvaka, od sada  mogu  podneti i lično elektronskim putem nadležnom organu [7], kao i da zahtev za privremeni boravak u RS stranac može podneti elektornskim putem i iz inostranstva. [8]

  1. Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i za dozvolu za rad

Uvedena je mogućnost istovremenog podnošenja zahteva  za privremeni boravak i zahteva za dozvolu za radstranca, elektronskim putem na propisanom obrascu.[9]

  1. Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice

Menaj se definicija uže porodice, i sada glasi: Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se supružnici, vanbračni partneri, njihova deca rođena u braku ili van braka, usvojena deca ili pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak, kao i roditelji, odnosno usvojitelji dece do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak.[10]

  1. Lična karta stranaca i posebna lična karta

Posebna lična karta sada se izdaje i članovima porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu stranc član diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države ili član druge misije sa diplomatskim statusom.[11]

Takođem posebna lična karta može biti izdata kao diplomatska- diplomatskom agentu i članovima njegove porodice, službena- članu administrativno-tehničkog osoblja diplomatske ili konzularne ili druge misije i članovima njegove porodice, konzularna- konzularnom funkcioneru ili servisna- strancu koji uživa određeni obim privilegija u skladu sa međunarodnim ugovorima.[12]


Novi Zakon o zapošljavanju stranaca[13]

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca[14] uvedene su pojednostavljene procedure u smislu objedninjenog postupanja Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) za upućena lica i radnih dozvola za kretanje u okviru privrednih društava. Takođe, vrši se unapređenje postupka izdavanja radne dozvole za zapošljavanje i uvodi se direktna razmena službenih podataka između NSZ-a i diplomatsko-konzularnih predstavništva.

Kao i kod izmena i dopuna Zakona o strancima[15], postupci se pojednostavljaju u cilju daljeg razvoja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Najvažnije izmene:

Menjaju se osnovni uslovi tako što se uvodi da se zapošljavanje stranaca ostvaruje  pod uslovom da stranac poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.[16]

Uvodi se novo pravilo da se radna dozvola izdata na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja izdaje se najduže na period važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.[17]

Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se sada na osnovu zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim poslodavcem, u skladu sa ovim zakonom.[18]

Umesto odobrenja za privremeni boravak, za izdavanje radne dozvole za upućena lica, dostavlja se viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca, a umesto zaključenog ugovora dostavlja se dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu. [19]

Saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja za upućena lica i za radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva, sada se pribavlja po službenoj dužnosti od strane oranizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca sada se izdaje ako nezavisni poslodavac oseduje, između ostalog, vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremni boravak (umesto samo odobrenja za privremni boravak).[20]

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se strancu koji ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak u RS.[21]

Zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30 dana a najkasnije pre isteka roka važenja dozvole, osim dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, kada se najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja dozvole.[22]


Zaključak

Nakon što je zakonodavac pružio navedene mogućnosti za veću dostupnost boravku u Sepublici Srbiji, ostaje da nadležne institucije u svoje procedure efikasno uvedu izmene, kao i da na adekvatan način obaveste javnost, pre svega strane koji treba da ostvare svoja prava, o novi pravilima.

Što se tiče uticaja na poslovnu okolinu i strane investicije, potrebno je pratiti zvaničnu statistiku i povratne reakcije.


[1] Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018), integralni tekst Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018 i 31/2019)

[2] Zakono o izmenama i dopunama Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019)

[3] U članu 22. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)  dodaju ste stav 3. i 4.

[4] U članu 22. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)  izmenja stava 2. člana 29.

[5] U članu 31. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)   dodaje se stav 6.

[6] U članu 40. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)   dodaju se stav 4. i 5.

[7] Izmena člana 41. stav 2. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)

[8] U članu 40. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018) dodoaje se stav 3.

[9] Novi član 41a Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)    

[10] Izmena stava 2. člana 55. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)    

[11] izmena stava 3. člana 102. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)    

[12] U članu 102. Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018)  dodaju se stavovi 4. i 5.

[13] Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018),  integralni tekst (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019)

[14] Zakono o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca  (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019)

[15] Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018), integralni tekst Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018 i 31/2019),

[16] Izmena stava 1. člana 9. Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018)

[17] Novi član 15a. Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018)

[18]  Izmene stava 1. člana 19. Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018)

[19] Izmenjene tačke 1. i 2. stava 2. tačke 2. člana 19. Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018)

[20] Izmena tačke 1. stava 2. člana 22. Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018)

[21] Izmena stava 1. člana 23. Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018)

[22] U članu 28. Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018) dodaje se stav 3.


Autor teksta:

Dragana Vidaković, Attorney at law

Dragana Vidaković, Attorney at law

Mentor / Law blogger
BIO
Dragana Vidaković  rođena je u Beogradu 1985. godine. Završila je X Beogradski gimnaziju, diplomrala na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beograd 2011 .godine i položila pravosudni ispit 2014. godine. Priprvnički staž kao advokatski pripravnik je obavljala u periodu od 2011. do 2013. godine u Advokatskoj kacelariji Predrag Savić gde je imala prilike da učestvuje u brojnim postupcima pred Ustavnim sudom i Evrposkim sudom za ljudska prava, sa fokusom i u radu vezanim za porodično pravo, prava po osnovu rada i privredno pravo.
U istom period, učestvovala je u radu brojnih  NVO za pružanje besplatne pravne pomoći, kao što su “Pro Bono” i ” Kuća Pravde Strazbur”, takođe sa fokusom na zaštitu ljudskih prava zagarantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava.
Učestvovala je u TV Emisiji “Pravnii savetnik“ sa konceptom pojašnjavanja aktuelnih i manje razumljivih pravnih  instituta. Takođe, urednik je knjige „Vodič kroz denacionalizaciju“,  izdate  u vreme stupanja na snagu  Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
Nakon  2013. Godine,  fokus u radu premešta na polje privrednog prava, čime se i danas bavi radeći kao pravnik i korporativni savetnik u Brokersko- dilerskom društvu.
U slobodno vreme  se  bavi  trčanjem, planinarenjem i promovisanjem zdravog načina života i pravilne ishrane.

Dragana Vidakovc was born in Belgrade in 1985. She finished “X Belgrade Gymnasium”, graduated from the Faculty of Law – University of Belgrade in 2011 and passed Bar Exam in 2014. She was working as a legal trainee starting from 2011 until 2014 in Predrag Savic Law Office where she was involved in may processes before Constitutional Court and European Court of Human Rights, and also in cases that was focused on family, labour and commercial law cases.
In the same period she was involved in the work of NGOs for the provision of free legal aid, such as “Pro Bono” and “Kuca Pravde Strazbur”, also focused on the protection of the human rights guaranteed by the Constitution and European Convention of Human Rights.
She participated in TV show “Pravni savetnik” with the concept of clarification of  the current and less understandable law institutes. Also, she is editor of the book “Vodič kroz denacionalizaciju” that was published in the time when the Law on Property restitution and Reparation entered into force.
After 2013, she is moving her focus to the field of commercial law, in which she is current engaged, working as lawyer and adviser for corporative affairs in a broker-dealer company.
In her off-time she likes running, mountain climbing and promotes healthy life and good nutrition.
BLOG
Novine u Zakonu o strancima[1] Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima[2] uvedene su izmene i novine u cilju ...
[...]
Suočavanje sa zlostavljanjem na radu (mobingom) od strane pretpostavljenog ili drugog zaposlenog spada u jedne od najstresnijih životnih situacija. Još ...
[...]
Uvod Najnovije izmene Krivčnog zakonika, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br ...
[...]
Uvod Ustav Republike Srbije[1], kao najviši pravni akt države, već u članu 2. utvrđuje da „Suverenost potiče od građana koji ...
[...]
Sistem zaštite prava manjinskih akcionara ustanovljen je, pre svega, u cilju jasnog definisanja njihovog položaja i prava u privrednom društvu ...
[...]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dragana Vidaković.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.