NOVINE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Zakon o javnim nabavkama predstavlja normativni okvir kojim je uređena oblast javnih nabavki u Republici Srbiji. Važeći Zakon o javnim nabavkama donet je 2013. godine i doživeo je dve izmene. Na osnovu važećeg Zakona doneti su brojni podzakonski akti. Novi Zakon o javnim nabavkama trebalo bi da stupi na snagu 01.07.2020. godine. Tekst predloga novog Zakona dostupan je na sajtu Ministarstva finansija.

Osnovni ciljevi donošenja novog Zakona su:

1. Smanjenje i pojednostavljivanje postupka

2. Povećanje transparentnosti

3. Smanjenje administrativnog opterećenja

4. Smanjenje troškova učešća u postupcima

5. Podizanje nivoa tržišne konkurencije sa smanjenjem troškova učešća (veći br. ponuda)

6. Sprečavanje korupcije

Najznačanije novine su:

 • Izjava o ispunjenosti kriterijuma koja predstavlja formalnu izjavu ponuđača da ispunjava sve tražene kriterijume i dostavlja se u ponudi ili zahtevu za učešće. Navedeni institut predstavlja preliminarni dokaz umesto izvoda i potvrda koje izdaju nadležni organi, te se time smanjuju administrativna opterećenja, troškovi i ubrzava postupak. Dakle, prema novom Zakonu ponuđač će ispuniti standardizovani obrazac koji predstavlja izjavu da ispunjava kriterijume, a tek na kraju postupka će se samo od odabranog ponuđača zahtevati prilaganje propratnih izvoda i potvrda.
 • Novi postupak javne nabavke: partnerstvo za inovacije. Smisao instituta je da naručioci koji ne mogu da realizuju potrebe za inovativnim dobrima nabavkom proizvoda, usluga ili radovima dostupnim na tržištu zaključe ovakvo partnerstvo.
 • Novi Zakon ukida kvalifikacioni postupak i postupak javne nabavke male vrednosti. Istovetni postupci primenjivaće se bez obzira na vrednost nabavke (osim ako se na nabavku, zbog njene vrednosti Zakon ne primenjuje). Razlika prema vrednosti ostaje samo u pogledu rokova za dostavljanje ponude i prijave učešća i sl.
 • Novi Zakon predviđa da se sva komunikacija i razmena podatzaka u postupku javne nabavke sprovodi elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki. Tako su novine: elektronsko podnošenje ponuda i prijava za učešće i elektronski katalozi.
 • U skladu sa direktivama EU uvode se nova izuzeća od primene Zakona: ugovori za joint venture, nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, usluge civilne odbrane, civilne zaštite, udruženja i sl.
 • Uvedene su promene u postupku zaštite prava ponuđača, a imajući u vidu dva interesa – prvo, zaštita prava ponuđača i drugo, efektivan i efikasan nadzor nad zakonitošću radnji naručioca (kontrola trošenja javnih sredstava). U skladu sa tim predviđeno je da  se postupak zaštite pokreće pred naručiocem koji ima mogućnost da odluči o zahtevu ukoliko oceni da postoje određeni propusti. Ukoliko to ne učini postupak se nastavlja pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kao samostalnim i nezavisnim organom Republike Srbije. Protiv odluka ovog organa nije dozvoljena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom. Takođe, razlikuju se dva roka: prvi se odnosi na zahtev za zaštitu prava čijim podnošenjem se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom i drugi koji se odnosi na zahtev za  zaštitu prava čijim podnošenjem se osporavaju radnje naručioca nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili prijava i koji se podnosi nakon objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki. Predviđena je mogućnost da se o navodima iznetim u zahtevu izjasni i ponuđač kojem je dodeljen ugovor o javno nabavci. Omogućeno je podnošenje zahteva kojim se osporava zakonitost dodele ugovora primenom odredbi ovog zakona kojima su propisani uslovi za izuzeće od njegove primene. Novina je i jedinstven iznos taksi za podnošenje zahteva. Republička komisija može da izriče novčane kazne u slučaju nepoštovanja procesne discipline prilikom sprovođenja postupka zaštite prava.
 • Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom kao Kancelarija za javne nabavke.
 • Ugovor se prema novom Zakonu dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu cene ili troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti ili odnosa cene i kvaliteta.
 • Novi pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje i to:
 • Za nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000,00 dinara kada nabavku sprovodi javni naručilac odnosno manja od 2.000.000,00 dinara kada nabavku sprovodi sektorski naručilac, a za nababvku radova manju od 5.000.000,00 dinara;
 • Za nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000,00 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 100.000.000,00 dinara u diplomatskim misijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima;
 • Za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz čl. 75. Zakona čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000,00 dnara kada nabavku sprovodi javni naručilac, odnosno manja od 20.000.000,00 dinara kada nabavku sprovodi sektorski naručilac.
 • Pored navedenih zakonskih pragova predviđeni su čl. 28. Zakona i evropski pragovi u skladu sa direktivama EU. Dinarsku vrednost pragova objavljuju Ministarstvo finanasija, Kancelarija za javne nabavke i Portal javnih nabavki na svojim internet stranicama.

Autor teksta:

Ivan Kojić, dipl.pravnik

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora: Ivan Kojić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.