Pravni blog

NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Šta nas čeka u narednih devet meseci?

Dana 21.11.2018. godine, stupio na snagu nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti[1],koji će započeti sa primenom u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu.

Izuzetno, članom 98. ovog Zakona, propisano je da već danom njegovog stupanja na snaguprestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama,sada već „starog“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”,br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12)[2].

Međutim, napominjemo da nijednom odredbom novog Zakona nisu stavljene van snage odredbe starog zakona koje se tiču obaveza rukovalaca podataka povodom uspostavljanja ili evidentiranja već uspostavljenih zbirki podataka o ličnosti, a to su: odredbe člana 48, 49. i 51. stav 1. “starog” Zakona.

Prema tome, na strani rukovalaca podataka o ličnosti i dalje stoje obavezaobrazovanja, vođenja i ažuriranja evidencija o obradi (član 48.), obaveza dostavljanja Povereniku obaveštenja o nameri uspostavljanja zbirke podataka,pre započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka (član 49.), kaoi obaveza dostavljanja Povereniku evidencija o zbirkama podataka, odnosno opromenama u tim evidencijama (član 51. stav .1.) Za neizvršavanje ovih obavezaZakonom je predviđeno prekršajno kažnjavanje.

Novi Zakon veoma liči na GDPR (Opšta uredba Evropske unije o zaštiti ličnihpodataka)[3],te sledstveno tome i on predviđa nova prava i obaveze, poput:

1) Pravo na informisanost i transparentnost,

2) Pravo na pristup informacijama – pravo na uvid,

3) Pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost

4) Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odgovora.

U odnosu na prethodni sada već “stari” Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, najznačajnije izmene su:

-Mogućnost vođenja parničnog postupka zbog povrede prava na zaštitu ličnih podataka (po starom je bila moguća samo žalba Povereniku i tužba Upravnom sudu) i to uporedo sa upravnim postupkom!;

– Poverenik će prilikom vršenja nadzora nad primenom Zakona od sada postupati u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, čime se značajno dovodi u pitanje nezavisnost poverenika kao institucije!

Ukoliko se do sada niste obazirali na odredbe GDPR-a ili iste nisu bile primenljive naVas, u narednih 9 meseci moraćete da prođete kroz proces usklađivanja Vašegposlovanja sa našim novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Nekoliko osnovnih koraka koje bi trebalo da imate na umu su:

1) Procena Vašeg poslovanja u smislu, koje podatke prikupljate, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu;

2) Akcioni plan sa konkretnim koracima koje ćete preduzeti kako bi upodobili Vaše poslovanje Zakonu;

3) Izrada Politike privatnosti,

4) Tehničke promene u procesu obrade podataka (pseudonimizacija, anonimizacija i sl.).


Izvori;

[1] Tekst novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2959-18-lat.pdf

[2] Tekst starog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html

[3]GDPR https://www.gdpr.associates/wp-content/uploads/2017/05/English-CONSIL3AST_5419_2016_INIT3AEN3ATXT.pdf

Autor teksta:

Jovana Joksimović, Attorney at law

Jovana Joksimović, Attorney at law

Mentor / Law blogger
BIO

Jovana Joksimović, rođena je 1992. godine u Beogradu, gde trenutno živi i radi. Završila je srednju Pravno – poslovnu školu u Beogradu, smer – Pravni tehničar. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Međunarodni odnosi.

Godine 2012, učestvuje u Beogradskom internacionalnom modelu Ujedinjenih nacija (BIMUN) kao delegat Velike Britanije, na temu „Zelena ekonomija i održivi razvoj“. Član je Udurženja za ujedinjene nacije Srbije.

U martu 2013. godine, počinje da radi kao pravnik u timu odbrane Radovana Karadžića pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Uloga joj je bila istraživanje, analiza i obrada dokaza, učestvovanje u spremanju odbrane i završne reči.

Zatim, u septembru 2014. godine, započinje svoj pripravnički staž u Advokatskom ortačkom društvu „Stanić i partneri“, gde i trenutno radi. Specijalizacija joj je intelektualna svojina, posebno zaštita patenata, žigova, autorskih i srodnih prava. Pored toga, bavi se privrednim pravom, porodičnim i naslednim pravom, međunarodnim pravom i arbitražom.

Uporedo sa poslom, bila je član organizacije Mladi Pro bono, gde je kao pravnik pružala građanima besplatne pravne savete iz oblasti prekršajnog, porodičnog i naslednog prava.

Član je Advokatske komore Beograda, Evropskog udruženja mladih pravnika Srbije (ELSA) i Udruženja poslovnih žena Srbije. Govori engleski i španski jezik.

Ljubitelj je pasa, sladoleda i knjiga.


Jovana Joksimović was born in Belgrade in 1992., where lives and works at the moment. She finished „Law and business High school“. She graduated from the Faculty of Law at the Department for International law.

In 2012, she participated in Belgrade International Model UN (BIMUN) as delegate of Great Britain, on the subject „Green economy and Sustainable Development”. She is a member of The United Nations Association of Serbia.

In 2013, began to work as a legal intern on defense team of Radovan Karadzic in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY Hague.

In 2014, begins her intership in Law firm “Stanic and partners”, where she works at the moment. She specialized in intelectual property law, especially patent, trade mark and copyright protection.

Further on, she is a member of Bar Association of Belgrade, European association of  young lawyers of Serbia (ELSA), Association of business women in Serbia. Speaks english and Spanish.

BLOG
Dana 21.11.2018. godine, stupio na snagu nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti[1],koji će započeti sa primenom u roku od ...
[...]
Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom ...
[...]
Prema Zakonu o radu[1], poslodavac sa određenim licem može zaključiti Ugovor o delu radi obavljanja određenih poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji ...
[...]
Prema Zakonu o radu[1], poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od ...
[...]
Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske ...
[...]
Kako se bliži početak fakulteta, tako proporcionalno raste i potražnja za stanovima. Osim lokacije i samog izgleda stana, trebalo bi ...
[...]
Sve veća razvijenost delatnosti informacionih tehnologija na našem tržištu dovela je do učestalije primene tkzv. „en-di-ej“ ugovora. Izraz je preuzet ...
[...]
Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima grada, može Vam se desiti da budete napadnuti od strane pasa lutalica, ...
[...]
Bilo da kupujete ili prodajete automobil, jedno od najčešćih pitanja sa kojima se suočavate jeste kako da sastavite adekvatan Ugovor ...
[...]
Odlučili ste da kupite stan, kuću ili poslovni prostor. Pre kupovine istog, kao i nakon obavljene kupoprodaje bitno je da ...
[...]
Quote
“If you want something you never had, you have to do something you’ve never done”

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Jokismović.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.