NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Šta nas čeka u narednih devet meseci?

Dana 21.11.2018. godine, stupio na snagu nov Zakon o zaštiti podataka o ličnosti[1],koji će započeti sa primenom u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu.

Izuzetno, članom 98. ovog Zakona, propisano je da već danom njegovog stupanja na snaguprestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama,sada već „starog“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”,br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12)[2].

Međutim, napominjemo da nijednom odredbom novog Zakona nisu stavljene van snage odredbe starog zakona koje se tiču obaveza rukovalaca podataka povodom uspostavljanja ili evidentiranja već uspostavljenih zbirki podataka o ličnosti, a to su: odredbe člana 48, 49. i 51. stav 1. “starog” Zakona.

Prema tome, na strani rukovalaca podataka o ličnosti i dalje stoje obavezaobrazovanja, vođenja i ažuriranja evidencija o obradi (član 48.), obaveza dostavljanja Povereniku obaveštenja o nameri uspostavljanja zbirke podataka,pre započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka (član 49.), kaoi obaveza dostavljanja Povereniku evidencija o zbirkama podataka, odnosno opromenama u tim evidencijama (član 51. stav .1.) Za neizvršavanje ovih obavezaZakonom je predviđeno prekršajno kažnjavanje.

Novi Zakon veoma liči na GDPR (Opšta uredba Evropske unije o zaštiti ličnihpodataka)[3],te sledstveno tome i on predviđa nova prava i obaveze, poput:

1) Pravo na informisanost i transparentnost,

2) Pravo na pristup informacijama – pravo na uvid,

3) Pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost

4) Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odgovora.

U odnosu na prethodni sada već “stari” Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, najznačajnije izmene su:

-Mogućnost vođenja parničnog postupka zbog povrede prava na zaštitu ličnih podataka (po starom je bila moguća samo žalba Povereniku i tužba Upravnom sudu) i to uporedo sa upravnim postupkom!;

– Poverenik će prilikom vršenja nadzora nad primenom Zakona od sada postupati u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, čime se značajno dovodi u pitanje nezavisnost poverenika kao institucije!

Ukoliko se do sada niste obazirali na odredbe GDPR-a ili iste nisu bile primenljive naVas, u narednih 9 meseci moraćete da prođete kroz proces usklađivanja Vašegposlovanja sa našim novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Nekoliko osnovnih koraka koje bi trebalo da imate na umu su:

1) Procena Vašeg poslovanja u smislu, koje podatke prikupljate, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu;

2) Akcioni plan sa konkretnim koracima koje ćete preduzeti kako bi upodobili Vaše poslovanje Zakonu;

3) Izrada Politike privatnosti,

4) Tehničke promene u procesu obrade podataka (pseudonimizacija, anonimizacija i sl.).


Izvori;

[1] Tekst novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2959-18-lat.pdf

[2] Tekst starog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html

[3]GDPR https://www.gdpr.associates/wp-content/uploads/2017/05/English-CONSIL3AST_5419_2016_INIT3AEN3ATXT.pdf

Autor teksta:

[amo_member id=”5922″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Jokismović.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.