KUPOPRODAJA MOTORNIH VOZILA -Šta sve treba da znate

Bilo da kupujete ili prodajete automobil, jedno od najčešćih pitanja sa kojima se suočavate jeste kako da sastavite adekvatan Ugovor o kupoprodaji motornog vozila, zatim pitanja poreza, prenosa vlasništva i registracije.

Pre zaključenja Ugovora o kupoprodaji motornog vozila, odnosno pre same kupovine istog, kupac bi trebalo da obrati pažnju na sledeće:

  • Da uradi proveru i poređenje podataka iz saobraćajne dozvole, lične karte i samog vozila (ime vlasnika, broj motora i šasije i sl.).
  • Da proveri pravni status vozila u Registru založnog prava na internet sajtu Agencije za privredne registre apr.gov.rs. Ovo je posebno važno ako se vozilo ne kupuje od dilera, već od fizičkog lica. Ako se kupi vozilo koje je opterećeno založnim pravom, banka, odnosno drugi poverilac u slučaju neredovnog izmirenja duga, može da vrši prodaju založenog vozila.
  • Da preuzme vozilo sa rezervnim ključevima, a ukoliko se preuzimanje vozila odlaže konstatovati u ugovoru da do preuzimanja vozila za eventualnu štetu odgovara prodavac.
  • Obratiti pažnju da u ugovoru o kupoprodaji vozilo bude precizno opisano, da postoji klauzula u kojoj prodavac tvrdi da vozilo nije otuđio ili opteretio i da postoji klauzula u kojoj prodavac izjavljuje da je primio novac.
  • Ako je vozilo sa drugog registarskog područja od opštine na kojoj je prodavac, moraju se odjaviti tablice u mestu izdavanja registarskih tablica i tu platiti porez.

Prodavac bi trebalo, takođe, da pre same prodaje svog motornog vozila obrati pažnju na sledeće:

  • Da proveri ispravnost novca, najbolje posredstvom neke agencije za posredovanje i registraciju vozila.
  • Da obrati pažnju da u ugovoru o kupoprodaji bude navedeno šta je sve predato kupcu (rezervni ključevi, saobraćajna dozvola, polisa osiguranja i sl.), da stoji klauzula koja je kod nas uobičajena odnosno da sve troškove, takse i poreze snosi kupac, te da stoji klauzula da se vozilo kupuje u viđenom stanju.

Ugovor o kupoprodaji vozila se od 1. marta 2017. godine može zaključivati isključivo kod nadležnih Javnih beležnika.  Ukoliko odlučite da Ugovor sastavljate sami, nepohodno je da pored osnovnih elementa kao što su podaci o prodavcu i kupcu, kupoprodajnoj ceni sadrži obavezno i detaljne podatke o vozilu kao što su: Vrsta, Marka, Tip, Godina Proizvodnje, Radna zapremina motora, Snaga motora, Broj motora, Broj šasije, Dopuštena nosivost, Broj sedišta, Boja karoserije, Oznaka registarskog područja i Registarski broj.

Nakon zaključenja i overe Ugovora o kupoprodaji kod nadležnog Javnog beležnika, kao i isplati kupoprodajne cene u celosti, sledeći korak jeste plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava za predmetno vozilo. Zakonska je obaveza prodavca da plati porez na prenos apsolutnih prava, međutim praksa je drugačija, pa se ta obaveza Ugovorom prenosi na Kupca.

Po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je 15 dana u poreskoj upravi u opštini prodavca. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od vrednosti vozila po zvaničnom katalogu AMSS, a kada je prodavac polovnog vozila privredni subjekat koji je obveznik PDV, prodavac obračunava i PDV u iznosu od 20%. Za polovna vozila koja su nabavljena posle 2005. godine prilikom kupoprodaje se ne obračunava PDV shodno članu 6, stav 1, tačka 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost[1] (sva novija vozila koja se ne kupuju iz uvoza). Dakle, bez obzira na obavezu obračunavanja PDV ili ne, u svim slučajevima, plaća se i porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5% od vrednosti vozila.

Ako je vozilo sa drugog registarskog područja od opštine na kojoj je prodavac, moraju se odjaviti tablice u mestu izdavanja registarskih tablica i tu platiti porez. Za prijavljivanje poreza, potrebno je nadležnoj Poreskoj upravi podneti Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava tzv. PPI-4 obrazac[2], dva originala Ugovora i očitanu saobraćajnu dozvolu. Zatim Poreska uprava donosi Rešenje o visini poreza i obaveštava Vas o iznosu. Nakon plaćanja, dokaz se dostavlja nadležnom poreskom inspektoru, koji izdaje Potvrdu o plaćenom porezu.

Nakon namirenja poreske obaveze, sledi prenos vlasništva nad vozilom na kupca. Taj proces se odvija pred nadležnom Policijskom upravom. Ukoliko je do isteka registracije vozila ostalo duže od mesec dana, da biste dobili novu saobraćajnu dozvolu na svoje ime potrebno je da nadležnom MUP-u dostavite: poništenu staru saobraćajnu dozvolu, kupoprodajni ugovor sa potvrdom o plaćenom porezu, očitanu ličnu kartu, staru polisu osiguranja i uplaćene administrativne takse (visina zavisi od modela, tipa vozila kao i godine starosti).

Prodavac i kupac se mogu dogovoriti i da će se preregistracija vozila vršiti naknadno, a da će se vozilo određeno vreme voziti po punomoćju. I u ovom slučaju kupac bi trebalo da zaključi validan kupoprodajni ugovor radi sigurnosti i dokazivanja da je kupoprodaja izvršena u slučaju spora ili saobraćajne nesreće. Punomoćjem se ovlašćuje kupac da može da raspolaže vozilom po svom nahođenju, da ga koristi i upravlja vozilom u zemlji i inostranstvu, da može da ga dalje proda i obavi sve druge pravne i faktičke radnje u cilju raspolaganja vozilom. Organi unutrašnjih poslova u praksi zahtevaju da ovakvo punomoćje bude overeno kod nadležnog Javnog beležnika.

Međutim, davanje ovlašćenja kupcu bez prenosa vlasništva može dovesti do niza potecijalnih opasnosti kao što su:

            1) Saobraćajne kazne i kazne za parkiranje – bez obzira što ste vi kupcu dali ovlašćenje i sva prava koja idu uz njega, ukoliko taj automobil snimi kamera za praćenje vožnje u žutoj traci ili prolazak kroz crveno svetlo, kazna će stići na vašu adresu. Onda dolazite u situaciju u kojoj Vi morate da se pojavite na sudu i dokazujete da više niste vlasnik predmetnog vozila. Iako je dokazivanje uz overeni kupoprodajni ugovor i ovlašćenje lako, ipak iziskuje mnogo utrošenog vremena i novca.

            2) Gubite bonus kod obaveznog osiguranja – ako se vozilo koje ste prodali i dalje vodi na vas, kada kupite novo vozilo po pitanju obaveznog osiguranja krećete sa osnovnog stepena 4, tj. nećete imati nikakav popust uprkos tome što godinama niste izazvali udes. Ukratko, nećete moći da prenesete bonus na svoj novi auto.

            3) Malus – ako novi vlasnik izazove udes, postoji mogućnost da ćete vi prilikom registracije svog novog automobila morati znatno skuplje da platite obavezno osiguranje.

            4) Sudski postupci – u slučaju teške saobraćajne nezgode koja je za posledicu imala lake ili teške telesne povrede učesnika ili u najgorem slučaju kao posledicu imala smrt nekog lica, izloženi ste dugotrajnom sudskom postupku, prvo da dokažete da niste više vlasnik vozila, a zatim da pokušate da se odbranite od Garantnog fonda koji će od Vas potraživati regresno sumu novca koje isplate oštećenim licima iz saobraćajne nezgode.

Postupak prenosa vlasništva ne iziskuje mnogo vremena, a ni novca, te je stoga najsigurniji način da se obezbedi mirno uživanje svojine nad vozilom kako za kupca, tako i za prodavca.,


Izvori:

[1] Zakom o porezu na dodatnu vrednost http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezu_na_dodatu_vrednost.html

[2]  PPI-4 obrazac http://www.paragraf.rs/obrasci-paragraf/arhiva-obrazac-ppi-4-poreska-prijava-za-utvrdjivanje-poreza-na-prenos-apsolutnih-prava.html


AUTOR TEKSTA: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.