KAKO POSTATI ADVOKATSKI PRIPRAVNIK?

Zakon o advokaturi [1] definiše advokatskog pripravnika kao: „diplomiranog pravnika upisanog u imenik advokatskih pripravnika, koji se obavljanjem pripravničke vežbe kod advokata, osposobljava za rad u advokaturi”

Prvi, i može se reći najteži korak na putu ka advokaturi, svakako jeste dobijanje diplome Pravnog fakulteta. To je korak koji se sastoji od hiljada i hiljada naučenih stranica, 40-tak ispita i po nekog kolokvijuma, bezbroj neprespavanih noći, suza, ali radosti i smeha nakon položenih ispita. Sve se to nakon četiri godine sabere u jednu diplomu i pitanje: Šta sada sa njom?

Za sve one koji su se poput mene, odlučili za put advokature, u nastavku sledi kratak vodič  ka dobijanju zvanja Advokatskog pripravnika.

U današnje vreme, najteže je naći advokatsku kancelariju ili advokata, koji će Vas primiti na pripravnički staž. Diplomiranih pravnika je puno, mesta malo, a konkurencija je ogromna.

“Od pripravnika pre svega očekujem da ima dobre živce, “kliker” za pravo, tj mogućnost brzog rešavanja postavljenih zadataka, da ima širinu u obrazovanju i interesovanju, jer ovo zanimanje ne trpi ograničenost u samo jednoj sferi.  Prosek i godine studiranja mi nisu bitne, jer ne predstavljaju pokazatelj znanja i sposobnosti.”- odgovor je advokata Predraga Milosavljevića na pitanje šta sve očekuje od pripravnika.

Postoje dve vrste advokatskih pripravnika:

 • Pripravnici koji su sa principalom (advokatom kod koga obavljalju pripravnički staž) zaključili Ugovor o radu, teče im staž, redovno dobijaju platu i uplaćuje im se penzijsko i zdravstveno osiguranje;
 • Pripravnici-volonteri koji sa principalom imaju zaključen Ugovor o volontiranju, ne dobijaju platu, penzijsko i zdravstveno osiguranje dobijaju od države;

Advokat kod koga pripravnik započinje pripravničku praksu mora imati najmanje tri godine advokatske prakse.

Malo će biti onih srećnika, koji će se svrstati u prvu grupu advokatskih pripravnika. Ipak, nije sve tako crno, za one druge, koji budu primljeni kao advokatski pripravnici-volonteri, država je obezbedila program pod nazivom “Prva šansa”. Naime, država isplaćuje naknadu u iznosu od 16.000,00  dinara mesečno, svim pripravnicima koji su volonteri, prvih godinu dana pripravničkog staža.

Nakon pronalaska advokatske kancelarije u kojoj ćete obavljati pripravnički staž, sledi upis u Advokatsku komoru. Uslovi za upis u imenik advokatskih pripravnika, propisani Zakonom o advokaturi[2] su sledeći:

1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja;

2) državljanstvo Republike Srbije;

3) opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost;

4) nepostojanje radnog odnosa;

5) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom;

6) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika ili direktora u pravnom licu, predsednika upravnog odbora u dobitnom pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije;

7) nepostojanje položenog pravosudnog ispita ili radnog iskustva koje kandidatu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita;

8) dostojnost za obavljanje advokatske službe;

9) zaključen ugovor o radu sa advokatom koji ima najmanje tri godine advokatske prakse, sedište kancelarije na teritoriji iste advokatske komore i važeću advokatsku legitimaciju ili zaključen ugovor o radu sa društvom u kome iste uslove ispunjava advokat koji je označen da će biti zadužen za realizaciju plana i programa obuke advokatskog pripravnika i nadzirati njegov rad i stručno usavršavanje.

Dokazivanje ispunjenosti napred navedenih uslova ogleda se u prikupljanju sledeće dokumentacije:

 • Diploma ili uverenje o završenom pravnom fakultetu (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci);
 • na Pravnom fakultetu u Beogradu, izrada diplome se čeka godinu dana, ali se zato Uverenje o završenom fakultetu dobija u roku od 7 dana od predavanja zahteva za izdavanje istog, uz novčanu nadoknadu od 5.000,00 dinara;
 • Uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci);
 • na sajtu Opštine Stari Grad[3], možete online naručiti Uverenje o državljanstvu za teritoriju cele Srbije, koje Vam nakon izrade stiže na kućnu adresu;
 • obavezno navesti u svrhu izdavanja: upis u Advokatsku komoru kao advokatski pripravnik, jer ćete biti oslobođeni od troškova izdavanja Uverenja;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci);
 • Na portalu E-uprava[4], možete poručiti online Izvod iz matične knjige rođenih, koji Vam u roku od 2 dana stiže na kućnu adresu;
 • takođe, obavezno navesti u svrhu izdavanja: upis u Advokatsku komoru kao advokatski pripravnik, bićete oslobođeni takse, naplaćena će biti samo poštarina u iznosu od 180,00 dinara;
 • Uverenje suda da se ne vodi krivični-istražni postupak (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci)
 • Na sajtu Prvog osnovnog suda u Beogradu[5], možete poručiti online ovo Uverenje, nakon čega će Vas obavestiti kada će biti izrađeno i na kojoj adresi da dođete da isto preuzmete;
 • Preuzimanje ovog Uverenja je obavezno lično uz ličnu kartu, plaća se taksa od 190,00 dinara;
 • U slučaju da želite da idete fizički u sud da podnesete Zahtev za izdavanje ovog Uverenja, to obavljate u sudu koji je nadležan za opštinu na kojoj po podacima iz lične karte imate prebivalište/boravište;
 • Uverenje Centra za socijalni rad o poslovnoj sposobnosti (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci)
 • Uverenje dobijate u Centru za socijalni rad na opštini na kojoj imate prebivalište/boravište;
 • Zahtev za izdavanje ovog Uverenja se mora podneti lično, čeka se par dana, taksa je oko 1.000,00 dinara;
 • Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci);
 • ovo Uverenje se dobija nakon obavljenoj zdravstvenog pregleda u svakom Domu zdravlja; taksa je 3.000,00 dinara;
 • Molba za upis advokatskoj komori uz kratku biografiju;
 • Upitnik za upis u imenik advokatskih pripravnika koji možete naći na sajtu svake Advokatske komore;
 • Potpisane izjave da niste osuđivani, da nemate registrovanu delatnost, da niste podnosili već Zahtev za upis u komoru, koji je odbijen u periodu od tri godine;

Kada ste skupili celokupnu dokumentaciju, istu predajete u Advokatsku komoru prema mestu prebivališta. Nadležna Advokatska komora, Vas obaveštava o danu polaganja pripravničke zakletve, što ujedno znači da ste i primljeni u Komoru.

Polaganje pripravničke zakletve je jedan od najlepših trenutaka, kojim se završava Vaš put ka postajanju advokatskog pripravnika. Polaže se u svečanoj sali, pred predsednikom nadležne komore. Tekst zakletve glasi: “Zaklinjem se da ću dužnost advokatskog pripravnika obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature.”[6]

Nakon polaganja zakletve dobijate Rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i pripravničku legitimaciju. Od 2016-te godine, advokatski pripravnici su u obavezi da plaćaju članarinu Komori u kojoj su upisani u iznosu od 1.200,00 dinara godišnje.

Posao advokatskog pripravnika nije ni malo lak. Dolazite u advokatsku kancelariju, puni teorijskog znanja stečenog tokom studiranja, ubeđeni kako dosta toga znate, ali bez predstave kako to znanje u praksi da primenite. Imaćete utisak kao da sve učite ispočetka. Dosta truda će biti potrebno da zadobijete poverenje kako principala kod koga radite, tako i klijenata za koje radite. Naučićete da pišete podneske pravnim jezikom, od manjih podnesaka kao što su urgencije, dostavni podnesci, pa sve do svoje prve samostalne tužbe, žalbe i sl. Na prva ročišta ići ćete sa tremom, a onda će Vam vremenom sud postati druga kuća.

Ne odustajte. Budite uporni. Per aspera ad astra! – Kroz trnje do zvezda. Trnovit je put do uspeha, ali ga ipak treba proći.


[1] Zakon o advokaturi (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US), član 4. tačka 14. ; http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_advokaturi.html

[2] Zakon o advokaturi (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US), član 54. ; http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_advokaturi.html

[3] Opština Stari grad http://www.starigrad.org.rs/;

[4] Portal eUprava https://www.euprava.gov.rs/;

[5] Prvi osnovni sud u Beogradu http://www.prvisud.rs/;

[6] Zakon o advokaturi (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US), član 56. ; http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_advokaturi.html


Izvori:


AUTOR TEKSTA: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Joksimović, advokatski pripravnik.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.