JAVNI IZVRŠITELJI

U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu – javni izvršitelji.

Neki od osnovnih problema u vezi sa izvršenjem u Republici Srbiji su dužina trajanja izvršnog postupka i neizvesnost u pogledu namirenja potraživanja izvršnog poverioca. Najbitniji razlog uvođenja javnih izvršitelja jeste nedelotvornost izvršenja putem suda.

Izvršitelj je fizičko lice koje imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa da u statusu službenog lica, sprovodi izvršenje u granicama rešenja o izvršenju i da vrši druga javna ovlašćenja, koja su mu poverena zakonom. Izvršitelj, kao savesni i odgovorni profesionalac, radi u ime države i u interesu njenih građana i poslovne zajednice.
Dakle, javni izvršitelj je lice koje vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, kao preduzetnik ili kao član ortačkog društva, čiji članovi mogu biti jedino javni izvršitelji.
Da bi neko lice bilo imenovano za javnog izvršitelja, neophodno je da ispunjava sledeće uslove:
  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da je poslovno sposobno;
  • da je steklo diplomu pravnog fakulteta;
  • da je položilo ispit za javnog izvršitelja
  • da je položilo pravosudni ispit;
  • da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke, posle položenog pravosudnog ispita;
  • da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo protiv pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, odnosno da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova javnog izvršitelja;
  • da se nad ortačkim društvom, čiji je on član, ne vodi stečajni postupak;
  • da je završilo početnu obuku;
  • da je dostojno da obavlja poslove javnog izvršitelja.
Dostojnost za obavljanje poslova javnog izvršitelja utvrđuje se prema opšte prihvaćenim moralnim
normama i etičkom kodeksu javnih izvršitelja i standardima profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja. Ispit za javnog izvršitelja sprovodi komisija koju imenuje ministar, a poslove vođenja imenika javnih izvršitelja i zamenika su u nadležnosti Ministarstva pravde.
U sprovođenju zakona izvršitelj nastupa autoritativno, stručno i nepristrasno, dakle poštuje kodeks profesionalne etike, a u obavezi su da to čine i njegovi zamenici i pomoćnici.
Važno je povući jasnu razliku između pojmova „sudski izvršitelj“ i „izvršitelj“. Dakle, za razliku od sudskog izvršitelja, izvršitelj nije pomoćni organ suda, već subjekt koji ima zakonska ovlašćenja da samostalno odlučuje u sprovođenju izvršenja za koje je nadležan, u granicama rešenja o izvršenju i ovlašćenja dobijenog od strane izvršnog poverioca.
Izvršitelj je u svom radu fokusiran na postizanje osnovnog cilja u izvršnom postupku – celovito sprovođenje izvršenja određenog rešenjem o izvršenju suda, odnosno zaključkom o izvršenju izvršitelja.
Ostvarena je mogućnost poverioca da izabere način sprovođenja izvršenja. Izbor poverioca u pogledu načina sprovođenja izvršenja je isključen u onim oblastima gde je zakon predvideo isključivu nadležnost suda, odnosno isključivu nadležnost javnih izvršitelja.
U isključivoj nadležnosti suda je sprovođenje izvršenja odluka donetih u oblasti porodičnih odnosa, kao i izvršenje odluke o vraćanju zaposlenog na rad.
U isključivoj nadležnosti izvršitelja je sprovođenje izvršenja radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga (računi za telefon, struju, grejanje, info stan, parking i drugo).
Efikasnost građanskih sudskih postupaka meri se efikasnošću izvršnog postupka, a na taj način i opšti nivo ostvarivanja i zaštite ljudskih prava.

Izvori:
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/a9b55f5c-d912-4c02-8aaa-5afb937ca1dd


Autor teksta:
[amo_member id=”5918″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).
Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Nataša Stančev.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.