Izveštaj sa sektorskog sastanka za borbu protiv droga i prevenciju narkomanije

Danas, 02. februara 2017. godine održan je sektorski sastanak u zgradi Palata Sbije koji je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Uprave kriminalistiške policije, Službe za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika, Odeljenje za prevenciju narkomanije i Kancelarije za borbu protiv droga. Sastanku su prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti prevencije narkomanije i koje se aktivno bave ovom problematikom.

Osnovni cilj sastanka bilo je uspostavljanje i poboljšavanje kvaliteta saradnje organizatora sastanka sa organizacijama civilnog društva i definisanje mogućih modela njihove saradnje.

Na samom početku sastanka organizatori su izložili svoje nadležnosti, planove i objasnili projekte kojima će se u buduća baviti. Takođe su izneli i nekoliko projekata kojima su se bavili u prethodnom periodu, a kao projekat koji se najviše istakao i koji je dobio najbolje ocene nosi naziv: „Bezbedno detinjstvo – razvoj bezbednosne kulture mladih“  koji je sproveden u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a čuji je osnovni cilj bilo informisanje učenika o bezbednosnoj kulturi. Ovaj projekat je zapravo predstavljao jedan od zataka koji je pred sobom imao prethodni projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom „Škola bez nasilja“ koji se idalje sprovodi u saradnji sa UNICEF-om u velikom broju škola u celoj Srbiji.

Projekti koji su u pripremi baviće se:

  • Dodatnim obučavanjem školskih policajaca kako da bolje prepoznaju učenike kod kojih se ovaj problem javlja još pre nego što nastane zavisnost u svom najtežem obliku i kako da komuniciraju sa njihovim roditeljima.
  • Predadolescentnom populacijom, decom od 10 do 14 godina, u smislu saradnje sa rodiljima u vaspitanju i informisanju dece i jačanjem pojedinca.
  • Jačanjem institucija koje se bave ovom problematikom u smislu jačanja njihovim kapaciteta i poboljšavanja organizacione strukture istih.
  • Smanjenjem ponude opojnih droga i psihoaktivnih supstanci na crnom tržištu.

U planu za naredni period organizatori imaju i sprovođenje istraživanja na temu prevencije narkomanije. Ovakvo istaživanje u svetu sprovedeno je jedino u Brazilu, a kao razlog za to što takvo istaživanje nije sprovedeno i kod nas navedeno je da u najvećem procentu za prevenciju narkomanije nadležnost ima Ministarstvo zdravlja. Naglašeno je i da je ovakvo istaživanje veoma skupo.

Prisutni su vrlo objektivno i praktično pristupili problemu nakon uvodnog dela sastanka i kratke revizije prethodnih i budućih aktivnosti.

Iz nevladine organizacije „Prevent“ imali su ozbiljnu primedbu na terminologiju koja se upotrebljava kada se govori o korisnicima psiho-aktivnih supstanci, smatraju da je termin „narkoman“ vrlo stigmatizirajuć i oni se oštro bore protiv upotrebe takve terminologe. Na ovu konstataciju predstavnice „Preventa“  objašnjeno je da postoji nacrt novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama  koji je trenutno na razmatranju i u kome se takva terminologija koja bi otežala resocijalizaciju izlečenih bivših korisnika ne upotrebljava. Ovaj zakon se između ostalog bavi i novim oblicima psihoaktivnih supstanci i opojnih droga koje se, kako ističe Kancelarija za borbu protiv droga, sve više pojavljuju na crnom tržištu.

Na sastanku su se svi učesnici složili da podela droga na teške i lake ne postoji jer se u praksi dešavaju slučajevi samoubistva nakon samo jedne konzumacije tzv. „lake“ droge marihuane, hašiša, kanabisa kao posledica paranoidnog stanja u koje nas konkretna droga može uvesti. Između ostalog, konzumacija takvih droga, koja je zbog svog oblika cigarete bliskija potencijalnom korisniku u velikom broju slučajeva predstavlja uvertiru u konzumiranje drugih droga sa jačim delovanjem na psihu. Zabluda da droge kao što je marihuana ne izazivanju zavisnost je visoko raširena među omladinom. Istina je da ne postoji dokaz da izaziva fizičku zavisnost kao što je slučaj kod cigareta, ali ne sme se zaboraviti da se psihička zavisnot, koja se neminovno javlja kod konzumacije ovakvih droga, teže podnosi i teže je s njom se boriti, što predstavlja veliki problem i kod odvikakavanja od „težih“ droga kao što je heroin.

Kao jedan od problema čijem rešavanju treba pristupiti što pre jeste problem uništavanja opojnoh droga i psihoaktivnih supstanciji koje je nedovoljno jasno regulisan.

Predstavnici organizacija su izneli svoje stavove i ponudili svoja rešenja u borbi protiv droga. Kao najinteresantniji predlog istakla bih predlog udruženja „Izlazak“, Organizacije za borbu protiv zavisnosti i resocijalizaciju, da se osnuje radno telo koje će činiti predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija civilnog društva koje se bave ovim pitanjima koje će se redovno sastajati i kontinuirano usaglašavati svoj rad i razmenjivati ideje. Takođe, oni se zalažu za uvođenje besplatne SOS telefonske linije čija će svrha biti informisanje i upićivanje osoba sa ovom vrstom problema na adekvatne institucije. Ovaj info servis ne bi predstavljao meru čija će svha biti prevencija već pomoć osobama koje ne vide izlaz iz svoje situacije i žele da se izleče od zavisnosti ili žele da pomognu nekome sa ovim problemom.

Ovo je bio samo jedan od prvih sastanaka ove vrste, a u buduće se, na insistiranje svih prisutnih, planira još mnogo međusektorskih i intersektorskih sastanaka kako bi se što pre pronašlo najbolje moguće rešenje problema prevencije i suzbijanja droga.


Sastanku prisustvovala Vanja Talijan ispred udruženja Nomotehnički Centar.


Autor teksta: Vanja Talijan.