IZGRADANJA OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI NA OSNOVU PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM

OBJEDINJENA PROCEDURA

Od 1. januara 2016. Godine u Srbiji se svi postupci u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova u okviru Objedinjene procedure obavljaju isključivo kroz Centralni informacioni sistem (CIS) koji predstavlja sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure kome je moguće pristupiti preko veb stranice[1] Ista procedura važi i za dostavu podnesaka, akata i dokumentacije u objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja obavljaće se elektronskim putem kroz CIS.


[1]https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i http://gradjevinskedozvole.rs/


Zakon o planiranju i izgradnji[1] i Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem[2] uvode skup postupaka i aktivnosti u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova. Nadležni organi za poslove građevinarstva, dužni su da u slučaju zahteva sprovode objedinjenu proceduru za:

  1. a) izdavanje lokacijskih uslova,
  2. b) izdavanje građevinske dozvole,
  3. c) prijavu radova,
  4. d) izdavanje upotrebne dozvole,
  5. e) pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu,
  6. f) pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja,
  7. g) upis prava svojine na izgrađenom objektu.

Postupkom objedinjene procedure je građanima omogućeno da, na jednom mestu, preko jedinstvenog šaltera nadležnog organa za poslove građevinarstva, podnesu zahtev sa zakonom propisanom dokumentacijom i dokazom o plaćenim taksama i naknadama, nakon čega će organ, u ime i za račun stranke, pribaviti sve potrebne uslove i ostala dokumenta od javnih preduzeća i Katastra i u zakonom propisanom roku rešiti po zahtevu.

Postupanje nadležnog organa za poslove građevinarstva u postupku objedinjene procedure:

A) Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije. Izdaju za izgradnju, odnosno dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu. Uz zahtev se podnosi:

1) idejno rešenje budućeg objekta ili dela objekta u skladu sa  Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata[3]

2) dokaz o plaćenoj administrativoj taksi

Nadležni organ nakon provere ispunjesti formalnih uslova, po službenoj dužnosti pribavlja od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra:

– kopiju plana za katastarsku ili katastarske parcele navedene u zahtevu, u digitalnoj i analognoj formi,

– izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta,

– podatke o površini parcele ili parcela, koje pribavlja uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti, osim za linijske objekte.

Kada se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da ih izda u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva.  Ako se ne mogu izdati uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva za njihovo izdavanje:

– obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za pribavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja, uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova i

– prosledi imaocima javnih ovlašćenja, čije uslove za projektovanje i priključenje treba da pribavi, zahtev za izdavanje tih uslova i elektronsku kopiju dokumentacije.

U navedenom slučaju nadležni organ je dužan da izda lokacijske uslove u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja uslova za projektovanje i priključenje.

B) Građevinska dozvola

Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

1) projekat za građevinsku dozvolu:

– izvod iz projekta za građevinsku dozvolu i projekat za građevinsku dozvolu (u elektronskoj formi, u onoliko primeraka u papirnoj formi koliko podnosilac zahteva želi da mu nadležni organ overi i vrati prilikom izdavanja građevinske dozvole), izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije,

2) odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom. Za objekte za koje je propisano plaćanje doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta i izjašnjenje podnosioca o načinu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, kao i sredstvima obezbeđenja u slučaju plaćanja na rate,

3) saglasnost preostalih suvlasnika, overena u skladu sa zakonom, ako se gradi ili se izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više lica,

4) ugovor između investitora i imaoca javnih ovlašćenja ili drugi dokaz o obezbeđivanju nedostajuće infrastrukture, ako je to uslov za izdavanje građevinske dozvole predviđen lokacijskim uslovima, kao i ugovor između investitora i finansijera, ako postoji,

5) ugovor sa vlasnikom objekta ili vlasnicima posebnih delova objekta, kojim se uređuje nadziđivanje, odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, ako se vrši takva vrsta radova,

6) energetsku dozvolu, izdatu u skladu sa posebnim zakonom, za izgradnju energetskih objekata za koje postoji obaveza pribavljanja energetske dozvole,

7) uslove za projektovanje i priključenje objekata na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, kao i na distributivni, odnosno sistem za transport prirodnog gasa, koji su pribavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, a nisu sadržani u lokacijskim uslovima.

8) dokaz o uplati odgovarajuće administrativne takse.

Ako su ispunjeni navedeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, nadležni organ po službenoj dužnosti, pribavlja od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra izvod iz lista nepokretnost koja je predmet zahteva[4]. Nadležni organ donosi rešenje o građevinskoj dozvoli u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola, ne izda upotrebna dozvola ili ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

C) Izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova

Izdavanje rešenja koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, kojim se odobrava izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, izgradnja sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture u okviru postojeće regulacije ulica, kao i uređenje saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promena namene uz izvođenje građevinskih radova, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1 kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, manje crpne stanice i manji ski liftovi, priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu; kompresorske jedinice za gas, uređaji za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipski toplovodni priključci, građenje zidanih ograda. vrše se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta,

Rešenje o odobrenju izvođenja radova se izdaje investitoru koji:

– ima odgovarajuće pravo na zemljištu (pravo svojine, pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana zakonom),

– dostavi idejni projekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta,

– je uredio odnose sa jedinicom lokalne samouprave u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio odgovarajuću administrativnu taksu.

D) Prijava radova

Prijava radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom ili rešenjem odnosno privremenom građevinskom dozvolom, vrši se nadležnom organu, najkasnije osam dana pre početka izvođenja radova. Uz zahtev se podnosi:

–  dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje prijave,

– dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta,

– saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ako je obaveza njene izrade utvrđena propisom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, odnosno odluka da nije potrebna izrada studije,

– akt ministarstva nadležnog za poslove finansija o uvođenju u posed nepokretnosti, u skladu sa posebnim zakonom, odnosno zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, ako je rešenje o građevinskoj dozvoli za linijske infrastrukturne objekte izdato na osnovu konačnog rešenja o eksproprijaciji.

Prijava radova sadrži datum početka i rok završetka građenja, a nadležni organ bez odlaganja potvrđuje prijavu radova. Rokovi za završetak objekta počinju da teku od dana podnošenja prijave.

E) Prijava završetka izrade temelja i završetka u konstruktivnom smislu

Izjavu o završetku izrade temelja izvođač radova podnosi nadležnom organu, odmah po završetku njihove izgradnje. Uz izjavu obavezno podnosi geodetski snimak izgrađenih temelja, izrađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izvođenje geodetskih radova. Nadležni organ bez odlaganja potvrđuje prijem izjave.

Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu Izvođač radova podnosi nadležnom organu, odmah po završetku te faze izgradnje. Nadležni organ, u roku od tri dana od dana prijema izjave obaveštava nadležnu građevinsku inspekciju o prijemu te izjave koja je obavezna da u roku od tri radna dana po prijemu obaveštenja izvrši inspekcijski nadzor izgrađenog objekta u skladu sa Zakonom i da o rezultatima tog nadzora obavesti nadležni organ.

F) Upotrebna dozvola

Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom, po završetku izgradnje objekta ili uporedo sa izvođenjem radova, kao i za deo objekta koji predstavlja tehničkotehnološku celinu i koji se može kao takav samostalno koristiti u skladu sa zakonom. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija. Objekat se može se koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli za koju se postupak izdavanja pokreće podnošenjem zahteva nadležnom organu. Uz zahtev se prilaže:

1) projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom i da u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje,

2) izveštaj komisije za tehnički pregled, da je objekat podoban za upotrebu, sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvola,

3) dokaz o plaćanju propisanih taksi, odnosno naknada,

4) sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima;

5) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta,

6) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.

Nadležni organ izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva.

G) Uknjižba objekta i dodela kućnog broja

U roku od 5 dana od dana pravnosnažnosti upotrebne dozvole, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra:

1) upotrebnu dozvolu,

2) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta,

3) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, u roku od 7 dana od dostavljanja upotrebne dozvole donosi:

– rešenje o kućnom broju, ako je dostavljena upotrebna dozvola za novo izgrađeni objekat,

– rešenje kojim vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta, u skladu sa izdatom upotrebnom dozvolom.


[1]“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 (Odluka Ustavnog suda), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (Odluka Ustavnog suda), 50/2013 (Odluka Ustavnog suda), 54/2013 (Rešenje Ustavnog suda), 98/2013 (Odluka Ustavnog suda), 132/2014, 145/2014

[2]“Službeni glasnik RS”, br. 113/2015 od 30.12.2015. godine.

[3]“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015 od 2.3.2015. godine.

[4]Osim za katastarsku parcelu: a) ispod koje se grade podzemni delovi linijskih infrastrukturnih objekata, odnosno podzemni delovi komunalne infrastrukture, b) iznad koje se grade visokonaponski dalekovodi, odnosno iznad kojih će se naći elise vetroturbina koje se grade, c) na kojoj se gradi komunalna infrastruktura, ako se gradi u regulaciji postojeće saobraćajnice, d) u drugim slučajevima u kojima je pravo građenja uspostavljeno zakonom, bez obaveze prethodnog uređenja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnikom parcele.


AUTOR TEKSTA: dr Zoran Birovljević.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: dr Zoran Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.