ISKLJUČENJE I IZUZEĆE SUDIJA (U PARNIČNOM POSTUPKU)

Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u sporu između stranaka bude treće lice koje nema nikakav lični interes ili unapred zauzet stav u pogledu ishoda postupka.

Zbog toga ne sme da postoji nikakva veza između njega i stranaka ili predmeta suđenja. Ako takva veza postoji, pretpostavlja se da je objektivnost sudije isključena i zbog toga mogu postojati razlozi za njegovo izuzeće (isključenje) iz postupka. Takva veza mora da bude konkretna, neposredna i određena.
Nije dozvoljeno izuzeće sudije koji samo apstraktno može dovesti u vezu sa predmetom suđenja ili učesnicima u postupku. Iz istog razloga, može se tražiti samo izuzeće određenog sudije, a ne i izuzeće svih sudija jednog suda ili svih sudova na jednom području. Sumnja u stručnost nije razlog za izuzeće.
Da bi obezbedio da sudija bude stvarno nepristrasan, zakon predviđa i dve posebne institucije – isključenje i izuzeće sudije. Iako one imaju iste ciljeve, to su dve različite institucije procesnog prava.
Izuzeće je institucija koja treba da omogući da sporove rešavaju potpuno kvalifikovane sudije – objektivne i nepristrasne. Razlozi za izuzeće nisu taksativno nabrojani u zakonu.

Razlozi za izuzeće mogu biti različite okolnosti, npr. dalji stepen srodstva, prijateljstvo,neprijateljstvo, i slično.
Sudija će biti isključen iz suđenja u konkretnoj stvari ako postoji neki od razloga koji samim postojanjem prema opštim merilima izazivaju sumnju u nepristarsnost sudije.
Članom 67. Zakona o parničnom postupku, taksativno su utvrđeni razlozi za isključenje sudija, ako je:
1)  sam stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke, ako je sa strankom u odnosu saovlašćenika, saobveznika ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu saslušan kao svedok ili veštak;
2)  kao akcionar vlasnik više od 3% akcija u ukupnom kapitalu pravnog lica, član privrednog društva ili član zadruge ako je jedna od stranaka njegov poverilac ili dužnik;
3) mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili mu je supružnik, odnosno vanbračni partner, srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije;
4)  staratelj, usvojitelj ili usvojenik stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika ili ako između njega i stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke postoji zajedničko domaćinstvo;
5) između sudije i stranke teče neka druga parnica;
6)  u istom predmetu učestvovao u postupku medijacije ili u zaključenju sudskog poravnanja koje se pobija u parnici ili je doneo odluku koja se pobija ili je zastupao stranku kao advokat;
7)  u stečajnom postupku kao stečajni sudija ili član stečajnog veća doneo odluku povodom koje je došlo do spora.
Pitanje izuzeća ili isključenja mogu pokrenuti sam sudija i stranke. Sudija je dužan da čim sazna da postoji razlog za njegovo isključenje (izuzeće) dužan da prekine svaki rad na predmetu i da o tome obavesti predsednika suda, koji će mu odrediti zamenu, ako nađe da razlog za izuzeće (isključenje) postoji.

Do donošenja rešenja predsednika suda, sudija može da preduzima samo one radnje za koje postoji opasnost od odlaganja.
Stranka je takođe dužna da podnese zahtev čim sazna da postoji razlog za isključenje odnosno izuzeće, a najkasnije do zaključenja rasprave pred prvostepenim sudom, a ako nije bilo raspravljanja, do donošenja odluke.

U zahtevu mora da se navede zakonski razlog zbog koga se traži isključenje ili izuzeće, okolnosti iz kojih proizlazi da je predlog blagovremeno podnet i činjenice na kojima se zasniva postojanje razloga za isključenje ili izuzeće.

Zahtev za isključenje sudije koji odlučuje po pravnom leku, stranka može da podnese do donošenja odluke o pravnom leku, a zahtev za izuzeće u roku od 15 dana od dana prijema spisa u sud višeg stepena. Ako veće bude promenjeno, rok za podnošenje zahteva za izuzeće počinje iznova da teče od dana dostavljanja stranci te odluke suda.

Neblagovremen, nepotpun ili nedopušten zahtev za izuzeće sudije će se odbaciti rešenjem.

Ako zahtev za isključenje bude usvojen, sud će da ukine sve radnje koje je preduzeo isključeni sudija.
Ako zahtev za izuzeće bude usvojen, sud će da ukine radnje koje su bile preduzete posle podnošenja zahteva, osim ako se stranke ne saglase da se preduzete radnje ne ukidaju.

Odredbe o isključenju i izuzeću sudija shodno se primenjuju i na predsednika suda i sudiju porotnika.

Izvori:
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_parnicnom_postupku.html


Autor teksta:
[amo_member id=”5918″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Nataša Stančev.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.