II DEO – Neformalno obrazovanje – Koji su koraci, sa aspekta prava, nephodni da bi se školovao/la u inostranstvu i na šta sve treba obratiti pažnju?

U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o formama obrazovanja ( formalno, neformalno, informalno obrazovanje ) i to sa akcentom na neformalno obrazovanje. Razlog tome je činjenica da neformalno obrazovanje sve više izlazi iz senke što je u skladu sa tezom da : ,, Moramo učiti tokom čitavog života ‘’. Neformalno obrazovanje smo zatim podelili u dve kategorije. Prva kategorija obuhvata edukacije koje su dostupne unutar granica Republike Srbije, dok druga obuhvata edukacije koje se obavljaju van granica naše zemlje. Odgovor na pitanje : ,, Koji su koraci, sa aspekta prava, nephodni da bi se školovao/la  u inostranstvu i na šta sve treba obratiti pažnju ? ‘’ daćemo u ovom članku.

→ Pre nego što se odlučite za bilo koji vid edukacije van zemlje ( letnje škole, razmene učenika ili Summer Work and Travel USA ), procenite u kojoj meri poznajete i umete da koristite engleski jezik ili zvanični jezik zemlje u koju želite da otputujete. U oba slučaja, neophodno je poznavanje jezika bar na osnovnom konverzacijskom nivou.

→ Da bi ste uopšte učestvovali na određenom programu ( letnje škole, razmene učenika ili Summer Work and Travel USA ), morate utvrditi koji su uslovi postavljeni za učešće ( tj. za prijavu  ) i naravno da ispuniti iste. Uslovi nisu isti za svaki program već se razlikuju od programa do programa.

                 PRIMER :

Kada govorimo konkretno o Summer Work and Travel USA programu, uslovi za prijavu su sledeći :[2]

● Da ste između 18 i 28 godina starosti;
● Redovan ste student na nekom od akreditovanih fakulteta u Srbiji ili Bosni i Hercegovini tj. u tekućoj godini slušate predavanja i polažete isite, a za studente u Bosni i Hercegovini mogu i apsolventi, obnovljena godina i kolizija;
● Možete imati jednu obnovljenu godinu ali ne onu u kojoj aplicirate za program ( šanse za dobijanje vize su umanjene ), osim za studente u Bosni i Hercegovini gde je dozvoljeno i studentima obnovljene godine;
● Aposolventi ili student produžne godine nemaju pravo da apliciraju za vizu ( osim za studente iz Bosne i Hercegovine gde je dozvoljeno i apsolventima i studentima produžene ili obnovljene godine i kolizija );
● Potrebno je poznavanje engleskog jezika na osnovnom konverzacijskom nivou;
● Poželjno je da ste radni, vredni, odgovorni i komunikativni;

→ Kada zaključite da ispunjavate sve tražene uslove, sledeći korak o kome treba razmišljati jeste viza.

Viza je dokument, kojim se daje dozvola ulaska, boravka ili tranzita stranog državljanina na teritoriji određene države, koja mu izdaje vizu. Viza se upisuje ( ili lepi kao nalepnica ) u pasoš stranog državljanina ili se izdaje kao poseban dokument u obliku obrasca, koji je nužno predočiti prilikom ulaska u državu.[3]

Postoji nekoliko vrsta viza :[4]

● putna viza;
● tranzitna viza;
● grupna viza;
● diplomatska viza;
● službena viza;

Neminovno je da putovanje podrazumeva istraživački rad na prikupljanju informacija u vezi sa viznim pravilima. Imajte na umu da se u nekim zemljama (Kina je najradikalniji primer toga) vizni režim veoma često menja. Stoga, morate imati sveže informacije pre nego što aplicirate za određenu vizu. Odbijanje vaše molbe, osim gubitka novca (koji se uglavnom ne vraća ako zahtev nije prihvaćen), može otežati i ponovno apliciranje iz neke druge zemlje, budući da u formularu morate da odgovorite i na pitanje da li je nekada vaš zahtev za vizu te zemlje bio odbijen i ako jeste, kada se to desilo i zašto.[5] Za detaljnije informacije o svim pitanjima vezanim za vizu, predlažemo da posetite :
http://blog.b92.net/text/26021/Vize—-sve-sto-ste-oduvek-hteli-da-znate-o-vizama/[6]

→ Nakon apliciranja i uspešnog dobijanja vize, preostaje vam  Međunarodno putno osiguranje.

Osiguranje je  oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja.[7]

Gore pomenuto, Međunarodno putno osiguranje, mogu zaključiti sve osobe do 85 godina života – domaći i strani državljani koji imaju prijavljeno boravište na teritoriji Republike Srbije.[8]

Ovaj paket putnog osiguranja najčešće obuhvata :

● Putničko zdravstveno osiguranje;
● Osiguranje od nesrećnog slučaja/nezgode;
● Osiguranje odgovornosti prema trećim licima;
● Osiguranje prtljaga;
● Osiguranje otkaza putovanja;

Unutar svake od navedenih 5 stavki, koje obuhvata Međunarodno putno osiguranje, taksativno su navedeni konkretni osigurani slučajevi koje pokriva polisa osiguranja ( Osiguravajuće društvo ).

Osigurani slučaj je događaj koji predstavlja ostvarenje rizika koji je obuhvaćen polisom osiguranja. Drugim rečima, to je događaj unapred predviđen, čijim nastupanjem nastaje glavna obaveza osiguravača da isplati naknadu iz polise osiguranja.[9]. 

* NAPOMENA : Paketi i osigurani slučajevi u okviru paketa neretko se razlikuju od Osiguravajućeg društva do Osiguravajućeg društva, zato je važno detaljno izučiti samu polisu pre potpisivanja iste.

Zašto je bitno imati osiguranje ?
Zbog bezbrižnog putovanja.

Poželjno je da deo našeg mentaliteta postane potreba da se pre polaska na bilo koji vid putovanja osiguramo jer je to način da unapred sprečimo eventualne rizike ( posledice ). [10] Efekat i dobrobit osiguranja ispoljava se kada nastupi bilo koji od osiguranih slučaja. Kada isti nastupi, jedino što osiguranik treba da uradi jeste da kontaktira Osiguravajuće društvo ( kod kog je osiguran ) i da prati dalje instrukcije.

→ Na samom kraju, preostaje vam poslednji korak a to je da izučite elementarne propise zemlje u koju želite da otputujete ( propisi o pravima i obavezama stranaca, carinski propisi, saobraćajni propisi, propisi o životnoj sredini .. ).

U vreme interneta i opšte dostupnosti svih informacija, te nebrojenih putničkih foruma, nemate nijedno opravdanje za nepoštovanje propisa zemalje u koju želite da otputujete. Kao putnik  vaša je, u jednu ruku, obaveza da se uputite u propise i da ih se pridržavate jer niko nije dužan da vas informiše o njima, niti je kriv ako neki previdite i prekršite.


Izvori:
http://ideas.rs/work-and-travel/kratak-opis-programa-i-uslovi/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://blog.b92.net/text/26021/Vize—-sve-sto-ste-oduvek-hteli-da-znate-o-vizama/
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://www.ddor.rs/stanovnistvo-proizvodi/medunarodno-putno-osiguranje/
http://www.xn--80afhj3aoes3s.xn--90a3ac/osigurani-slucaj
https://www.putujsigurno.rs/svet-putovanja/zasto-je-bitno-da-imamo-putno-osiguranje-u-inostranstvu#
[1] http://lminnovationclub.in.rs/i-deo-neformalno-obrazovanje/
[2] http://ideas.rs/work-and-travel/kratak-opis-programa-i-uslovi/
[3] https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0
[4] https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0
[5] http://blog.b92.net/text/26021/Vize—-sve-sto-ste-oduvek-hteli-da-znate-o-vizama/
[6] http://blog.b92.net/text/26021/Vize—-sve-sto-ste-oduvek-hteli-da-znate-o-vizama/
[7]https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
[8] https://www.ddor.rs/stanovnistvo-proizvodi/medunarodno-putno-osiguranje/
[9] http://www.xn--80afhj3aoes3s.xn--90a3ac/osigurani-slucaj
[10] https://www.putujsigurno.rs/svet-putovanja/zasto-je-bitno-da-imamo-putno-osiguranje-u-inostranstvu#


Autor teksta: Tamara Spasić


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Tamara Spasić.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.