Evropski dan zaštite podataka

Mali koraci i objašnjenja, vrlo korisni i dostupni na hrvatskom jeziku, mogu se naći ovde. Na jednostavan način možete saznati ukratko o tome šta su lični podaci, kako se koriste i šta oni koju upravljaju podacima koje prikupljaju online moraju da učine.

Zapravo, svake godine se krajem januara, tačnije 28.januara obeležava Evropski dan zaštite podataka. Evropska komisija teži reformi iste s obzirom da ona treba da pomogne u povećanju poverenja korisnika online usluga. To će se učiniti postojanjem pravno određenih i vrlo jasno unificiranih pravila kojih će se morati pridržavati pružaoci online usluga.

Nova pravila biće primenjena od maja 2018.godine.

Nova regulacija će garantovati slobodan i lak pristup Vašim ličnim podacima, omogućavajući lakšim za Vas da vidite koje su to lične informacije o Vama koje imaju kompanije i državni organi što će Vam omogućiti lakše transerisanje podataka, zvano i princip prenosoviosti podataka [1]. Bolja pravila oko zaštite podataka znači da ćete biti više poverljivi prema tome kako su tretirani Vaši lični podaci online.  Povećanje i jačanje pravila zaštite podataka pomoći će jačanju poverenja u online usluge, tako da će građani biti u mogućnosti da koriste nove tehnologije sa više poverenja, a to dovodi i do benefita i rasta online trogovine.

Naravno, samo ako su obe strane zadovoljne i  imaju poverenja, sistem može funkcionisati.

Ukratko koje su to novosti i promene [2]:

– pravo da Vaši podaci budu obrisani ako više ne želite da se isti prenose i ako nema pravnih osnova za njihovo zadržavanje;

– Lakši pristup Vašim ličnim podacima;

– Pravo prenošenja podataka sa jednog pružaoca usluga na drugog;

– Vi morate dati jasnu saglanost, onda kada se od Vas to zahteva;

– Veća transparentnost u rukovanju Vašim podacima sa lako razumljivim informacijama, naročito za decu;

– Svaka organizacija ili bilo ko ko se bavi poslovanjem moraće da informiše o kršenju korišćenja podataka koje može negativno uticati na Vas, i to mora učiniti bez odlaganja, uz to, oni će morati da obaveste i odgovarajuće organe koji se bave nadgledanjem i obezbeđivanjem podataka;

– Poboljašenje upravnih i sudskih pravnih lekova u slučajevima kršenja zaštite i sprovođenja zaštite podataka;

– Povećanje odgovornosti za one koji se bave obradom ličnih podataka, putem procene rizika zaštite podaka, postojanja službenika za zaštitu podataka, kao i principa data protection by design and data protection by default. Šta to znači? Data protection by design [3] znači da će svaka nova usluga ili biznis koji koristi lične podatke morati da uzme u obzir i zaštitu takvih podataka, takođe, moraće da prikažu da imaju adekvatnu sigurnost u sprovođenju i praćenju podatka, što opet znači da će oni koji se bave informacionih tehnologijama morati da uzmu privatnost u obzir kroz ceo životni ciklus razvoja nekog sistema ili procesa rada. Dok, data protection by default [4] znaći da se podešavanja striknog pravila privanosti automatski primenjuje jednom kada  korisnik zatraži novu uslugu ili proizvod, što znači ne zahteva se ručno podešavanje opcija privanosti, to je i privrmeni element ovog principa, jer podrazumeva se da će lični podaci i lične infomacije biti zadržane samo tokom neophodnog vremena tokom pružanja usluge. Ovo je važno naročito za mlađe korisnike koji bi na primer pri korišćenju novih društvenih mreža ostavili samo ime i e-mail adresu koje se zahtevaju a zatim bi ta nova mreža objavila automatski godine, lokacije i omogućila ih vidljivim javnosti a ne samo odobrenim pratiocima. Zato nova regulacija posebno identifikuje i zabranjuje usluge koje podrazumevano lične informaije čine dostupne neodređenom broju lica.

*NAPOMENA: Tokom pripreme teksta korišćeni izvori Evorpske komisije, takođe, pojedini izrazi, prikazani su na engleskom jeziku.


[1]http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/factsheets_2016/factsheet_dp_reform_citizens_rights_2016_en.pdf

[2]http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/factsheets_2016/factsheet_dp_reform_citizens_rights_2016_en.pdf

[3] http://www.eudataprotectionregulation.com/data-protection-design-by-default

[4] http://www.eudataprotectionregulation.com/data-protection-design-by-default


Tekst priredila: Ms Dušica Birovljević