Pravni blog

USLUGE “NA OBLAKU”

Posted on

Usluge „na oblaku“ (eng. CLOUD services) postaju sve rasprostranjenije sa razvojem tehnologije i digitalizacije i sveprisutne su u svakodnevnom životu da ih je skoro pa nemoguće zaobići. Kod pružanja ove vrste usluga korisnicima se dozvoljava udaljeni pristup tim uslugama (eng. remote access). Ova vrsta usluga je povezana usko sa softverima koji se srpskim zakonom štite […]

Pravni blog

PREBIJANJE (KOMPENZACIJA)

Posted on

Prebijanje ili kompenzacija je pojam iz oblagicionog prava koji predstavlja jedan od  načina prestanka obligacionog odnosa, odnosno obaveze, usled namirenja poverioca. Dužnik može prebiti potraživanje koje ima prema poveriocu sa onim što ovaj potražuje od njega, ako oba potraživanja glase na novac ili druge zamenjlive stvari istog roda i istog kvaliteta i ako su oba […]

Pravni blog

ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Posted on

Šta su to organizacije za kolektivno ostvarivanje prava? U praksi se vrlo često dešava da da autor odnosno nosilac srodnih prava ne može individualno, ili uz velike poteškoće , da ostvari pojedina ovlašćenja iz autorskih i srodnih prava. Naime, reč je o imovinskopravnim ovlašćenjima  ,te bi klasičan primer za to bilo ovlašćenje na izvodjenje i […]

Pravni blog

RAD VAN RADNOG ODNOSA II DEO – UGOVOR O DELU

Posted on

Prema Zakonu o radu[1], poslodavac sa određenim licem može zaključiti Ugovor o delu radi obavljanja određenih poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za cilj samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla, kao i sa licem koje obavlja umetničku ili drugu delatnost.             Karakteristike Ugovora o delu Glavna karaterisktika je ta […]

Pravni blog

POSTUPAK OD LOKACIJSKIH USLOVA DO UPOTREBNE DOZVOLE U REPUBLICI SRPSKOJ

Posted on

Cilj pisanja ovog teksta je da Vas upozna sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova i upotrebne dozvole a samim tim ćemo zaotvoriti jednu temu koju smo započeli sa prethodnim tekstom. Naime, ovaj tekst je nastavak na prošli u kome je bio opisan postupak dobijanja građevinske dozvole. PROCEDURA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA ŠTA SU LOKACIJSKI USLOVI? Izdavanju […]

Pravni blog

UGOVOR O POZAJMICI

Posted on

Ugovor o pozajmici predstavlja vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama. U nastavku bloga ćemo dati osnovne karakteristike ovog pravnog posla i neka otvorena pitanja na koja svaki pravnik treba da obrati pažnju prilikom rješavanja pravnih pitanja povezanih sa ugovorom o pozajmici. Ugovor o zajmu/pozajmici prije svega je regulisan čl. 557. Zakona […]

Pravni blog

KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI

Posted on

“Svaki pacijent je potencijalni tužilac.“ U grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi spadaju sl. krivična dela: 1) neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga; 2) neovlašćeno držanje opojnih droga; 3)omogućavanje uživanja opojnih droga; 4) nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije; 5)prenošenje zarazne bolesti; 6)prenošenje infekcije HIV virusom; 7)nesavesno pružanje lekarske pomoći; 8)protivpravno vršenje […]

Pravni blog

RODITELJSKO PRAVO – I DEO

Posted on

Roditeljska prava čine skup prava i dužnosti roditelja prema svojoj deci. Prava roditelja su u maloj meri u odnosu na dužnosti, jer je pravo roditelja pre svega da imaju decu, a sve ostalo je podređeno pravima deteta i njegovim najboljim interesima. Roditeljsko pravo je lično, što znači da se ne može prenositi na druga lica. […]

Pravni blog

ZASTARA POTRAŽIVANJA NEPLAĆENIH RAČUNA

Posted on

Svi smo se sigurno, u nekom periodu vremena, našli u situaciji da ne možemo platiti neki račun, da li zbog nedostatka novca, nedostavljanja računa ili čak gubitka istog, te nam se sigurno dešavalo da isti račun platimo dva puta ili izmirimo obavezu po računu koja je odavno zastarjela, odnosno koju više nismo u obavezi da […]