Pravni blog

Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila

Posted on

Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 65/2020 od 6.5.2020. godine, kada je i stupio na snagu. Želimo da vas informišemo na vreme, stoga pročitajte obavezno, iako je vanredno stanje ukintuo, šta je još uvek na snazi: 1) Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, br.​​ 41/20 i […]

Pravni blog

Prestanak važenja propisa delokruga nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usled ukidanja vanrednog stanja…A šta i dalje važi?

Posted on

Na osnovu člana 105. stav 2. tačka 2. i člana 200. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici za vreme vanrednog stanja, održanoj 6. maja 2020. godine, donela je Odluku o ukidanju vanrednog stanja koje je bilo proglešeno 15.marta [1]. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 65/2020 od 6.5.2020. godine, […]

Pravni blog

NOVINE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Posted on

Zakon o javnim nabavkama predstavlja normativni okvir kojim je uređena oblast javnih nabavki u Republici Srbiji. Važeći Zakon o javnim nabavkama donet je 2013. godine i doživeo je dve izmene. Na osnovu važećeg Zakona doneti su brojni podzakonski akti. Novi Zakon o javnim nabavkama trebalo bi da stupi na snagu 01.07.2020. godine. Tekst predloga novog […]