ASIGNACIJA

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Asignacija se često definiše kao namirenje bez upotrebe novca i vrlo je popularna u današnjem poslovnom svijetu, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir da postoji sve slabija likvidnost privrednih društava i da je asignacija svakako vrlo efikasan način da se ispuni obaveza, a pri tome smanji i rizik od nelikvidnosti. Zakon o obligacionim odnosima u čl.1020.(Sl. […]

ODGOVORNOST ZBOG PRAVNIH NEDOSTATAKA STVARI

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Pojam pravnog nedosatka stvari Kod teretnih ugovora, obe ugovorne strane vide zadovoljenje nekog svog interesa. S tim u vezi, prenosilac, u njima, ima dvostruku obavezu: obavezu prenosa državine i obavezu prenosa prava. Što znači da sama predaja stvari, koja je predmet konkretnog ugovornog odnosa, nije dovoljna. Sam faktički prenos stvari, mora da prati i adekvatan […]

SPOMENIČKO NASLEDJE U RS – PREPLITANJE PROŠLOSTI I SADAŠNJICE

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Premda je naša „kuća“ locirana u jednom od najprometnijih delova Evrope, i da se nalazila kao okosnica najvažnijih puteva koji su povezivali četiri strane sveta, možemo reći da predstavlja pravi biser kada se govori o spomeničkom nasleđu. Nismo u potpunosti svesni da je prošlost, neminovno svuda oko nas, i da gazeći određenim ulicama, prolazeći pored […]

UGOVOR U KORIST TREĆEG LICA

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Pored toga što ugovor može proizvoditi dejstvo samo za ugovorne strane koje su učestvovale u njegovom zaključenju, on može biti ugovoren i u korist trećeg lica. Treće lice u tom ugovoru učestvuje sa vlastitim pravom potraživanja prema dužniku. Ono, dakle, neposredno može svoje pravo usmeriti i ostvariti ga u odnosu na ugovornu stranu iz ugovora, […]

UGOVOR O POVERLJIVOSTI – „NDA“

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Sve veća razvijenost delatnosti informacionih tehnologija na našem tržištu dovela je do učestalije primene tkzv. „en-di-ej“ ugovora. Izraz je preuzet iz engleskog jezika i predstavlja skraćenicu za Non-Disclosure-Agreement, što bi u našem jeziku označavalo neodavanje tajni ili obavezivanje na poverljivost i čuvanje podataka. Primena Ugovora o poverljivosti je dosta široka, pa se tako nemojte iznenaditi […]

NAPLATA POTRAŽIVANJA SUDSKIM PUTEM

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Potraživanje, kao pravni odnos između fizičkih i pravnih lica, kao uostalom i svaki drugi odnos između ljudi, treba prvenstveno da se zasniva na povjerenju, a zatim i na poštovanju svačijeg vremena i novca, uz visoku primjenu jednog od osnovnih načela obligacionog prava- Pacta sund servanda. (Dogovor je zakon za stranke.) Međutim, loši privredni tokovi i […]

DOKAZNA SREDSTVA U PARNIČNOM POSTUPKU

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Ono što je nezaobilazno u svakoj raspravi u parničnom postupku u sudu su dokazna sredstva. Dokazna sredstva ili dokazi se mogu predlagati u parničnom postupku do glavne rasprave, gde se izvode na glavnoj raspravi u sudu. Svakoj stranci kojoj se osporavaju činjenice potrebna su dokazna sredstva koja će osporiti istinitost tvrdnje kojoj protivna stranka predlaže […]

KUPOPRODAJA MOTORNIH VOZILA -Šta sve treba da znate

Posted Posted in Građansko pravo, Pravni blog

Bilo da kupujete ili prodajete automobil, jedno od najčešćih pitanja sa kojima se suočavate jeste kako da sastavite adekvatan Ugovor o kupoprodaji motornog vozila, zatim pitanja poreza, prenosa vlasništva i registracije. Pre zaključenja Ugovora o kupoprodaji motornog vozila, odnosno pre same kupovine istog, kupac bi trebalo da obrati pažnju na sledeće: Da uradi proveru i […]