[BiH legal corner] PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA

Kada govorimo o stečajnom postupku, prvo što treba uraditi jeste definisati stečajni postupak, zbog boljeg razumijevanja kako daljnjeg teksta, tako i cjelokupnog stečajnog postupka. Jedna od najučestalnijih definicija glasi: Pod stečajnim se postupkom podrazumijeva postupak koji se provodi nad društvima koja su postala trajno nesposobna za plaćanje, a u cilju grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima.[1] Stečajni postupak u Federaciji Bosne i Hercegovine uređuje Zakon o stečajnom postupku (dalje ZSP)

Razlog otvaranja stečajnog postupka je platežna nesposobnost stečajnog dužnika, a stečajni dužnik je platežno nesposoban ukoliko nije u stanju izvršavati svoje dospjele i potraživane obaveze plaćanja, tj ako u neprekidnom trajanju od 30 dana ne izmiruje svoje dospjele novčane obaveze.

U stečajnom postupku učestvuje nekoliko organa koji imaju svoje obaveze, prava i odgovornosti, no stečajni upravnik u operativnom smislu predstavlja centralnu figuru stečajnog postupka. Tako ZSP FBiH precizira koja lica mogu, a koja ne mogu biti imenovana za stečajnog upravnika.[2] Stečajni upravnik, zbog svog posebnog značaja za stečajni postupak, mora imati završeno stručno obrazovanje I položen stručni ispit u slladu s posebnim propisom koji uređuje to pitanje.[3] Njegova prava i obaveze se svode uglavnom na ulazak u posjed stećajne mase i nastavak poslovanja do izvještajnog ročišta (ako je to moguće), te da po preuzimanju svoje dužnosti zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za rizike koje prouzrokuje društvu u ostvarivanju njegovih obaveza.

Jedan od bitnih segmenata otvaranja stečajnog postupka jesu i pravne posljedice. U nastavku, bit će obrađene najznačajnije pravne posljedice koje u pravnom i operativnom smislu najviše dovode do promjena u poslovanju privrednog društva.

U kontekstu prve posljedice tj prelazak prava upravljanja i raspolaganja na stečajnog upravitelja,[4]važo je napomenuti da sva raspolaganja stečajnog dužnika, nakon otvaranja stečajnog postupka učinjena od strane trećih lica a ne stečajnog upravitelja su bez pravnog dejstva, jer otvaranjem stečajnog postupka prestaju sva prava upravljanja i zastupanja od strane drugih lica (uprave, prokurista, zastupnika)


Nadalje, otvaranjem stečajnog postupka prekidaju se sudski postupci i postupci pred arbitražama, ukoliko se odnose na stečajnu masu. Prekid traje do zaključenja stečajnog postupka. Pravne sporove koji teku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka i u kojima je stečajni dužnik tuženi, može preuzeti i stečajni upravnik i protivna stranka, ako se tiču:

  • izlučenja nekog predmeta iz stečajne mase
  • odvojenog namirenja ili
  • dugova stečajne mase [5]

Stečajni povjerioci mogu svoja potraživanja prema stečajnom dužniku ostvarivati samo u stečajnom postupku. [6]

Jedna od posljedica stečajnog postupka je i raskidanje ugovora o radu sa radnicima[7]. U roku od 60 dana stečajni upravnik ima obavezu raskinuti ugovore o radu za one radnike za koje procijeni da nema potrebe za radom u toku odvijanje stečajnog postupka.
Obično je riječ o pojedinim radnicima koji obavljaju važne administrativne poslove, radnicima na osiguranju i tome slično.[8] Zahtijevi koji za zaposlenike mogu nastati na osnovu prestanka ugovora o radu, kao što su naknada štete zbog prijevremenog prestanka ugovora o radu ili otpremninama, ostvaruju kao stečajni povjerioci.


Naposlijetku, može se zaključiti da se, iz navedenih, najznačajnijih pravnih posljedica, stečaj dovodi do novog režima funkcionisanja privrednog društva, gdje organi upravljanja i nadziranja više nemaju funkciju koju su imali prije, jer ona prelazi na stečajnog upravnika, te se svi pravni postupci prekidaju a radni odnosi zaposlenika prestaju. Međutim, i pored navedenog, treba naglasiti da stečajni postupak kao takav ne znači postupak u kojem je osnovni cilj prestanak funkcionisanja privrednog društva, nego unovčenje imovine stečajnog dužnika i raspodjela tako prikupljenih novčanih sredstava između povjerilaca tog društva, dok je iz ugla dužnika cilj stabilizacija i nastavak poslovanja privrednog društva.


Izvori:

[1] Bikić E./Gagula A. , Pravo privrednih društava, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2019., str 289.

[2] Vidi: član 23. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH

[3] Pravilnik o uvjetima, načinu polaganja, program stručnog ispita za stečajnog upravnika I stručnom usavršavanju stečajnih upravnika (“Službene novine FBiH”, broj 05/15) 

[4] Član 51. ZSP.

[5] Član 55. Stav 3. ZSP.

[6] Član 56. ZSP.

[7] Član 74. ZSP.

[8] Bikić E./Gagula A. , Pravo privrednih društava, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2019., str 310.

Autor teksta:
[amo_member id=”8833″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar i autora: Armina Čunjalo.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.