UVOD

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), uređuje se besplatna pravna pomoć za građane kao njene korisnike koji pravo na besplatnu pravnu pomoć nisu ostvarili prema drugim zakonima. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 2) Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, ustavnost i zakonitost. Članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda garantovano je i pravo pojedincu na pravnu pomoć ako nema dovoljno sredstava da plati za pravnu pomoć, da ovu pomoć dobije besplatno, kada interesi pravde to zahtevaju.

KOME SE PRUŽA BESPLATNA PRAVNA POMOĆ?

Besplatna pravna pomoć može da se pruži:

a) državljaninu Republike Srbije,

b) licu bez državljanstva,

c) stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji,

d) drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, ako:

  • ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć saglasno zakonu kojim se uređuje socijalna zaštita ili korisnik prava na dečiji dodatak saglasno zakonu kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva, čiji je krug određen ovim zakonima;
  • ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

OD ČEGA SE SASTOJI BESPLATNA PRAVNA POMOĆ?

Besplatna pravna pomoć sastoji se od:
a) pružanja pravnih saveta,
b) sastavljanja podnesaka,
c) zastupanja,
d) odbrane.
Samo je advokatima i službama pravne pomoći u opštinama/gradovima dozvoljeno da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

KAKO UDRUŽENJA PRUŽAJU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?

Udruženja građana mogu pružati:
a) besplatnu pravnu pomoć koju u ime udruženja pružaju njihovi advokati,
b) opšte pravne informacije i popunjavaju formulare, kao oblike besplatne pravne podrške.

Bitno je napomenuti da udruženja nisu ograničena da pružaju opšte pravne informacije i uslugu popunjavanja formulara samo korisnicima besplatne pravne pomoći već da ove kategorije podrške može biti dostupne svima.

Svi pružaoci besplatne pravne pomoći moraju se upisati u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći. U okviru ovog Registra vodi se posebna evidencija pružalaca besplatne pravne pomoći i evidencija pružalaca besplatne pravne podrške. Registar vodi ministarstvo pravde kao elektronsku bazu podataka.

KAKO OSTVARITI PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?

Osnov za ostvarivanje prava na besplatnu pravne pomoći jeste podnošenje zahteva organu opštinske/gradske uprave u kojoj korisnik ima prebivalište ili boravište.

U skladu sa Pravilnikom o izgledu i bližoj sadržini obrasca zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći

Za podnošenje zahteva ne plaća se taksa.

Postupak o kome se odobrava besplatna pravna pomoć je hitan.

Ukoliko je podnet zahtev osnovan organ opštinske/gradske uprave odobrava besplatnu pravnu pomoć i upućuje podnosioca zahteva na pružaoca pravne pomoći koji je upisan u registar.

NOMOTEHNIČKI CENTAR I BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Udruženje Nomotehnički centar upisano je u Registar Ministarstva pravde Republike Srbije kao pružalac besplatne pravne pomoći i pravne podrške. Kako smo strukovno udruženje koje okuplja pravnu struku, vodimo se strogim poštovanjem propisa. Stoga, pitanja putem društvenih mreža, kao što su Instagram, Facebook, Linkedin i Twitter koja svakodnevno dobijamo, usmeravamo strogo na našu e-mail adresu, gde svako dobija odgovor da mora ispoštovati proceduru propisanu Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći te mora podneti Zahtev kako je detaljno opisano u napred navedenom delu – Kako ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Pored najbolje namere da svima izađemo u susret, nadamo se i razumevanju sa Vaše strane, jer smo u obavezi da se pridržavamo pravila shodno propisima po kojima smo upisani u Registar. 

Naša e-mail adresa je:

office[at]nomcentar.com

LICE ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I PRAVNE PODRŠKE U NOMOTEHNIČKOM CENTRU

dr Zoran Birovljević, doktor pravnih nauka, sa položenim pravosudnim ispitom i pravnom karijerom preko 40 godina. 

Kontakt: zoranbirovljevic[at]nomcentar.com

Website:

www.zoranbirovljevic.in.rs

ZAKONSKA REGULATIVA NA JEDNOM MESTU SA PRIMERIMA OBRAZACA