Pravni blog

DEOBA STVARI U SUSVOJINI

Posted on

Susvojina postoji kada dva ili više lica imaju pravo svojine na jednoj stvari, svaki prema svom udelu. Suvlasništvo može nastati: ugovorom o poklonu, ugovorom o kupoprodaji, ugovorom o razmeni, ugovorom o deobi zajedničke imovine, testamentom i sudskom odlukom. Suvlasnički udeo predstavlja alikvotni deo celine, a može biti izražen u razlomku (1/3), procentualno ili u decimalama. […]

Pravni blog

RODITELJSKO PRAVO – II DEO

Posted on

U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u porodične odnose. U savremenom pravnom sistemu, dete je u centru porodičnih odnosa, te se zbog najboljeg interesa deteta i zaštite njegovih prava, ograničava i pooštrava odgovornost roditelja u vršenju roditeljskog prava. Prirodno je da roditelji […]

Pravni blog

KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE

Posted on

U ,,moru’’ krivičnih dela koja se javlaju u društvenim odnosima, naš zakonodavac reguliše i ona koja su usmerena protiv intelektualne svojine. Pre svega, krivično delo je ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno.[1] Dok, intelektualna svojina, kao trgovinskopravna nauka, u najširem smislu predstavlja skup pravnih propisa […]

Ekonomski i blog ljudskih resursa

UPRAVLJANJE KARIJEROM – KO TO RADI?

Posted on

Ako tražite definiciju upravljanja karijerom, naći ćete spisak stvari koje treba da uradite. Izbor karijere, planiranje karijere, kontrolu, rukovanje itd. Skoro kao da planirate godišnji odmor na neku tropsku destinaciju, osim što traje doživotno, ne računa se kao godišnji odmor jer uključuje puno napornog rada, a često i ne završite na baš tropskom mjestu. Da […]

Pravni blog

Notar i uloga notara u Crnoj Gori i Evropi?

Posted on

Notar nova pojava XXI vijeka na prostorima Ex-Jugoslavije donosi mnogo promjena u pravnom sistemu država, naročito nakon rascjepa i nakon osamostaljenja svake države značaj notara raste a Evropska komisija u svojim direktivama naglašava da se ovaj institut u pravnom sistemu država mora ispoštovati i preuzeti odgovornost od sudova i drugih nadležnih organa. Kako je svaka […]

Pravni blog

RAZVOD BRAKA I OSTALI NAČINI PRESTANKA BRAKA

Posted on

U našem pravnom sistemu, bračna zajednica jeste zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom. Bračna zajednica, odnosno brak, u skladu sa našim važećim propisima prestaje: razvodom braka; poništenjem braka (ništavost i rušljivost); donošenjem pravosnažnog rešenja kojim se nestalo lice proglašava umrlim; smrću jednog ili oba supružnika. 1) Razvesti se može samo punovažan […]

Pravni blog

LEGALIZACIJA SRAZMERNOG PLAĆANJA MUŠKARACA I ŽENA – POLOŽAJ ŽENA NA ISLANDU I U SRBIJI

Posted on

Zbog čega Island? Island je zemlja koja je prva počela da se bavi rodnim problemom na globalnom nivou, tačnije nivou čitave države i javnih ustanova. Već devetu godinu zaredom proglašena je vodećom zemljom u borbi za jednakost polova od strane Svetskog ekonomskog foruma. Neki joj pripisuju epitet  feminističke zemlje br. 1 na svetu. Kratko upoznavanje […]

Pravni blog

POVREDA PRAVA GLASANJA

Posted on

U savremeno doba, biračko pravo se shvata kao individualno građansko pravo, kao jedno od osnovnih političkih prava. Opšte i slobodno korišćenje izbornih prava i sloboda predstavljaju najvažnije preduslove izražavanja političkih stavova volje građana i zagarantovana su Ustavom kao opšte, jednako i neprenosivo biračko pravo. Opšte biračko pravo znači da svi punoletni građani imaju pravo glasa […]